Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Bahagi Tayo ni Cristo”

Photo Credit: carlosrull.com

 

Mayo 22, 2019. Miyerkules sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 15, 1-6
Salmo 122, 1-2. 3-4a. 4b-5
Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.
Juan 15, 1-8

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 15, 1-6

Pagbasa mula sa Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia, mula sa Judea, at itinuro sa mga kapatid ang ganito: “Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa Kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas.” Tinutulan ito nina Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya’t napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia, upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito.

Sinugo nga sila ng simbahan, at pagdaan nila sa Fenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga Hentil. Ito’y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda, at ng buong simbahan, at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos, sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo, at ang sabi nila, “Kailangang tuliin ang mga Hentil na sumasampalataya, at utusang tumupad sa Kautusan ni Moises.”
Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 122, 1-2. 3-4a. 4b-5

Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

Ako ay nagalak, sa sabing ganito:
“Sa bahay ng Poon ay pumasok tayo!”
Sama-sama kami matapos sapitin,
ang pintuang-lungsod nitong Jerusalem.
Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo,
maganda ang ayos nang muling matayo.
Dito umaahon ang lahat ng angkan,
lipi ni Israel upang magsambahan.
Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan,
pagkat ito’y utos na dapat gampanan.
Doon din naroon ang mga hukuman
at trono ng haring hahatol sa tanan.
Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

ALELUYA
Juan 15, 4a. 5b
Aleluya! Aleluya!
Sa Poon ay manatili
siya’y sa atin lalagi
mamungang maluwalhati.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 15, 1-8

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga; at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo mananatili sa akin.

“Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang namumunga nang sagana; sapagkat wala kayong magagawa kung kayo’y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan, at ipagkaloob sa inyo.

Napararangalan ang Ama kung kayo’y namumunga nang sagana at sa gayo’y napatutunayang mga alagad ko kayo.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maraming beses sa ating buhay, nararamdaman natin na tayo ay mag-isang kumakaharap ng problema. May mga suliranin na akala nati’y wala nang lunas. Subalit ito’y mga akala lamang. Kapag ganito tayo mag-isip, mayroon tayong nakakalimutang bagay – na tayo ay konektado sa Diyos. Kabilang tayo sa Kanya. At tayo’y iisang puno lamang. Gaya ng kung paano kumukuha ng sustansya ang mga sanga mula sa mga ugat hanggang sa magkabunga ito, ganito rin tayong mga Kristiyano na nagmumula sa Diyos.

Wala tayong magagawa kung wala siya. At sa gayung paraan din kapag ka kasama natin ang Panginoon, lahat ay maari nating maggawa at malagpasan. Paano ba tayo mananatili sa Panginoon?

Sabi nga sa Ebanghelyo, nililinis tayo ng Salita ng Diyos. Kailangang lagi tayong handa at puspos ng Salita ng Diyos na nutrisyon ng ating kaluluwa. Para tayo lumago bilang isang sanga ng Diyos mula sa puno ni Cristo dapat din tayong gupitan, alagaan, paarawan, lagyan ng pataba. Ang pagugupit ay kailangan upang mas lumago pa nang mabuti ang sanga. Kailangan ito upang mas matanggap ng mga sanga at sustansiya ng pampataba na Salita ng Diyos. Hayaan nating baguhin tayo ng Salita ng Diyos at huwag tayong matakot sa mga pagbabago sa ating buhay. Kung lagi nating kasama ang Diyos, kahit ang mga masasakit na karanasan na nangyari ay para sa ating ikabubuti o may dulot pa ring mabuti.

Tinatanggal ng Diyos sa atin ang mga dahon na bulok at wala nang silbi upang mas lalo pang maging maganda. Sa ganitong paraan, habang tayo ay tumatanda, tayo rin ay tinatanggalan ng Diyos ng mga pangit at hindi magagandang ugali. Tuwing may pagsubok, ito ang paraan para tayo ay lumago. Kapag sinusubok ang ating pasensiya, tayo ang mamimili nito. Kung titiisin ba natin magtimpi upang tayo’y lumago sa aspetong ito at maging mas maging pasensiyoso/a gaya ng Diyos. O kaya naman ay mananatili ang bulok na dahon na hindi nga nagupitan ngunit nakakasama naman. Ibig sabihi’y patuloy tayong mamimintas at magagalit kahit wala naman itong silbi sa ating pagkatao at lalo lang nakakadumi ng ating kaluluwa.

Kung pipiliin nating magtiis kahit mahirap, makikita nating mas gagawing maganda ang buhay natin ng Diyos. Wala nang makakasakit o makakasama sa atin. Dahil wala nang higit pang mas mahalaga kung hindi ang araw-araw ay sariwain natin, at hayaan nating linisin at baguhin tayo ng Diyos upang mas maging buo at iisang sanga ng puno na si Jesus. Wala tayong ibang pupuntahan kung hindi Siya. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Jesus, turuan mo kaming manatili sa iyo at makapamunga ng dahil sa iyo at sa pamamagitan mo. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Maawaing Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMM.

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.