Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Bantayan ang Pananampalataya”

Hunyo 26, 2019. Miyerkules ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Genesis 15, 1-12. 17-18
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.
Mateo 7, 15-20

UNANG PAGBASA
Genesis 15, 1-12. 17-18

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, narinig ni Abram na sinabi sa kanya ng Panginoon:
“Abram, h’wag kang matatakot ni mangangamba man,
kalasag mo ako, kita’y iingatan at ikaw ay aking gagantimpalaan.”
Ngunit sinabi ni Abram, “Panginoon, ano pong gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak! Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga-Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian”

Sinabi ng Panginoon, “Hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian; anak mo ang magmamana ng iyong ari-arian; anak mo ang magmamana.” At inilabas siya nito at sinabi sa kanya: “Masdan mo ang mga bituin! Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo.” Nanalig si Abram, at dahil dito’y kinalugdan siya ng Panginoon.
Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, “Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Caldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito.” Itinanong naman ni Abram, “Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito’y magiging akin?”

Sinabi sa kanya, “Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupa, bawat isa’y tatlong taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang batubato.” Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram.

Nang kumikiling na ang araw, nakatulog nang mahimbing si Abram, at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain.

Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok, at maningas sa sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At nang araw na yaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram, wika niya: “Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hanggahan ng Egipto hanggang sa Ilog-Eufrates.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
Tugon: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan,
ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa’y dapat ipaalam.
Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan,
ang kahanga-hangang mga gawa niya’y dapat na isaysay.
Tugon: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Tayo ay magalak yamang lahat tayo ay tunay na kanya,
ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila,
lahat ng may nais maglingkod sa Poon, dapat na magsaya.
Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan,
siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan.
Tugon: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Ito’y nasaksihan ng mga alipi’t anak ni Abraham,
gayun din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang.
Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos,
sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob.
Tugon: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Ang tipang pangako’y laging nasa isip niya kailanman,
ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan.
Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham,
at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal.
Tugon: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

ALELUYA
Juan 15, 4a. 5b
Aleluya! Aleluya!
Sa Poon ay manatili
siya’y sa atin lalagi
mamungang maluwalhati.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 7, 15-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta; nagsisilapit sila sa inyo na animo’y tupa, ngunit ang totoo’y mababangis na asong-gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa punong dawag, o ang igos sa puno ng aroma?

Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punongkahoy, subalit nagbubunga ng masama ang punongkahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punongkahoy, ni ng mabuti ang masamang punongkahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Sa panahon ngayon, dapat tayong maging mapanuri. Mas madaling kumalat ang impormasyon ngayon. Kahit hindi naman kinukumpirma kaya naman dumarami ang “fake news”. Tayo bilang Kristiyano ay dapat handang mag-isip bago maniwala. Sa dami rin ng ating papakinggan, dapat tayo ay namimili ng pagugugulan ng oras para makinig. Kung ano ang ating pinapanood at pinapakinggan, yun ang magiging pagkatao natin. Kaya mag-ingat.

Sinabi ni Jesus na dapat nating kilalanin ang mga bulaang propeta. Paano? Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at gawa. Kung ang salita nila ay mamulaklak, tila maganda pakinggan, maniniwala ka agad? Nakalulungkot na mayroon mga taong oo ang sagot. O hindi man aminin ay mabilis maniwala sa salita. Maraming naglipang lider na mga sektang sila ang diyos at sugo ng Diyos. Mayroong mga naniniwala sa kanila.
Ang tunay na nagpapahayag sa Diyos gaya ng mga propeta at apostoles ay simple at mababa ang kalooban. Hindi nila ibinibida ang kanilang sarili. Bagkus, ang Diyos lamang ang kanilang itinuturo sa lahat ng bagay. Hindi nila pinagmamayabang ang anumang talino ang mayroon sila. Ang layunin ay mailapit ang tao sa Diyos at hindi ang i-angat ang kanilang pangalan o pangalan ng grupo.

Alam ng mga mabubuting propeta na lahat ito at lahat ng mayroon sila ay galing sa Diyos. Maging si Cristo ay iniaalay ang kanyang buong buhay sa Krus para sa kapakapanan nating mga kabilang sa kanyang kawan. Mayroon pa bang ganito ngayon na handang maghirap at magdusa para sa kapakanan ng Simbahan? Oo. Kahit paano’y mayroon pa rin tayong mga mabubuti at tapat na pari subalit hindi ito naririnig at hindi ipinagyayabang. Huwag tayong basta palilinlang sa ating mga naririnig at nakikita.

Malilinlang tayo lalo na kung hindi na rin tayo nagdarasal, nagsisimba at hindi pa nagbabasa ng Salita ng Diyos. Sapagkat tayo mismo na tahanan ng Espiritu Santo ay malalalaman sa puso natin kung ang atin bang naririnig ay nakakapagbigay ng kapayapaan at nakakapagpalapit sa Diyos o baliktad.

Dapat tayong maging mapagmatyag upang huwag tayong malinlang at hatakin palayo sa Diyos. Ito lamang ang pakay ng mga bulaang propeta na ito. Sapagkat ang kanilang pinagmumulang motibasyon ay hindi naman talaga Diyos ngunit sariling pera ay kasikatan.

Tandaan na hindi nagkakalayo ang kanilang kasuotan at anyo sa mga tunay na propeta ng Diyos. Kaya dapat maging tayo ay handa sa katotohanan ng pananampalataya. Ikaw ba ay nagsasaliksik ng katotohanan ukol sa ating pananampalataya? Sinusuri mo ba ang iyong mga naririnig at hindi basta basta pumapanig o naakit lalo kapag alam kong nakakasira sa iyong pananalig?

Obligasyon nating bantayan ang ating sarili sa mga ganitong bagay. Alam ng Diyos na kakailanganin natin ng payo na ito kaya noon pa lang nasabi na niya ito upang tayo’y huwag maligaw at huwag basta basta panghinaan ng loob. Ipanalangin natin ang mga kaaway ng ating Simbahan at ang ating mga sariling pari upang manatiling tapat sa Diyos at sa kanilang tungkulin sa simbahan sa panahon ngayon.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.