Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Buhay Mula sa Krus ni Jesus”

Photo Credit: https://depositphotos.com

 

Abril 30, 2019. Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. 

Salmo 93: Panginoo’y naghari na! Ang damit Niya’y maharlika. 

Unang Pagbasa: Gawa 4:32-37

Nagkakaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya, at di itinuturing ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat.

Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat.

Walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kani-kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay dinadala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa.

Ganoon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihi’y “Anak na Matulungin.”

Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan.

Ebanghelyo: Juan 3:7-15

Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, ‘kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli.’

Umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu.”

“Puwede po bang mangyari iyon?” tanong ni Nicodemo.

Sumagot si Jesus, “Guro ka pa naman sa Israel, hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito?

Pakatandaan mo: ang sinasabi namin ay nalalaman namin, at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin, subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo.

Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit?

Wala pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, ang Anak ng Tao.”

At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Pagninilay:

Isang mapagpalang araw ng Martes po sa inyong lahat! Ang Krus ni Jesus ang tinutukoy ni Jesus na ating ngayong kailangan tingnan upang tayo’y magkaroon ng kagalingan.

Ngayon na ating ginugunita at ipinagdiriwang hanggang ika-9 ng Hunyo, Araw ng Pentekostes o pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostoles at kaarawan ng ating Simbahan, dapat nating maintidihan itong pangako natin kay Jesus na magdudulot sa atin ng bagong buhay. Ang pagpasan ng ating mga Krus, pagsasakripisyo, at paglilingkod sa ating kapwa. Lahat ng mga ito ay ang mga ginawa ni Jesus habang siya’y nandito sa lupa. Gaya niya, tinatawag din tayong sumunod sa kanyang mga yapak.

Noong tayo’y binyagan, tayo ay mga sanggol pa lamang at wala pang mga muwang. Mayroong isang pinakamahalagang pangako sa Diyos – ang iwasan ang kasalanan, si Satanas at ang lahat ng kanyang mga gawa. Ito ay ating sinariwa ang mga pangakong ito ngayon na tayo ay matatanda na at mayroon nang sariling pag-iisip.
Ngayon ay nasaksihan natin ang karugtong ng tagpo ni Jesus at ng Pariseong si Nicodemo. Gaya ng nasaad kahapon, kailangan tayong ipanganak muli sa Espiritu. Kailangang magkaroon tayo ng bagong buhay. Kalimutan ang mga nakaraan na ‘di maganda, magpatawad at magsimula ulit. At tulad ni Jesus, magkakaroon lamang tayo ng bagong buhay kung tayo’y mamatay sa ating kasalanan gaya noong ating binyag.

Isa ka bang responsableng magulang? Anak? Estudyante at manggagawa? May tunay na malasakit ka ba sa kapwa? Ang iyong pananampalataya ba ay pinanghahawakan mo sa oras ng pagsubok? Gumagawa ka ba ng mabuti at nag-iisip ng mabuti?

Ang mga ito ay mga bahagi ng Krus na ating dinadala sa araw-araw na pamumuhay. Subalit ating tandaan na kahit mahirap ang mga pinagdaraanan ay hindi ito nakakasama kung hindi nakabubuti sa atin. Parang ang mga gamot ng ating kaluluwa na bagamat mapapait ay nakapagpapagaling ng ating mga sugat ng puso at kaluluwa.

Piliin nating maging mabuti, mag-isip ng mabuti at magsalita ng mabuti sa ating kapwa.
Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.