Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Bagong Buhay sa Diyos”

Abril 20, 2020. Lunes sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 4, 23-31
Pagbasa mula sa aklat ng Mga Gawa ng Apostol

Noong mga araw na iyon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila’y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, “Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito! Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya, sa patnubay ng Espiritu Santo:

‘Bakit galit na galit ang mga Hentil,
at ang mga tao’y nagbabalak nang walang kabuluhan?
Naghahandang lumaban ang mga hari sa lupa,
at nagtitipon ang mga pinuno
laban sa Panginoon at sa kanyang Hinirang.’

Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga Hentil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na Lingkod na si Hesus, ang iyong Hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na mapaingaral nang buong tapang ang iyong Salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling, at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na Lingkod na si Hesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan.” Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 2, 1-3. 4-6. 7-9
Tugon: Mapalad ang may tiwala sa Panginoong Dakila.

MABUTING BALITA
Juan 3, 1-8
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

May isang Pariseo at pinuno ng mga Judio, na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya’y nagsadya kay Hesus. “Rabi,” sabi niya, “nalalaman po naming kayo’y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyong malibang sumasakanya ang Diyos.” Sumagot si Hesus, “Sinasabi ko sa inyo: maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos.” “Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli?” tanong ni Nicodemo. “Sinasabi ko sa inyo,” ani Hesus, “maliban na ang tao’y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, ‘Lahat ay kailangang ipanganak na muli.’ Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Ang pagkakapanganak muli. Hindi literal ang ibig sabihin nito. Ngunit kung tayo ay namatay sa kasalanan noong binyag, ano ang kasunod? Siyempre ang muling pagkabuhay. Mabubuhay tayo muli kay Cristo gaya ng muling pagkabuhay Niya matapos ang tatlong araw. Hindi rin tayo para mananatili sa gabi o dilim ng ating buhay. Sa bawat pagsubok, itinatawid tayo ng Panginoon. Kung susunod tayo sa Kanya, siya ang nagiging ilaw at gabay natin. Kumpara sa isang buhay na wala ang Panginoon. Tila ba walang pag-asa at tila ba ang gulo gulo. Kapag nabuhay tayong muli ng kasama Niya, lumalabas tayo sa bawat pagsubok nang mas malakas, mas marunong sa buhay at mas mapagmahal sa Diyos at sa tao. Ngunit bago mangyari ito, namatay na ba tayo sa ating sarili? At handa pa rin ba tayong patuloy na mamatay sa sarili? Marami tayong mga pinipilit gawin at gustong makamit na dulot ng ating “pride” at mga kahinaan.

Madalas kasi sa tao ang gustong masunod ang sarili dahil akala niya siya ay laging tama. Kailangan nating kababaang loob upang hayaang gumalaw ang Diyos sa buhay natin. Ito ang pagkamatay sa sarili na kahit mahirap ay handa tayong bumitaw kung kinakailangan. Kung pipiliin nating bitawan ang lahat kay Cristo ay mamamatay tayo sa ating sarili at mapapalitan ang ating buhay na akma sa Kanya. Mas higit pang maganda, mas malaya at mas mapayapa ang buhay na ito. Gusto ba natin ito? Ano ang dapat o gusto nating ialay at isuko sa Diyos?

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Francesca Maria Margarita DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.