Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Bagong Buhay”

Abril 29, 2020. Paggunita kay Santa Catalina de Siena. Miyerkules sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 8, 1b-8
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Nagsimula nang araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa Simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban nama’y inilibing ng mga taong may takot sa Diyos, at gayun na lamang ang kanilang panangis.

Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang Simbahan: pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalaki’t maging babae.

Nangalat ang mga mananampalataya, at saanman sila makarating ay ipinangangaral nila ang Salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesias. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas; maraming lumpo at mga pilay ang napagaling. Kaya’t nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a
Tugon: Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

MABUTING BALITA
Juan 6, 35-40
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao: “Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.

“Ngunit sinabi ko na sa inyo: nakita na ninyo ako, gayunma’y hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako’y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban: huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama: ang lahat ng makakita at manalig sa Anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila’y muli kong bubuhayin sa huling araw.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni Santa Catalina ng Siena! Isang dalaga at pantas. Marami tayong matututunan sa mga santo kung ating sisiyasatin ang kanilang buhay at pagninilayan. Si San Esteban na tampok sa mga Unang Pagbasa natin noong mga nakaraang araw hanggang ngayon ay ang unang martir ng simbahan. Isa siyang diakono at natunghayan nga natin ang karugtong ngayon matapos siyang patayin. Ngayon naman, tampok si Saulo na kinalaunan ay naging si San Pablo Apostol, isa sa pinakatanyag na santo sa Simbahan. Paano nangyari iyon? Siyang kumalaban sa simbahan at sinubukang wasakin ito, naging isa pa sa mga santo at prinsipe ng Simbahan kasama ni San Pedro?

Walang imposible sa Panginoon. Kung minsan iisipin natin na tayo o ang isang tao ay wala nang pag-asa, nagkakamali tayo. Kayang gawin ng Panginoon ang lahat. Kaya niyang baguhin ang tao kung hahayaan lamang sana ng tao na ito ang Panginoon sa kanyang puso. Sapagkat ibinigay ni Jesus ang Kanyang sarili sa anyo ng Dugo at Tinapay hindi lang naman para sa isa kung hindi sa marami, lalo sa mga makasalanan. Kaya sa susunod na tayo ay maghuhusga, tingnan muna natin ang sarili nang may kababaang loob. Tama bang manghusga at humatol tayo ng iba?

Makikita nating mas mabuting ipanalangin ang taong ganito. Nang sa gayon, tayong lahat ay makasama sa Kaharian ng Diyos at siya itong ikalulugod ng Panginoon. Ayaw Niyang may mawalay sa atin ni isa. Kung tayo ay mag-aakay ng mga kapatid na tila nawawala ay nagiging mas kaaya-ayang mga anak tayo ng Diyos gaya ni Jesus na tinanggap at nilingap ang lahat ng tao sa Kanya upang sila’y baguhin at dalhin sa Ama. Hindi tayo hinusgahan bagkus ay pinakitaan ng awa. Amen +

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Awit at Papuri Commucationswww.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.