Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Daan sa Pagpapatawad”

Setyembre 12, 2019. Huwebes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 150, 1-2. 3-4. 5-6
Kayong lahat na may buhay, papurihan ang Maykapal.

UNANG PAGBASA
Colosas 3, 12-17
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mga kapatid, kayo’y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. Kaya’t dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa’t isa. Pinatawag kayo ng Panginoon kaya’t magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa.

At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kriso ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan nang buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at ang mga awiting espirituwal, may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya’y magpasalamat kayo sa Diyos Ama.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 6, 27-38
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig: Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo ring ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo: at kung may kumuha sa iyong ari-arian ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo.

“Kung ang iibigin lamang ninyo ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito! Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyo makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito’y makababayad! Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo, na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayun, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo, at kayo’y magiging mga anak ng Kataas-taasan. Sapagkat siya’y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama.”

“Huwag kayong humatol, at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa, at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo, at bibigyan kayo ng Diyos: hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpala at maulang Huwebes po sa lahat!

Napakaganda ng ating Ebanghelyo ngayong araw. Maraming paalala si Jesus sa ating buhay lalo na na magtatapos na naman ang isang linggo. Marami na ring nangyari ngayong linggo – sa trabaho, sa eskwela, sa bahay at kung saan pa man tayo abala araw-araw. Tanungin ang sarili, may nakaaway ka ba? O nakainisan? Hindi naman ito laging masama. Sapagkat kahit ang pinakamababait na propeta tulad ni Juan Bautista at maging si Jesus ay may nakakaaway. Subalit anong kaiba sa atin? Ang pakikitungo.

Ang iba, halos mapatay na sa isip nila ang kanilang kagalit. O kaya naubusan na ng masasamang salita na maaring mabanggit sa taong iyon. Ikaw, paano ka magalit o mainis? Ngunit tingnan natin ang sabi ni Jesus “Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig: Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo…” Iyan ang mismong sinambit ni Jesus. Nagmula sa Kanyang mga Banal na Labi at ngayon ay sinasabi sa ating gawin natin.

Mahirap ba? Oo, marahil ay mahirap sa umpisa. Lalo para sa isang taong mapagmataas at sanay na laging siya ang gumagawa ng paraan sa buhay ay iisiping siya na rin ang bahalang gumawa ng paraan kung paano ilalabas ang galit o inis niya. Subalit baliktad ito sa sinasabi ni Jesus sa ating lahat.

Kung matututo tayo at magtitiwala sa kakayanan ng Diyos na magbalik anumang nawala sa atin, maghiganti para sa mga umaapi sa atin at ibalik tayo sa ating kinalalagyan higit pa sa ating kinaroroonan bago tayo alipustahin ng iba, mas magiging malakas tayo, hindi ba? Kahit anong mangyari ay alam nating Diyos ang bahala sa atin at wala tayong dapat ipaalala. At ang mga kaaway natin ang siyang huhusgahan ng Diyos basta tayo ay mananatiling malinis at wala tayong ginagawang masama kahit pa ginawan nila tayo ng hindi maganda. Ito ang pagiging tunay na anak ng Diyos.

Kung naniniwala tayong mga Anak ng Diyos, bakit tayo matatakot sa mangyayari? Bakit tayo magagalit at hahawakan ang hustisya sa sariling palad natin? Samantalang magsumbong lamang tayo sa ating Diyos Ama sa langit at siya ang bahala sa lahat. Makakatulog pa tayo ng mahimbing sa gabi dahil wala na tayong iisipin. Ibigay natin sa Diyos anumang mabigat sa atin. Hilingin natin na dagdagan niya at gawing ganap ang ating pananampalataya at pananalig sa kanya.

Nang sa gayon tayo rin ay makasunod sa kanya sa pagpapatawad niya sa ating lahat maging sa mga nagpako sa kanya sa Krus. Maging mahabagin tayo gaya ng Diyos nating mahabagin. Subukan natin at maging bukas tayo kahit sa tingin natin ay mahirap. Diyos mismo ang ating magiging gantimpala at ito’y walang sukat.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

PC: fineartamerica

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.