Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Bukas sa Diyos”

 

 

 

 

Nobyembre 3, 2020. Martes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon.

or mass of St. Martin de Porres, Religious (White)

UNANG PAGBASA
Filipos 2, 5-11
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Mga kapatid, magpakababa kayo tulad ni Kristo-Hesus:
Na bagamat siya’y Diyos ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang-tao at namuhay na isang alipin.
Nang maging tao, siya’y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus.
Kaya naman, siya’y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.
Anupa’t ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa kanya.

At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon, sa ikararangal ng Diyos Ama.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 21, 26b-27. 28-30a. 31-32
Pupurihin kita, Poon, ngayong kami’y natitipon.
Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang,
ang handog na panata ko ay doon ko iaalay.
Magsasawa sa pagkain yaong mga nagdarahop,
aawit na pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog;
buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos.
Pupurihin kita, Poon, ngayong kami’y natitipon.
Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik,
ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig.
Ang Diyos ay Panginoon, hari siya ng nilikha,
maghahari sa daigdig, sa lahat ng mga bansa.
Mangangayupapang lahat ng palalo’t mayayabang.
Pupurihin kita, Poon, ngayong kami’y natitipon.
Maging lahing susunod pa ay sasamba’t maglilingkod,
ay mayroong mangangaral sa kanila tungkol sa Diyos.
Sa lahat ng sisilang pa’y ganito ang ihahayag,
“sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas.”
Pupurihin kita, Poon, ngayong kami’y natitipon.

ALELUYA
Mateo 11, 28
Aleluya! Aleluya!
Kayong mabigat ang pasan
ay kay Hesus maglapitan
upang kayo’y masiyahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 14, 15-24
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong mga panahong iyon, sinabi kay Hesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, “Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos!” Sumagot si Hesus, “May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging, at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, ‘Halina kayo, handa na ang lahat!’ Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, ‘Nakabili ako ng bukid, at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.’ At sinabi ng isa, ‘Nakabili ako ng limang pares na baka, at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.’

Sinabi naman ng isa pa, ‘Bagong kasal ako kaya hindi ako makakadalo.’ Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, ‘Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod, at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag, at mga pilay.’ Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, ‘Panginoon, nagawa na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa.’ Kaya’t sinabi ng panginoon sa alipin, ‘Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas, at pilitin mong pumarito ang mga tao, upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo: isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa!’”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Ang Panginoon ay palaging naghahanda ng piging para sa ating lahat. Ang Banal na Misa ay isang piging kung saan ang lahat ay inaanyayahan. Subalit ang mga tao ay abala palagi. Iba iba ang dahilan. Ganito ang ating mundo lalung lalo na bago ang pandemya. Abala ang lahat sa kanya-kanyang pinagkakakitaan maliban ssa Diyos. Ang iba ay may trabaho o negosyo, ang iba naman ay nagpapakasaya sa buhay o sa relasyon. At napakarami pang ibang dahilan. Ang mga dukha, ang mga naghihirap, kung sino ang makakasalanan ay siyang tumanggap sa Panginoon. Kailangan tulad nila ay makita at maamin natin sa sarili kung gaano natin kakailangan ng Diyos. Hindi lamang sa mga oras ng sakuna at problema kung hindi sa lahat ng oras. Sa ordinaryong ganap sa ating buhay at sa mga masasaya, isama natin ang Diyos.

Gawin nating prioridad ang pagsamba sa Kanya sa Banal na Misa at pananalangin. Sa ating buhay dapat nating malaman na sa Diyos nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Ang paanyaya Niya ay ang ating pagtugon sa pagpunta sa Banal na Misa ay isang pasasalamat sa Panginoon. Sa lahat ng unos, kung ito ay nalagpasan, Diyos din ang nagtatawid sa atin. Kaya Siya ay pinakanararapat na mahalin at papurihan sa lahat ng oras. Higit sa anong bagay, Siya ang pinaka may karapatan sa ating “oo” sapagkat tayo ay kahit kailanman ay hindi Niya tinanggihan o pinabayaan. Hindi lamang natin ito nakikita agad. Kaya naman, mula ngayon ay hilingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng malinis na pusong nakikita Siya sa lahat ng bagay. Isang pusong mapagpasalamat at bukas upang tumugon sa paanyaya ng Panginoon. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.