Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Daan Tungo kay Jesus”

 

 

Enero 4, 2020. Sabado bago ang pagpapakita ng Panginoon. 

UNANG PAGBASA
1 Juan 3, 7-10
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman! Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diyablo, sapagkat sa simula pa’y gumagawa na ng kasalanan ang diyablo. At naparito ang Anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diyablo.

Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya’y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos, at kung sino ang mga anak ng diyablo: ang sinumang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 7-8. 9
Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

MABUTING BALITA
Juan 1, 35-42
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
Papuri sa iyo Panginoon Jesu Cristo.

Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Hesus na nagdaraan, at kanyang sinabing, “Ito ang Kordero ng Diyos!” Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, at sumunod sila kay Hesus. Lumingon si Hesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, “Ano ang hinahanap ninyo?” Sumagot sila, “Saan po kayo nakatira, Rabi?” Ang kahulugan ng salitang ito’y Guro. “Halikayo at tingnan ninyo,” ani Hesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan; at tumuloy sila roon nang araw na yaon. Noo’y mag-iikaapat na ng hapon.

Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Hesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito, at kanyang sinabi sa kanya, “Natagpuan namin ang Mesias!” Ang kahulugan ng salitang ito’y Kristo. At siya’y isinama ni Andres kay Hesus. Tiningnan ni Hesus si Simon at sinabi sa kanya, “Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan ko sa iyo’y Cefas.” Ang katumbas ng ngalang ito’y Pedro.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang unang Sabado po sa ating lahat! Ngayon nga po ay ang araw bago ang “Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon” o ang “Epiphany”. Napakaganda ng ating Ebanghelyo ngayon kung saan, sa unang bahagi ay isinalaysay ni San Juan Ebanghelista kung paano ang unang pagtatagpo ni Jesus at ng mga naunang alagad. Itinuro Siya ni San Juan Bautista at sinabing “Ito ang Kordero ng Diyos!” katulad na katulad ng ating naririnig sa panalangin ng pari bago ang Komunyon. Itinuturo tayo sa Panginoon at tinatanggap natin Siya. Ngunit sa pagtanggap natin sa Kanya, ay tayo pala ang tinatanggap Niya nang buong buo sa Kanyang katawan. Gaya ng nangyari sa Ebanghelyo natin ngayon kung saan tinanong ng mga alagad si Jesus “Guro, saan po kayo nakatira?” at sinabi naman ni Jesus “Halikayo at tingnan ninyo”. Ito rin ay paanyaya sa atin ni Jesus na magpaunlak sa Kanyang tawag at sundan Siya kahit sa walang kasiguraduhan. Tuwing tinatanggap natin Siya sa Banal na Komunyon ay hindi Siya ang nagiging parte natin kung hindi, tayo ang nagiging parte Niya at katulad Niya. Ngayong bagong taon ay gustong gusto ng Panginoon na mas lumalim pa ang relasyon natin sa Kanya. Paano kaya ang magiging tugon natin sa Kanya? Hanggang saan natin Siya kayang sundan? Takot ba tayong may maiwan?

Lahat ng sagot natin at pagninilay ay sabihin natin kay Jesus sa ating panalangin. Sa huling bahagi ng ating Ebanghelyo ay tampok naman ang pagpapakilala ni San Andres kay Jesus at Pedro. Siya ang naging daan upang makilala ng kanyang kapatid na si Pedro ang Mesiyas. Mula noon, sabay silang sumunod kay Jesus, natuto sila mula sa Kanya at naglingkod sa Kanya. Tayo rin ay may tungkuling gaya ng kay San Andres. Para sa mga mahal natin sa buhay na tila nalalayo sa Panginoon, huwag tayong tumigil na manalangin para sa kanila at akayin sila patungo sa Diyos. Kahit pa tila mahirap at masalimuot ang daan. Pangarapin din natin ang pagkakataon na sila rin ay makita at makilala ang Mesiyas habang nasa mundong ito at tuluyang magbagong buhay. Hindi lamang sana sa mga kaanak at kakilala ngunit sa lahat ng tao na ating makasalamuha. Tayo nawa ang maging daan tungo kay Jesus gaya ni San Andres kay San Pedro. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.