Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Buong Katotohanan”

Abril 25, 2020. Kapistahan ni San Marcos, Manunulat ng Mabuting Balita.

UNANG PAGBASA
1 Pedro 5, 5b-14
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro

Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa’t-isa, ayon sa nasusulat. “Kinamumuhian ng Diyos ang palalo, at kinalulugdan niya ang mababang-loob.” Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkop sa inyo.

Humanda kayo at magbantay. Ang diyablo na kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman! Amen.

Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito.

Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babilonia, mga hirang na paris ninyo; kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo.

Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 88, 2-3. 6-7. 16-17
Tugon: Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

MABUTING BALITA
Marcos 16, 15-20
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nagpakita si Hesus sa Labing-isa at sinabi sa kanila, “Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang Mabuting Balita. Ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan: sa pangalan ko’y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika; sila’y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason; at gagaling ang mga maysakit na mapatungan ng kanilang kamay.”

Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang Salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala, na ipinagkaloob niya sa kanila.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni San Marcos! Isa sa mga manunulat ng Mabuting Balita. Ang kanyang Ebanghelyo ang pinakamaiksi sa lahat ngunit payak at diretso ang mga dapat na ihayag sa pamamagitan ng kanyang panunulat. Tampok sa ating Ebanghelyo ngayon ang pag-akyat ni Jesus sa langit ayon kay San Marcos. Bago siya umakyat ay may habilin Siya hindi lang sa mga alagad kung hindi para sa ating lahat. Isa na dito ang pagpapangaral ng Mabuting Balita. Lahat tayo, sa ating sariling paraan ay tinatawag magpahayag ng Mabuting Balita mula sa ating pusong may pananampalataya, hanggang lumabas ito at makita sa ating salita at gawa.

Nawa gaya ni San Marcos, maging totoo tayo sa ating pananampalataya. Walang kahit anong pagbabalatkayo. Walang takot at walang pagpapasubali. Ang pagpapahayag ng katotohanan ay kailangan ng sakripisyo at katapangan. Hanggang sa mamatay si San Marcos ay pinanindigan Niya ito. Hindi niya alintana ang anumang hirap at pasakit, maihatid lamang ang Mabuting Balita. Paano naman tayo? Ano ang inialay natin para sa gawaing inihabilin sa atin ng Panginoon?

Sa ating sariling paraan, maipapahayag natin ito. Hindi man lahat makapagsusulat o makakapagsalita sa marami ay magsimula tayo sa ating pamilya, sa mga minamahal sa buhay at kakilala. Magsimula tayo sa paggawa ng mabuti at maipapahayag din natin ang Mabuting Balita ng Panginoon sa mga taong nahihirapan at nadidiliman. Maraming paraan kung ating gugustuhin at ang kapalit ng ating pagpupursigi sa mabuti ay buhay at kaligayahang walang hanggan sa langit kasama ni Jesus na nakaluklok sa kanan ng Ama sa kaitasan.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Reflections: Frances Mary Margaret D.J.

Readings © Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.