Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Banayad na Puso”

Disyembre 3, 2019. Paggunita kay San Francisco Javier, pari. Martes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
Isaias 11, 1-10
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari,
tulad ng supling mula sa isang tuod.
Mananahan sa kanya ang Espiritu ng Poon,
Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa,
ng kaalaman at kapangyarihan,
ng karunungan at takot sa Panginoon.
Kagalakan niya ang tumalima sa Poon.
Hindi siya hahatol ayon sa nakikita
O batay sa narinig sa iba.
Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha,
ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa.
Ang salita niya’y parang tungkod na ipapalo sa malulupit,
ang hatol niya’y kamatayan sa masasama.
Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala.

Maninirahan ang asong-gubat sa piling ng kordero,
matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing,
Magsasama ang guya at ang batang leon,
at ang mag-aalaga sa kanila’y batang paslit.
Ang baka at ang oso’y magkasamang manginginain,
ang mga anak nila’y magkakatabing matutulog,
kakain ng damo ang leon na animo’y toro.
Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas,
hindi maaamo ang bata kahit laruin ang ulupong.
Walang mananakit o mamiminsala
sa nasasaklaw ng banal na bundok;
sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan,
laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon.

Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse,
ang magiging palatandaan para sa mga bansa.
Ang mga baya’y tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya.
at magiging maningning ang kanyang luklukan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 71, 2. 7-8. 12-13. 17
Tugon: Mabubuhay s’yang marangal at sasagana kailanman.

MABUTING BALITA
Lucas 10, 21-24
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Nang oras ding iyon, si Hesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, “Pinupuri kita Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kalooba’y tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo.

Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang Anak at yaong marapating pagpahayagan ng Anak.”

Humarap si Hesus sa mga alagad at sinabi, na di naririnig ng iba: “Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon! Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig ngunit hindi nila napakinggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Sa kabila ng bagyo, nawa ay manatili po tayong payapa at nananalig sa Panginoon. Ang ating Ebanghelyo ay tungkol sa mga taong nananampalataya gaya ng isang bata. Ang puso ay puro. Walang duda o maraming tanong gaya ng mga alagad. Hindi naman sila nag-aral. Wala silang yaman na kagaya ng mga mararangya noong araw. Hindi rin dugong bughaw sinuman kina Pedro, Juan, Santiago at iba pa na kabilang sa alagad ni Jesus. Ngunit bakit nagpuri si Jesus dahil sa kanila?

Sapagkat hindi kailangan ng kahit anong makamundong bagay para mapalapit sa Diyos. Puso lamang at pananalig sa Kanya ay sapat na. Madalas nga, ang katalinuhan o edukasyon pa ng tao ang nakakahadlang sa pananampalataya sa Diyos. Bakit? Sa oras na piliin lagi ng taong maniwala sa kanyang sariling pag-iisip. Sa oras din na mas paniwalaan niya ang sariling katalinuhan kaysa sa karunungan ng Panginoon. Hindi ba at madalas itong nangyayari? Natural sa taong makasalanan gaya natin na maging sentro ang sarili. Kaya nga ang pananalangin at pakikinig sa Salita ng Diyos ang nagtatanggal ng “focus” mula sa ating sarili papunta sa Diyos at patungo sa ibang tao upang umikot ang pagmamahal hindi lamang sa sarili natin.

Alalahanin ang isang pagsubok o iba pa na nalagpasan mo hindi dahil sa sarili mong kagagawan kung hindi dahil humingi ka ng tulong sa Panginoon. Siya ang may paraan na hindi pa natin naiisip o nakikita. Sa Kanya ay walang problemang hindi kayang lusutan.

Sa huli, kahit gaano pa tayo kagaling sa tingin natin o ang ibang tao na hinahangaan natin, tandaan nating Diyos pa rin ang pinakamagaling at pinakamarunong sa lahat. Siya ang nagbibigay ng lahat ng abilidad, talino, talento at lahat ng magagandang bagay sa tao. Sa Kanya tayo tumalima sa lahat ng oras kahit pa ang ibig sabihin ay kalimutan ang sarili at hindi panghawakan ang sariling pag-iisip. Kung hindi ang pagtitiwala sa Panginoong Diyos na hindi tayo iiwanan kailanpaman.

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.