Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Buhay sa Walang Hanggan”

Abril 23, 2020. Huwebes sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 5, 27-33

Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. “Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Hesus na iyan,” wika niya, “ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa! Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan!” Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, “Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Hesus na pinatay ninyo nang inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang Tagapanguna at Tagapagligtas, upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi’t tumalikod sa kanilang mga kasalanan, at sa gayun, sila’y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito – kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa kanya.” Nagngitngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanedrin nang marinig ito, at ibig nilang ipapatay ang mga apostol.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2 at 9. 17-18. 19-20
Tugon: Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

MABUTING BALITA
Juan 3, 31-36
Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Noong panahong iyon: sinabi ni Hesus kay Nicodemo:

“Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat; ang mula sa lupa ay taga-lupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos; at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak, at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan; ngunit ang hindi tumatalima sa Anak, hindi nagkakaroon ng buhay – mananatili sa kanya ang poot ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Nagsisimula ang lahat sa ating pananampalataya. Ito ang pundasyon ng lahat ng ating mga gawa at kilos. Ano ang pinaniniwalaan mo? Kanino ka sumasampalataya? Gaano katibay ang pananampalataya mo?

Araw-araw, kailangan natin ng rason upang mabuhay. Kung hindi, para saan pa? At ang pananampalataya natin ang nagtuturo kung saan tayo nanggaling at saan tayo pupunta. Walang iba kung hindi sa Diyos. Sa Kanya tayo nanggaling, tayo ay Kanyang nilikha mula sa pagmamahal upang magmahal at mabuhay sa pagmamahal at babalik din sa Kanya pagdating ng panahon sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Ngayon, dapat nating paniwalaan ito. Ito ang direksyon ng ating buhay. Si Jesus ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay. Maraming mga tao ang tila lito sa kanilang buhay, ito ay nangyayari kapag nawawala sa ating paningin ang Diyos. Kapag nakakalimutan nating sa Kanya galling ang buhay natin at sa Kanya rin tayo babalik. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit maiksi lang ang buhay?

Hindi natin mapipili kung kailan tayo ipapanganak at hindi rin natin alam ang katapusan ng buhay na ibinigay sa atin. Ito ay upang ipaalala sa atin, na may buhay tayong naghihintay sa langit. Ito ang ating dapat paghandaan sa gitna ng mga misyon na pinagkakaabalahan natin sa ating buhay. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Frances Mary Margaret D.J.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.