Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Bukas ang Langit sa Atin”

 

Hunyo 4, 2019. Martes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 20, 17-27
Salmo 67, 10-11. 20-21
Tanang mga kaharian, ang Poong D’yos ay awitan.
Juan 17, 1-11a

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 20, 17-27

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, mula sa Mileto, si Pablo’y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi:

“Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo, mula nang unang araw na ako’y tumuntong sa Asia. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Judio. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Judio at sa mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos, at manalig sa ating Panginoong Hesukristo.

Ngayon sa utos ng Espiritu’y ako’y pupunta sa Jerusalem, at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam: sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin doo’y pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus—ang pagpapahayag ng Mabuting Balita tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos.

“Nakisalamuha ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya’t sa araw na ito’y sinasabi ko: hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo. Sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayon ng Diyos para sa inyo; wala akong inilingid na anuman.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 67, 10-11. 20-21

Tugon: Tanang mong kaharian, ang Poong D’yos ay awitan.

Dahil sa’yo, yaong ulang masagana ay pumatak,
lupain mong natuyo na’y nanariwa at umunlad.
At doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod,
ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos.
Tugon: Tanang mong kaharian, ang Poong D’yos ay awitan.

Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas
at may dala araw-araw, ng pasanin nating hawak.
Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas,
ang diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat!
Sa bingit ng kamataya’y hinango tayo agad.
Tugon: Tanang mong kaharian, ang Poong D’yos ay awitan.

ALELUYA
Juan 14, 16
Aleluya! Aleluya!
Hihilingin ko sa Ama
Espiritu’y isugo n’ya
upang sumainyo t’wina.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 17, 1-11a

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, tumingala si Hesus sa langit at ang wika, “Ama, dumating na ang oras: parangalan mo ang iyong Anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan, upang magbigay ng buhay na walang hanggang sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ito ang buhay na walang hanggan: ang kilalanin ka nila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Hesukristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan; natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan.

“Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila’y iyo; ibinigay mo sila sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayo’y alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin; sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako’y galing sa iyo, at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin.

“Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila’y iyo. Ang lahat ng sa akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin; at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako’y pupunta na sa iyo; aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoon.

Pagninilay:

Ngayon ay ating natunghayan sa Ebanghelyo kung saan ipinagdarasal tayong lahat ni Jesus. Oo, tayong lahat na mga sumusunod sa kanya. Tayo ay mga hinirang ng Diyos at bawat isa sa atin ay mahalaga sa kanya. Ang tagpong ito ay nangyari sa Banal na Hapunan kung saan niya hinahabilinan ang mga alagad bago ang kanyang pagpapakasakit. Siya ang Mataas na Pari na namamagitan sa Ama at sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay naligtas at maaring makapasok sa langit.

Kahit sa bandang huli ng kanyang buhay dito sa lupa, walang inisip ang Panginoon kung hindi tayo at ang ating kapakanan. Ginawa niya para sa lahat sa atin at walang itinira para sa sarili. Ngunit bakit pagdating sa pagmamahal natin sa Diyos, tila nakakapagdamot tayo sa kanya? Minsan mas inuuna pa ang ibang kaysa Diyos. Tulad niya, alam niyang tayo’y susunod na sa landas ng Krus. Magkakaroon tayo ng maraming pagsubok at mga hamon sapagkat ito ang magpapatatag sa atin at makapagdadala sa buhay na walang hanggan. Ngunit hindi ito dahilan upang mahalin natin ang Diyos nang kulang. Dapat tayong maging masaya dahil ang Krus ang magdadala sa atin sa langit. At sa lahat ng hamon, mas malapit ang Diyos sa atin. Ang Espiritu Santo ang magagabay at magpapasaya sa atin sa gitna ng mga pagsubok sa buhay.

Nabuhay si Jesus para sa iba. Tayo rin tulad niya ay tinatawag upang mamuhay sa iba. Sapagkat walang sinumang tao ang kayang mabuhay nang sa sarili lang niya. Hindi sinarili ng Diyos ang kaligtasan bagamat tayo’y lubhang nagkasala. Gayon din naman, tayong lahat ay inaatasan upang magpalaganap ng pananampalataya ng Diyos mula sa ating mga pamilya, kaanak at kaibigan at ibang kapatid kay Cristo na hindi natin kilala, sa pamamagitan ng pakikibahagi sa Simbahan o mga gawa simbahan sa ating sariling paraan. Mayroon tayong misyon at ito ay nag-uugat kay Cristo.

Hindi man tayong lahat ay magiging marangal na martir na ang sariling dugo ay inialay kay Cristo alang-alang sa pananampalataya. Sa ibang paraan, mayroon tayong magagawa. Tuturuan tayo ng Espiritu Santo. Tanungin natin siya at hingin ang kanyang patnubay.
Hindi madali ang lahat ng bagay ngunit sa pag-aalay natin ng buhay gaya ni Jesus, walang kapantay ang darating. Sapagkat langit ang naging tugon ng Diyos sa pagkamatay ni Jesus sa Krus.

Langit din ang ating makakamtan kung gugustuhin natin at pagttrabahuhan nating lumakad sa landas ng Diyos. Ipanalangin natin ang lahat upang manampalataya sa Diyos at sila rin ay magkaroon ng kaligtasan.
Pagnilayan natin ito. Amen. +

Manalangin tayo. +

Diyos na Mahabagin, palambutin mo ang mga matitigas naming puso upang humingi ng tawad at magbalik sa iyo. Lalo na ang mga tumalikod na sa iyo. Bigyan mo kami ng mapagkumbabang pusong humihingi ng kapatawaran lagi sa iyo, upang makamtan namin ang langit. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMM. 🌹

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.