Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Bukas Palad na Diyos”

https://scontent.fmnl4-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/64931296_2910445285846420_5365797909562392576_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmEvPYEP4mocwcMQ6dVHKEfq_kAm9RnEMbJ33KF7GVT6SGiOY2mgdFnP0EXHyHX_FE&_nc_ht=scontent.fmnl4-6.fna&oh=f0c6387b749ead229a4226c22edfbe96&oe=5D9111B7

Hunyo 19, 2019. Miyerkules ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon.

2 Corinto 9, 6-11
Salmo 111, 1-2. 3-4. 9
Mapalad s’ya na may takot sa Diyos na magandang-loob.
Mateo 6, 1-6. 16-18

UNANG PAGBASA
2 Corinto 9, 6-11

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, tandaan ninyo ito: ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa’y dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay higit pa sa inyong pangangailangan — upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. Gaya nga ng sinasabi ng Kasulatan:

“Siya’y namudmod sa mga dukha;
walang hanggan ang kanyang kabutihan.”
Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga nang sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayo’y dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong pagtulong na dadalhin ko sa kanila.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 111, 1-2. 3-4. 9
Tugon: Mapalad s’ya na may takot sa Diyos na magandang-loob.

Mapalad ang tao na may takot sa Diyos,
siyang sumusunod nang buong alindog.
Ang kanyang lipi’y magiging dakila,
pati mga angkan ay pinagpapala.
Tugon: Mapalad s’ya na may takot sa Diyos na magandang-loob.

Magiging sagana sa kanyang tahanan
katarungnan niya’y walang katapusan.
Ang taong matuwid, may bait at habag,
kahit sa madilim taglay ay liwanag.
Tugon: Mapalad s’ya na may takot sa Diyos na magandang-loob.

Mabait na lubha, lalo sa mahirap,
ang pagiging mat’wid ay di nagwawakas.
Buong karangalan siyang itataas.
Tugon: Mapalad s’ya na may takot sa Diyos na magandang-loob.

ALELUYA
Juan 14, 23
Aleluya! Aleluya!
Ang sa ako’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 6, 1-6. 16-18

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang-tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit.

“Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim.

“At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig siyang manalangin nang patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang-daan, upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Amang hindi mo nakikita, at gagantihan ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim.

“Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot, tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila’y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo: itnanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong Amang hindi mo nakikita ang siya lamang makaaalam nito. Siya, na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim, ang gaganti sa iyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Masarap magbigay kapag walang kapalit na hinahangad. Kahit pasasalamat pa o papuri. Dito kasi mas malinis ang ating pagbibigay at malaki ang gantimpala natin sa Diyos.
Kung magbibigay ka ngunit gusto mong makita, mapapurihan at makilala, para saan ba talaga ang ginagawa mo? Para sa iba o sa sarili mo? Lalago lamang tayo kung matuto tayong humakbang sa ating pagkamakasarili. Sa Diyos galing ang lahat ng mayroon tayo.

Siya ang nagdulot ng lahat ng ating talento, talino, abilidad, oportunidad at lahat lahat ng mabuti at maganda. Hindi tayo maaring magmalaki sa Kanya at sabihing “Pinaghirapan ko ito kaya dapat lang na gawin ko ang gusto ko”. Tandaan natin na mayroon tayong Diyos. Tayo ay tagapagtanim lamang. Makakapagtanim tayo, dilig at alaga ng ating pananim ngunit kung hindi loob ng Diyos na ito’y sumagana, walang mangyayari sa ating pananim.

Nawa’y lagi natin makita na laging mayroong higit na mas Makapangyarihan sa lahat na pinanggagalingan natin at ng lahat ng mabuti. Marapat lang na mahalin Siya at magbalik tayo sa kanya dahil lahat ng bagay ay ibinigay Niya sa atin.

Maging bukas palad tayo sa Diyos dahil ang ganti niya sa atin ay higit na mas malaki, mas malawak at mas maganda kaysa sa kaya nating ialay sa Kanya.

Pagnilayan natin ito. +

Manalangin tayo. +

Panginoong Mapagbigay at Maawain sa lahat, turuan mo kaming maging tulad mo at mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMMargarita. 🌹

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.