Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Buhay kay Cristo”

 

 

 

Hulyo 29, 2020. Paggunita kay Santa Marta. Miyerkules ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Jeremias 15, 10. 16-21
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Napakahirap ng katayuan ko! Bakit pa ba ako isinilang sa sangmaliwanag? Lagi akong may kaaway at katalo sa lupain. Hindi ako nagpautang, at hindi rin naman ako nangutang; gayunman, nilalait ako ng lahat.
“Nagsalita ka sa akin, at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo’y aking kagalakan. Ako’y sa iyo, Panginoon, Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Hindi ko sinayang ang panahon sa pagpapasasa sa buhay, kasama ng ibang mga tao, ni hindi ako nakigalak sa kanila. Manapa, nanatili akong nag-iisa, sapagkat may ipinagagawa ka sa akin. Kaya nga, nagpupuyos sa galit ang kalooban ko. Bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na gumaling ang mga sugat ko? Talaga bang wala nang lunas ito? Wala ba akong tatanggapin kundi kabiguan, gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw?”

Ganito ang itinugon ng Panginoon, “Kung manunumbalik ka, tatanggapin kitang muli, at ika’y muli kong gagawing alipin. Kung magsasalita ka ng bagay na may kabuluhan, at iiwasang sambitin ang anumang kasumpa-sumpa, gagawin uli kitang propeta. Babaling na muli sa iyo ang mga tao, subalit huwag kang paroroon sa kanila. Sa harapan ng mga taong ito’y gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Makikipaglaban sila sa iyo, ngunit hindi ka nila matatalo. Sasaiyo ako upang ika’y pangalagaan at ingatan. Ililigtas kita sa kamay ng masasama, at iingatan laban sa mararahas.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 58, 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 18
Ang D’yos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan.

MABUTING BALITA
Mateo 13, 44-46
o kaya: Juan 11, 19-27
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, marami sa mga Judio ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila’y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Hesus, sinalubong niya ito; ngunit si Maria’y naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, “Panginoon, kung kayo po’y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayo’y ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa kanya.” “Muling mabubuhay ang iyong kapatid,” wika ni Hesus. Sumagot si Marta, “Nalalaman ko pong siya’y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay.” Sinabi naman ni Hesus, “Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay, at sinumang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?” “Opo, Panginoon!” sagot niya. “Nananalig ako sa inyo. Kayo po nag Anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni Santa Marta! Matatandaan natin si Santa Marta bilang ang babaeng abalang abalang maglingkod kay Jesus. Madalas magpunta si Jesus sa Betania sa bahay ng magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro upang magpahinga. Noong mga panahon na iyon ay sinabihan pa niya si Jesus na sabihan ang kanyang kapatid na si Maria upang tumulong sa kanya. Si Maria ay nakaupo lamang sa paanan ni Jesus upang makinig ng Kanyang mga kwento at Salita samantalang si Maria ay abalang abala sa paghahanda ng kung anu-ano. Ngunit noon ang tugon ni Jesus ay mas higit na mahalaga ang pakikinig sa Salita kaysa sa anupaman.

Ngayon nakita natin ang kahanga-hangang pagpapahayag ni Marta ng pananampalataya. Mula doon sa babaeng masyadong abala sa mga gawain sa buhay, natutunan Niya na kung paano makinig ng Salita ng Diyos. Gawa na may pakikinig at pakikinig na may gawa. Naunawaan na Niya kung sino ang Diyos sa Kanyang buhay. Buong tapang niyang sinabi kay Jesus “Nalalaman kong kahit ngayo’y ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa kanya.”. Sinabi Niya rin ang kanyang paniniwala: “Nalalaman ko pong siya’y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay.”

Gaya ni Marta, matuto rin nawa tayo sa mga Salita ng Diyos sapat upang baguhin tayo nito. Imposibleng walang epekto ang mga salita ng Diyos sa taong nakakaunawa nito. Mula noon ay nakinig na siya kay Jesus at pinagninilayan ang Salita ng Diyos kasama ng gawa. Ito ang dapat nating matutunan, sa bawat gawain natin ay isama natin ang Diyos. Alalahanin nating tayo ay namumuhay sa ilalim Niya at anumang oras kahit naglalaba o naglilinis o anuman ang gawain ay naririnig tayo ng Diyos at maari tayong manalangin sa kanya. Sapagkat kung puro gawa lang na hindi nakabase at nakabatay sa Diyos ay balewala ito at madaling mabuwag.

Nawa ay maging tulad tayo ni Marta sa pagpapahayag ng ating pananampalataya kahit na nasa gitna ng dilim. Patay ang kanyang kapatid. Nagluluksa sila ngunit nagawa pa niyang manalig kay Jesus. Tayo kaya sa oras ng dilim may pananampalataya pa ba tayong natitira? O may paninisi, panunumbat at pagkasuklam na tayo sa Diyos? Gaya ng ginawa ni Jesus kay Lazaro. Kayang buhayin ni Jesus anumang tao o bagay na tila patay na. Hindi mauuwi sa kasawian ang mga paghihirap natin. Lagi itong may kahihitnatnan hindi man natin makita ito agad sa ngayon. Amen. +

Santa Marta ng Betania, ipanalangin mo kami!

Pagnilayan natin ito at pakatandaan. Amen.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.