Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Bukas Palad sa Kapwa”

Agosto 10, 2019. Kapistahan ni San Lorenzo, Diyakono at Martir.

Salmo 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9
Ang taong tunay na mat’wid ay mahabagi’t mabait.

UNANG PAGBASA
2 Corinto 9, 6-10
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto.

Mga kapatid, tandaan ninyo ito: ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa’y dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay higit pa sa inyong pangangailangan — upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa.

Gaya nga ng sinasabi ng Kasulatan:
“Siya’y namudmod sa mga dukha;
walang hanggan ang kanyang kabutihan.”
Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga nang sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayo’y dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong pagtulong na dadalhin ko sa kanila.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 12, 24-26
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Tandaan ninyo: malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito’y mamumunga nang marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan.

Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saanman ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Ang Diyos ang nagbibigay sa ating hapag ng bawat makakain. Siya ang nagbibigay ng lakas, abilidad at kakayanan upang magtrabaho. Siya rin ang nagbibigay ng trabaho. Lahat ng pagkain sa lupa – mga prutas, gulay, hayop, mga halaman at bigas ay dulot ng Diyos sa atin. Nilikha niya itong lahat at dinisenyo para sa tao. Ganito kamapagbigay ang Diyos. Pinasisikat niya ang araw tuwing umaga. Sa gabi naman, ang buwan. Lahat ng ito ay ginagawa ng Diyos na walang bayad at kahit na tayo ay mga makasalanan pa. Binibigyan niya tayo ng malinis na tubig at malinis na hangin upang langhapin. Lahat ng iyan at marami pang ibang bagay ay bigay ng Diyos sa atin. Bakit?

Dahil sa lubos na pagmamahal niya sa atin. Binigyan niya tayo ng buhay upang magmahal. Oo, ito ang pakay ng buhay. May buhay tayo upang magmahal. At nagkaroon tayo ng buhay dahil din sa pagmamahalan. Napapansin ba natin ito at napagninilayan?
Tayo naman, ano ang maibibigay natin sa Diyos, bilang ganti kahit kakaunti sa kanyang kabutihan? Nabuhay tayo upang magmahal. Paano magmahal? Ang nagmamahal ay nagbibigay nang tama. Hindi sobra at hindi rin kulang. Hindi rin lang sa kamag-anak at kakilala ngunit lalo na sa mga wala nang makain at walang matinong bahay. Naawa pa ba tayo sa ibang taong nangangailangan?

Nagbibigay pa ba tayo sa kapwa? O naging manhid na tayo sa pighati nang iba dahil komportable na tayo sa ating buhay? O kaya nama’y nasanay na tayong puro sarili ang iniintindi?

Tularan natin ang Panginoon. Kung siya ay bukas palad at dalawang braso ay nakabukas sa Krus, ganito rin tayo sa kapwa. Ang pagtulong natin sa kanila ay pagtulong natin kay Cristo sapagkat nasa bawat isa si Jesus. Namumuhay siya sa bawat isa sa atin. Ang pagbibigay na ito at kaunting sakripisyo para may maipangkain ang iba ang dadalhin natin hanggang sa kabilang buhay. Pasalamatan man tayo o hindi, ang mahalaga ay nakita ng Diyos at siya ang magbibigay ng gantimpala sa atin.

Ano ang tulong na maari mo pang ibigay sa kapwa? Pwedeng oras o serbisyo. Hindi naman kailangang malaking pera agad o magarbo. Sa iyong sarili at munting paraan ay makakatulong ka upang mas maging maganda ang ating mundong ginagalawan. Tumulong tayo nang mas marami pang taong magpuri sa Diyos. Ito ang magiging hagdan natin papuntang langit.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.