Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Bukal sa Pusong Pagsasakripisyo”

Photo Credits: Catholic Tradition

 

Marso 8, 2019. Biyernes Pagkatapos ng Miyerkules ng Abo. Araw ng abstinensya sa pagkain ng karne (edad 14 pataas).

Salmo 51: Diyos ko, iyong tinatanggap, pagkukumbaba ng pusong tapat.

Unang Pagbasa: Isaias 58:1-9a

Sinabi ni Yahweh, “Sumigaw ka nang malakas na malakas; itaas mo ang iyong tinig gaya ng trumpeta.

Ang kasalanan ng bayan ko sa kanila’y ihayag.

Sinasangguni nila ako sa araw-araw, tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay. Kung kumilos sila ay parang matuwid, at hindi sumusuway sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos.

Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya; nais nila’y maging malapit sa Diyos.” Tanong ng mga tao, “Bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami ma’y magpakumbabá?”

Sagot ni Yahweh, “Pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno,
at habang nag-aayuno’y patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa.

Ang pag-aayuno ninyo’y humahantong lamang sa karahasan, kayo’y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi tunay ang pag-aayunong ginagawa ninyo ngayon, kaya tiyak na hindi ko papakinggan, ang inyong mga dalangin sa akin.

Ganyan ba ang pag-aayunong aking kaluluguran? Iyan ba ang araw na talagang nagpapakumbabá ang mga tao? Hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinihipan ng hangin, o mahiga kayo sa sako at abo?

Pag-aayuno na ba ang tawag ninyo diyan, isang araw na nakalulugod kay Yahweh?

“Ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo: Palayain ninyo ang mga di-makatarungang ipinabilanggo; kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi, at baliin ang mga pamatok ng mga alipin.

Ang mga nagugutom ay inyong pakainin, ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin.
Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit. At sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait.

Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo, at matutulad kayo sa bukang-liwayway, hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan.

Mahahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa, at sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh.

Sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin; kapag kayo’y humingi ng tulong, sasabihin niya, ‘Naririto ako.’

“Kapag itinakwil ninyo ang pang-aapi, maling pagbibintang at pagsisinungaling;

Ebanghelyo: Mateo 9:14-15

Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan na Tagapagbautismo, at siya’y tinanong, “Kami po ay madalas mag-ayuno, gayundin ang mga Pariseo, ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad?”

Sumagot siya, “Dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno.

Pagninilay:

Ang pag-aayuno at pagpipigil sa sarili ay dapat mula sa isang pusong malinis. Mas mahalaga ang laman ng ating puso kaysa sa ating mga gawa. At sa mga ating gawa, marapat lamang na may kalakip na pagmamahal dahil ito ang tinitingnan ng ating Panginoon. Ganito manghusga ang Diyos na hindi katulad ng paghuhusga ng tao.

Hindi dapat tayo magpipigil ng ating sarili dahil lamang sa intensyon na gusto natin ibigay ng Diyos ang ating hinihiling sa kanya. Ang ganitong klaseng pananampalataya ay makasarili at hindi nagtatagal. Madaling iwanan ng mga taong may ganitong pananampalataya ang Panginoon – makuha man ang gusto o hindi. Walang tunay na pag-ibig.

Ang hangarin dapat natin ay palabas tungo sa kapwa at sa Diyos. Bilang pagsisisi sa ating mga kasalanan sa kanya, ginagawa natin ang mga bagay na ito.

Kaakibat din nito’y ang ating matatag na paninindigang hindi na magkakasala muli. Ito ang tunay na pag-aayuno na kaaya-aya kay Jesus. Hindi sapat ang ‘di lamang pagkain ng karne at kung ano pang ang ating minimithi o nililistang gawin para sa Diyos. Kailangang kasama nito ang ating tunay na pagpapakumbaba, pagsisi at pagtalikod sa kasalanan. Pag-ibig ang dapat na puno at dulo ng lahat.

Hindi tayo naghahangad ng para sa sarili lamang dahil ito ay panahon ng pagsisisi at inaamin nating lubha tayong nagkasala sa Panginoon.

Subalit, kailangan samahan natin ng mabubuting intensyon at magagandang gawa ang ating sakripisyo ngayong panahon ng kwaresma. Ang tuloy tuloy na panalangin sa Panginoon ang sandata natin ngayong panahon ng kwaresma upang makapag-alay ng sakripisyo sa Diyos. Dahil ang ating mga kalaban na tukso ay palaging nakaabang upang huwag tayong makibahagi sa Diyos. Nariyan ang mga temptasyon na magkasarap, habang ang ating buong simbahan ay sinimulan na ang pagpepenitensiya bilang kabahagi ng Diyos sa kanyang sakripisyo para sa atin.

Tayo, ano ang ating pipiliin? Sasamahan ba natin ang lalaking ikakasal o gaya ng mga alagad niya noon ay iiwan din natin siya?

Ang tunay na pag-ibig na ito ang magtutulak sa ating puso sa paghahangad ng mabuti at paggawa ng mabuti para sa kapwa. Ang mga ito ang tanda ng ating banayad na pag-ibig sa Diyos at ito ay mahalaga sa Kanya.

Kapag tayo’y nagsumikap dahil sa paniniwalang ito na may kasamang gawa, tayo ay makakatanggap ng grasya ng Panginoon siksik, liglig at umaapaw. Pinakamagiging makabuluhan ang muling pagkabuhay sa atin ni Cristo at ang muling pagkabuhay din natin sa Kanya. Sapagkat, pinili natin siyang samahan simula una hanggang huli.

Hingin natin ang tulong ng Panginoong Diyos at pagnilayan natin ang mga bagay na ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret. 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.