Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Banayad sa Piling ng Diyos”

Hulyo 18, 2019. Huwebes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 104, 1 at 5. 8-9. 24-25. 26-27
Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

UNANG PAGBASA
Exodo 3, 13-20
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, nang marinig ni Moises ang Panginoon mula sa gitna ng isang mababang punongkahoy, sinabi niya sa kanya, “Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako’y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?”

Sinabi ng Diyos, “Ako’y si Ako Nga. Sabihin mong sinugo ka ni Ako Nga, Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga lider ng Israel. Sabihin mo sa kanilang napakita ako sa iyo, akong Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, nina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako’y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Egipcio. dahil dito, iaalis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng mga Cananeo, ng mga Heteo, ng mga Amorreo, ng mga Perezeo, ng mga Heveo at ng mga Jebuseo.”

“Pakikinggan ka nila. Pagkatapos, isama mo ang mga lider at pumunta kayo sa Faraon. Sabihin mong akong Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, ay napakita sa iyo at kayo’y maglalakbay ng tatlong araw papunta sa ilang, upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hangga’t hindi siya dinadaan sa dahas. Kaya, ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay; parurusahan ko ang buong Egipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan noon, papayagan na niya kayong umalis.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 11, 28-30
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoong Jesu Cristo.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin; ako’y maamo at mababang-loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Ang Ebanghelyo natin ngayong araw ang isa sa pinakamainam basahin kapag tayo ay tila napapagod na at nababalisa sa buhay. Ang Panginoon ay inaalay ang kanyang puso sa atin sa taimtim na pananalangin upang ating maging pahingahan. Sa Banal na Sakramento ng Eukaristiya o Banal na Misa, sa Adorasyon kung saan naroroon ang Panginoong nakatago sa anyo ng puting tinapay at nakikipag-usap sa ating mga puso, ito ang inaalok na pahingahan ng Diyos. Nakakapunta ba tayo sa lugar kung saan harap-harapan nating makakausap ang Panginoon? Si Jesus na mismo ang nagsabi, “Lumapit kayo sa akin”. Pumunta tayo sa kanya. Sa katahimikan ng ating puso madarama natin siya sa pananalangin at doon sa Simbahan, sa altar na tadtad ng malagintong kulay, doon siya pinakanaroroon. Harap-harapan. Puso sa puso. Nakausap na ba natin ang Panginoon doon?

Ano ba ang nangyayari tuwing nagpapahinga tayo kasama ni Jesus? Kumpara sa pag-iinom o paglalasing, pagkain nang maraming pagkain at kung anu-ano pang ating ginagawa upang mabawasan ang stress, ang pananalangin at pananatili sa Panginoon ay nakakapanatag ng loob at nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Nagiging kalmado tayo upang harapin ang mga bagay at hamon ng ating buhay. Ang pag-iinom at iba pang gawain ay hindi nakakatulong sa ating problema. Maaring dibersiyon lamang ang mga ito at naaliw nang kaunti ngunit naroroon pa rin ang pagkadismayado at pagkahina ng loob. Subalit kapag pinili natin ang Panginoon at magdasal tayo, tuturuan niya tayo ng solusyon sa ating mga problema. Piliin lamang natin siya. Mahirap man ang buhay, mas gagaan ito dahil kasama ang Panginoon. Tila wala man solusyon o lunas sa ating tingin ang pinagdaraanan, Diyos mismo ang gagawa ng paraan para sa atin kapag pinili natin siya.

Piliin nawa natin ang Panginoon. Hayaan nating mamahinga sa kanya ang puso, isip at katawan nating pagod, at ilagay natin sa kanyang mga kamay ang ating mga inaalala at lahat ng mahalaga sa atin. Diyos ang bahala sa lahat. Masalimuot man ang daan ay gagawin niyang maganda ang kahihinatnan kasama Niya. Ano iyong mga bagay na dapat mong ibigay at isuko sa Diyos?

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.