Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Bukas sa Panginoon”

Pebrero 3, 2021. Miyerkules ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

or mass of St. Blaise, Bishop and Martyr (Red)
or mass of St. Ansgar, Bishop (White)

UNANG PAGBASA
Hebreo 12, 4-7. 11-15
Pagbasa mula sa sulat sa Mga Hebreo

Mga kapatid, hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya – mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo?
“Anak, huwag kang magwalang-bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon,
At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya.

Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya,
At pinapalo ang itinuturing niyang anak.”
Tiisin ninyo ang lahat bilng pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito’y nagpapakilalang kayo’y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo’y itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo’y itinutuwid hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay.

Kaya’t palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas! Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad.
Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 1-2. 13-14. 17-18a
Pag-ibig mo’y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal.

MABUTING BALITA
Marcos 6, 1-6
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, si Hesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng Araw ng Pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, “Saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria, at kapatid nina Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba?” At siya’y ayaw nilang kilanlin. Kaya’t sinabi ni Hesus sa kanila, “Ang propeta’y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at mga kasambahay.” Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang maysakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. At nilibot ni Hesus ang mga nayon sa paligid upang magturo.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Ang Panginoon ay itinanggi sa Kanyang bayang tinubuan. Sapagkat nakakulong sila sa kanilang sariling pagkakaalam kung sino si Jesus. Pinanghawakan nila ito kaysa tingnan si Jesus mismo sa kung ano ang Kanyang ipinahahayag at ginagawa. ‘Di sana’y nakita nila ang maraming milagro at pagpapala kung bukas lamang sila. Tayo rin mga kapatid sa pananampalataya ay minsan nagkakaugali ng ganito – kulang sa pananampalataya. Kulang sa pananalig sa Diyos. Kulang sa tiwala sa Kanya. Kahit marami na Siyang magagandang bagay na ibinigay.

Marami nang mga paglutas sa problema ang ating naranasan. Ngunit kung may bagong problema, hindi ba’t hindi rin natin agad nakikita si Jesus? Minsan o madalas ay napupuno tayo ng alalahanin sa halip na pagpapala sapagkat mas pinaniniwalaan natin ang sariling isip kaysa sa Panginoon. Hindi natin nalalamayang tinatanggihan natin Siya. Manalangin tayo upang mas maging bukas tayo sa Diyos upang magtiwala sa Kanya at hindi dumedepende sa ating sarili. Kung hahayaan nating Diyos ang kikilos at ang Kanyang karunungan at gabay ang mamayani sa ating mga desisyon ay tiyak mapupuno tayo ng pagpapala. Makakaya natin ang lahat ng bagay gaano ito kahirap. Sapagkat hindi tayo mag-iisa. May Diyos na Makapangyarihan sa lahat ang handang samahan at tulungan tayo sa lahat ng bagay. Amen. +

Pagnilayan po natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.