Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Dakilang Pag-ibig ng Ama”

 

 

 

 

Mayo 23, 2020. Sabado sa Ika-6 Linggo sa Panahon ng Muling Pagkabuhay.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 18, 23-28
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Matapos tumigil sa Antioquia nang kaunting panahon, si Pablo’y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Frigia, at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad.
Dumating sa Efeso ang isang Judiong nagngangalang Apolos na ipinangangak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa Banal na Kasulatan. Naturuan siya tungkol sa Daan ng Panginoon, at masigasig na nangangaral at nagtuturo nang wasto tungkol kay Hesus, ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya’y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Judio.

Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscila ang pagpapaliwanag ni Apolos, kaya’t isinama nila ito sa bahay nila at doo’y ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa Daan ng Diyos. At nang ipasiya niyang tumawid sa Acaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nanampalataya sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Judio sa hayagang pagtatalo, at mula sa mga Kasulatan ay pinatunayan niyang si Hesus ang Kristo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 46, 2-3. 8-9. 10
Tugon: Hari ng sangkalupaan, D’yos na Makapangyarihan.

MABUTING BALITA
Juan 16, 23b-28
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Tandaan ninyo: anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayo’y wala pa kayong hinihingi sa kanya sa pangalan ko; humingi kayo, at kayo’y tatanggap, upang malubos ang inyong kagalakan.
“Ang mga ito’y sinabi ko sa inyo nang patalinhaga.

Subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo nang gayun; tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yao’y hihingi kayo sa kanya sa aking pangalan; at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako’y iniibig ninyo at naniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako’y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan; ngayo’y aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Ipinahayag na naman ni Jesus ang tungkol sa Ama. Subalit ngayon ay hindi lang ito tungkol sa Ama at sa Kanya ngunit tungkol na rin sa Ama at sa atin. Dahil sa pagsunod at pag-ibig natin kay Jesus, si Jesus ay sumasaatin. Siya ay namumuhay sa loob natin. Kaya naman kung tayo ay hihiling sa Ama, ay makikilala Niya ang boses ng Kanyang anak ni Jesus na sumasaatin. Sinabi ni Jesus na humiling tayo sa Ama. Dumalangin tayo sa Kanya. Ano ba ang ating gusto? Ano ba ang mga minimithi at pinakaaasam natin?

Sa Pangalan ni Jesus ay hingiin natin ito sa Ama. May dalawang munting paalala lang ako sa ating pagdarasal. Una, dapat ay puno ito ng tiwala at pananampalataya sa Diyos. Isang insulto sa Kanya kung nagdarasal tayo ngunit walang laman na tiwala. Dumadalangin nga subalit hindi naman naniniwalang mangyayari ito at magagawa ng Diyos. O kaya nananalangin nga pero gumagawa ng sariling paraan, hindi na sumasangguni o humihingi ng gabay sa Diyos.

Ang pagdarasal ay diringgin lamang ng Diyos kung may pananampalataya tayo sa Kanya. Kung maliit man ito ay hilingin nating dagdagan Niya. Gaya ng ating nakikita sa mga tagpo kay Jesus sa Bibliya. Kaya nga tinatanong Niya ito sa tao: “Naniniwala ka ba?” bago Niya ibigay ang kahilingan. Gusto Niyang makilala natin Siya at maging malapit tayo sa Kanya. Hindi iyong basta na lamang natin makuha ang gusto sa Kanya at matapos ay makakalimutan na.

Nakakalungkot man isipin ay nangyayari ito hanggang ngayon. Ikalawa, ang pananalangin na may kaakibat na pagpapasaDiyos. Ibig sabihin ay hinahayaan nating magdesisyon ang Diyos ang ating buhay. At tayo naman ay nagtitiwala sa kung ano mang mangyari at ibigay Niya na may maidudulot itong maganda sa huli. Kahit gaano katagal at kahirap. Hindi iyong nananalangin na ipipilit natin ang gusto natin matapos ay kapag hindi natin nakuha ay magtatampo tayo, magagalit o magsasabing ayaw na nating maging mabuti. Kung totoo tayong nanampalataya bilang Anak ng Diyos, magtiwala nawa tayo sa Ama gaya ng pagtitiwala ni Jesus sa Ama na kahit pa ipako sa Krus ay ibinigay Niya ang sarili Niya sa pagsunod sa Diyos hanggang kamatayan. At ang bunga ng lahat ng ito ay ang ating kaligtasan at buhay na walang hanggan.

Walang kasalanang hindi napapatawad si Jesus kung tunay na magsisisi at magbabago – kahit pa gaano makakasalanan. Itong pagbabalik sa Ama sa langit ang pinakamagandang regalo Niya bukod sa Kanyang sarili. Upang sa gayon, lahat tayo doon ay maging isang pamilyang muli ng Diyos kasama ng mga banal. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.