Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Banal na Krus”

Setyembre 14, 2019. Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal

Salmo 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38
Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

UNANG PAGBASA
Mga Bilang 21, 4b-9
Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang

Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikut-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, “Inialis mo ba kami sa Egipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom! Sawa na kami sa walang kuwentang pagkaing ito.” Dahil dito, sila’y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila “Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo.

Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito.” Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, “Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay.” Gayun nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

IKALAWANG PAGBASA
Filipos 2, 6-11
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Si Kristo Hesus, bagamat siya’y Diyos ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang-tao at namuhay na isang alipin.

Nang maging tao, siya’y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya’y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.
Anupa’t ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoong, sa ikararangal ng Diyos Ama.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 3, 13-17
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus kay Nicodemo, “Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit — ang Anak ng Tao.”
At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayun din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ng Pagtatampok sa Krus na Banal! Sa wikang Ingles ito po ay tinatawag na “Feast of Exaltation of the Cross”. Ano ang kahalagahan ng Krus sa ating buhay? Sa pamamagitan ng Krus, tayo ay nailigtas ng Panginoon mula sa kamatayan at kasalanan. Sa pamamagitan nito, mapapasaatin ang tagumpay kung at kung bubuhatin natin ang sarili nating Krus at susundan si Jesus. Ngunit naniniwala tayo bilang mga Kristiyano na kahit ano pang hirap ang pagdaanan natin, basta kasama si Kristo, magiging magaan at mauuwi ang lahat sa maganda, sa tagumpay, gaya ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ano ba ang mga Krus na ito? Marahil ang mga taong di mo kasundo na nakakasalamuha mo araw-araw.

Maaring katrabaho, o kasama sa organisasyon o sariling kadugo at pamilya. Tuwing tayo ay nagpapasensiya sa kanila, tuwing nagpapatawad tayo at naglilingkod tayo ng tapat kahit mahirap, binubuhat natin ang ating Krus. Kapag sinasamahan natin at dinadamayan ang taong naghihirap ay binubuhat natin ang Krus. Dahil dito, tayo ay naliliigtas dahil nakikiisa at nakikibahagi tayo sa gawa ni Jesus at sa Kanyang Salita.

Ano ang krus mo sa buhay? Paano mo ito hinaharap at binubuhat? Ialay natin sa Diyos ang lahat upang pagpalain niya tayo ngayon at hanggang kabilang buhay. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.