Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Buhay sa Langit”

Oktubre 21, 2019. Lunes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Roma 4, 20-25
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya’t dahil sa kanyang pananalig, siya’y pinawalang-sala. Ngunit ang salitang “pinawalang-sala,” ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa atin. Tayo’y pinawalang-sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Hesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo’y mapawalang-sala.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Lucas 1, 69-70. 71-72. 73-75
Tugon: Poong Diyos ay purihin, nilingap n’ya ang Israel.

MABUTING BALITA
Lucas 12, 13-21
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon

Noong panahong iyon, sinabi kay Hesus ng isa sa mga tao, “Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana.” Sumagot siya “Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?” At sinabi niya sa kanilang lahat: “Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman; sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan.” At pagkatapos ay isinaysay ni Hesus ang talinhagang ito: “Ang bukirin ng isang mayaman ay umani nang sagana. Kaya’t nasabi niya sa sarili, ‘Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani! A, gigibain ko ang aking mga kamalig, at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian.

At sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami naman na akong ari-arian! Hindi na ako kukulangin habambuhay! Kaya’t mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya!’ Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, ‘Hangal! Sa gabing ito’y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?’ Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagapalang lunes po sa ating lahat! Napakalaki ng pagkakaiba ng kayamanan sa langit sa kayamanan dito sa lupa. Una, ang kayamanan sa langit ay hindi nabubulok o nauubos o nanakaw ninunan. Samantalang dito, napakadaling ubusin ng yaman. Nauubos din ito, naluluma o nabubulok. Nananakaw din. Kaya naman ang taong may yaman na at nakatikim ng ginhawa na dulot ng yaman ay mas malaki ang tsansang mas ituon ang bagay sa materyal na bagay o ano pa mang bagay ang nagagawa ng pera. Hindi ba? Laging nakaabang kung anong bibilhin na susunod na bagong kotse, mas malaking mansyon pa, sa susunod na bakasyon kung saang bansa at kung paano pa dadami ang mayroon sila. Ganito ang inilarawan ni Jesus na lalaking ubod ng yaman. Tinawag siya ng Diyos na isang hangal. Bakit? Dahil natapos na ang kanyang pangarap at pananaw sa mga bagay dito sa lupa. Hindi na niya naisip pa ang tungkol sa buhay na walang hanggan ni ang kapakanan ng kanyang kaluluwa.

Ihambing mo ito sa kayamanang panlangit kung saan doon ay makakapag-ipon tayo ng kayamanan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo para sa kapwa at paggawa ng mabuti. Yumayaman tayo sa buhay espiritwal hindi dahil binubusog ang sarili o sinusunod ang iyong gusto lalo materyal na bagay na hindi nadadala sa hukay. Sa halip, nagiging mayaman tayo sa pagbibigay ng sarili, sa pagkakalimot ng sarili alang alang kay Jesus na nasa ibang taong naghihirap.

Pangalawa, ang yaman dito sa lupa ay may sukat kaya ito may hangganan. Nabibilang mo kung ilan at magkano. May kaakibat na presyo at perang katumbas. Subalit sa langit ay wala. Walang hanggan ito at hindi idinulot ng sinumang tao kung hindi ng Diyos. Ang kayamanang ito ay madadala mo rin lalo sa kabilang buhay kung saan permanente na ang ating buhay.

Samakatwid, higit na mas wais ang mga taong ibinigay ang kanilang buhay para sa Diyos upang magkaroon ng yaman na pang-espiritwal. Bagamat hindi nakikita, nananampalataya sila sa isang pangakong matutupad sa tamang panahon sa katapusan ng buhay dito sa lupa. Mas pinili ng mga naniniwala sa buhay na walang hanggan at naglilingkod para dito ang masigurado na sa kanilang buhay na puro kabutihan ay balang araw tatanggapin sila sa langit.

Isa ka ba sa mga naniniwalang ito? O napako na rin ang iyong paningin, puso at diwa sa mga bagay at buhay dito sa mundo? Anumang sagot mo ay sabihin mo sa Panginoon at ilapit mo sa Kanya.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.