Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Bagong Buhay kay Jesus”

 

 

 

 

Mayo 29, 2020. Biyernes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 25, 13b-21
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. “Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo,” wika niya. “Nang ako’y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Judio at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig, at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya’t nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon; kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya nama’y hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangala’y Hesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya’y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito kaya’t tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa Emperador ang pagpapasiya sa kanyang usapin. Kaya’t pinabantayan ko siya upang ipadala sa Emperador.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 1-2. 11-12. 19-20ab
Panginoo’y may luklukang matatag sa kalangitan.

MABUTING BALITA
Juan 21, 15-19
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Nang muling napakita si Hesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Hesus si Simon Pedro, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?” “Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo,” tugon niya. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Pakanin mo ang aking mga batang tupa.” Muli siyang tinanong ni Hesus, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?” Sumagot si Pedro, “Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo.” Ani Hesus, “Pangalagaan mo ang aking mga tupa.” Pangatlong ulit na tinanong siya ni Hesus, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?” Nalungkot si Pedro, sapagkat makaitlo siya tinanong: “Iniibig mo ba ako?”

At sumagot siya, “Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay; nalalaman ninyong iniibig ko kayo.” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo: noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig.” Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayo’y mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Ngayon ay nasa huling Biyernes na po tayo ng panahon ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon. Natunghayan natin si Pedro na tinanong ni Jesus nang tatlong beses kung iniibig ba siya ni Pedro. Bakit tatlong beses? Tatlong beses din itinatwa ni Pedro si Jesus noon. Tatlong beses din siya sumagot ngayon ng “oo” kay Jesus. Ito ay para bigyan ng pagkakataon si Pedro na tuluyang burahin ang kanyang kasalanan noon na pagtanggi sa Panginoon. Binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon na makapagsimula ulit. Ano ang kasunod nito? Bagong misyon. “Pakanin mo ang aking tupa” sabi ni Jesus. Alam nating hindi ito madali. Tayong lahat at lahat ng mga tao bago tayo ang mga tupa na tinutukoy ni Jesus. Tayong lahat na mga miyembro ng simbahan. Si Pedro ang ating naging unang Santo Papa – ang kauna-unahang pinuno ng simbahan bagamat maliit pa lamang ito noon. Ito’y napakalaking responsibilidad na ipinagkatiwala ni Jesus kay Pedro sa kabila ng kanyang kahinaan at kasalanan. Bakit?

“God is a God of Chances”. Nagpapatawad Siya lagi sa atin kung handa tayong tumalikod sa ating masasamang ugali at gawain. Pinapalitan Niya ito ng biyaya na nag-uumapaw na hindi natin matatagpuan kahit saan, kung susunod lamang tayo sa Kanya. Sa dulo ng buhay ni Pedro, matapos niyang gampanan ang kanyang misyon ay namatay siya bilang isang martir. Gaya ng sinabi ni Jesus sa kanya “Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig.” Namatay nga si Pedro nang naipako rin sa Krus gaya ni Jesus subalit patiwarik dahil sinabi niyang hindi siya karapat-dapat na mamatay na kapareho ng sa Panginoon.

Tayo man ay hindi mamatay bilang martir, mayroon din tayong kanya-kanyang krus sa buhay. May binigay na bokasyon si Jesus sa atin, pagiging anak, asawa, magulang, laikong naglilingkod sa simbahan, relihiyoso, madre o pari, atbp. Mayroon din tayong kanya-kanyang misyon. Lahat ng ito ay may kaakibat na sakripisyo para sa Simbahan na iniwan ni Jesus at inihabilin kay Pedro. Ito ang iisang Simbahan na itinatag ni Cristo na siyang ating ina. Tayo ngayon bilang mga miyembro ay mayroon ding responsibilidad na ipalaganap ang pananampalataya at mga grasyang natanggap natin mula sa Panginoon.

Nawa, magtiwala tayo sa Diyos na nagtiwala din sa atin. Hindi Niya tayo tinitingnan base sa ating kasalanan ngunit sa mata na punong puno ng pagmamahal para sa atin kahit pa tayo’y mga makasalanan at maraming kahinaan. Sa pagkakataon na ibinibigay niya sa atin, nagtitiwala siya na gagawin natin ang tama. Magsikap nawa tayo na huwag masyadong saktan at pahirapan ang kanyang Kabanal-banalang Puso. Patuloy tayong manalangin at manampalataya upang huwag mabitag ng tukso. At kung mangyari man iyon dahil tayo’y mga makasalanan, nawa ay magmadali tayong humingi ng tawad sa Panginoon at talikuran ang kasalanang iyon. Magtungo tayo agad sa sakramento ng kumpisal kapag ka pwede na ulit ang pagtanggap ng mga sakramento. Doon tayo bibigyan ni Jesus ng bagong buhay at bagong misyon. Huhugasan Niya ang ating kasalanan nang sa gayon, makamit natin ang tunay at buong buo na pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Amen. +

Pagnilayan po natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.