Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Biyaya ng Diyos sa mga Mapapalad na Sumusunod”

Photo Credits: Soul Shepherding

 

Pebrero 9, 2019. Sabado. Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon. 

Salmo 23: Pastol ko’y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. 

Unang Pagbasa: Hebreo 13:15-17, 20-21

Kaya’t lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos.

Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila’y may pananagutang mangalaga sa inyo, at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Kung sila’y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin; kung hindi, sila’y mamimighati, at hindi ito makakabuti sa inyo.

Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus na naging Dakilang Pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan.

Nawa’y ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jesu-Cristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Cristo magpakailanman! Amen.

Ebanghelyo: Marcos 6:30-34

Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro.

Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis, at hindi na nila makuhang kumain. Kaya’t sinabi ni Jesus sa mga alagad, “Magpunta tayo sa isang lugar na kung saan maaari tayong makapagsarilinan, at upang makapagpahinga kayo nang kaunti.”

Umalis nga silang sakay ng isang bangka, at nagpunta sa isang ilang na lugar.

Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya’t ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila sila Jesus.

Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol, kaya’t sila’y tinuruan niya ng maraming bagay.

Pagninilay:

Lubos ang habag na naramdaman ng ating Panginoon sapagkat ang mga tao’y tila uhaw na uhaw sa Salita ng Diyos. Kaya naman saan man magpunta si Jesus ay sinusundan Siya ng mga ito. Maging sa ating panahon ngayon ay maraming iba’t ibang dahilan ang mga tao kung bakit patuloy na sumusunod sa Diyos. Sa panahon ngayon, napakaraming mga debosyon at pananampalatayang umuusbong sa ating Simbahang Katolika ngunit maari nating tanungin ang ating mga sarili, saan ba papunta ang lahat ng mga ito? Saan din ba nag-uugat? Totoong pag-ibig nga ba sa Diyos at gayundin naman sa kapwa tao na nais niyang mahalin din natin tulad ng sarili?

Bawat pagsisimba ba natin, bawat panalangin natin ay nararamdaman ba natin na tayo’y mas nagiging malapit sa Diyos sa kaibuturan ng ating puso? Mas malapit dahil nagpapakatotoo tayo sa Panginoon? O baka naman ay mas napanghihinaan tayo ng loob dahil sumusunod tayo tuwing mayroon tayong hingin sa Panginoon?

Mga minamahal na kapatid, nawa ay magpursigi tayo sa pagsunod at pananalangin sa Panginoon anuman ang kahinatnan ng ating pagsunod sa Kanya. Hanggang sa nakikita at nadarama natin ang Diyos sa bawat yugto ng ordinary at pang-araw araw natin na pamumuhay. Kung sa araw-araw na mga ordinaryong bagay ay hindi pa natin nakikita ang Diyos at tila malayo pa siya, baka panahon na upang iwanan din natin ang mga ibang bagay upang makasunod sa ating Panginoon at makilala siya nang tunay.

Para makasunod sa Diyos ay mayroon tayong mga kailangang iwanan. Ano ang mga ito? Sa pananalangin baka sakaling maaring magbawas ng panonood ng TV o kaya paglilibang sa Facebook para naman mas mapaglaanan ang Panginoon ng oras. Marami tayong paraan kung ating gugustuhin. Nang sa gayon sa bawat oras ng ating buhay, Siya mismo ang ating maging gabay.

Siya ang ating Pastol wala nang iba. Siya ang nagbigay ng buhay, ng ating misyon at lahat ng mayroon tayo. Kaya naman sa panahon na kung saan tila hindi natin alam ang gagawin sa ating buhay ay Siya lamang ang makakasagot ng kung saan tayo tutungo.

Matapos nito’y tayo’y kanyang aakayain sa landas na kung saan tayo ay protektado niya at sagana tayo sa biyaya at grasya niya ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.