Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Buhay sa Diyos”

Hunyo 25, 2020. Huwebes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
2 Hari 24, 8-17

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari

Si Joaquin ay labingwalong taon nang maghari sa Jarusalem at ito’y tumagal nang tatlong buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugud-lugod sa Panginoon pagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama.

Nang panahong yaon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodnosor. Samantalang ang mga kawal na Babilonia ay nakapaligid sa lungsod, dumating ang Haring Nabucodnosor. Nang magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno at lahat ng tauhan ng palasyo. Binihag sila ni Nabucodnosor noong ikawalong taon ng kanyang paghahari.

Sinamsam pa niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa Templo. At tulad ng ipinagpauna ng Panginoon, ipinasira niya ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon sa Templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem: ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday; lahat-lahat ay umabot ng sampunlibo. Wala silang itinira, liban sa pinakamahihirap. Tinangay nga niya sa Babilonia si Joaquin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem.

Tinangay rin niya ang mga pitunlibong kawal at ang sanlibong dalubhasa, at mga panday na pawang matitipuno at angkop maging mandirigma. Si Natanias ang ipinalit ni Nabucodnosor kay Joaquin bilang hari ng Juda at pinalitan niya ang Sedequias ang pangalan nito.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 78, 1-2. 3-5. 8. 9
Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

MABUTING BALITA
Mateo 7, 21-29
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling Araw, marami ang magsasabi sa akin, ‘Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan!’ At sasabihin ko sa kanila, ‘Kailanma’y hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama!’

“Kaya’t ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan nang malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan nang malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak.”

Nang masabi na ni Hesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao’y namangha. Sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan, at hindi tulad ng mga eskriba.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat!
Ang Salita ng Diyos ay ang ating sandigan. Kapag tayo ay dumaraan sa matinding pagsubok, maraming temptasyon at marami tayong naiisip. Kung hindi tayo maingat ay maari tayong matangay upang makagawa ng hindi kalooban ng Diyos. Kung gayon, ano ang ating dapat gawin? Ang Salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Maraming paraan upang makapagnilay sa Salita ng Diyos. Maaring sa araw-araw na Misa o pagbasa. Sa sariling oras natin ay maari rin tayong magbuklat ng Bibliya at magbasa. Naroroon ang mensahe ng Panginoon. Nagsasalita Siya sa atin sa bawat oras na parang bago kahit pa nakita na natin ang mga Teksto na iyon dati.

Sapagkat ang Salita ng Diyos ay buhay. Para itong buhay na apoy na nagpapadalisay. Kung hahayaan natin itong manatili sa ating puso, mababago tayo nito. Ang Espiritu ang magpapaalala sa atin at magpapahayag ng kahulugan ng ating mga nabasa. Kung magdarasal tayo at hihilingin sa Espiritu Santo na tulungan tayo malaman ang kahulugan ng Kanyang Salita para sa atin, malalaman natin ito.

Maging bukas lamang tayo sa Kanya sapagkat sa gitna ng maraming tukso, pinipilit sa atin ng diablo ang kasinungalingan. Nililito ang ating utak at pinapabalisa ang ating kalooban. Ang Salita ng Diyos ang magsasabi sa atin ng katotohanan, ito ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Ito ang magtuturo sa atin ng daan. Sapagkat ang Salita ay si Jesus. Si Jesus ang Salita na nagkatawang-tao.
Kumusta naman ang ating pagninilay? Iniintindi mo ba ito at sinasapuso? Hinahanap mo ba at tinatanong mula sa Diyos kung ano ang kanyang mensahe para sa iyo? Sinisikap mo bang gawin kung ano ang kanyang kalooban na pinapahayag Niya sa iyo?

Nawa ay gawin nating pundasyon ng ating buhay ang Panginoon at ang kanyang salita. Hinding hindi tayo mabubuwal o maliligaw. Ibigay natin ang ating puso sa Diyos sa pananalangin. Buksan ito at hayaan nating ipahayag ng Diyos sa atin ang katotohanan ayon sa Kanyang Salita. Amen. +

Pagnilayan natin ito. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.