Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Debosyon at Pananampalataya”

Enero 9, 2020. Huwebes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
1 Juan 4, 19 – 5, 4
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, tayo’y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing, “Iniibig ko ang Diyos,” at napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo: ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid.

Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Hesus ang Mesiyas; at sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga Anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos: kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan; at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 71, 2. 14 at 15bk. 17
Tugon: Poon, maglilingkod sa ’yo, tanang bansa nitong mundo.

MABUTING BALITA
Lucas 4, 14-22a
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, bumalik si Hesus sa Galilea, at sumasakanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga; at dinakila siya ng lahat.

Umuwi si Hesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga nang Araw ng Pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa; at ibinigay sa kanya ang aklat ni propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito:

“Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon,
Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita.
Sinugo niya ako upang ipahayag sa bihag na sila’y lalaya,
At sa mga bulag na sila’y makakikita;
Upang bigyang-kaluwagan ang mga sinisiil,
At ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon.”

Binalumbon niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya’y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila: “Natupad ngayon ang bahaging ito ng Kasulatan samantalang nakikinig kayo.” Pinuri siya ng lahat, at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ng Mahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno! Ang buong Pilipinas ay nakatutok sa isang napakalaking pista na ito kung saan ipinagdiriwang ang debosyon natin sa imahe ng Jesus na nagbubuhat ng Krus. Ang imahe na ito ay hindi lang isa kung hindi apat na daang (400) taon na ang tanda. Dumating ito mula sa Acapulco Mexico taong 1606. Hindi hamak na mas matanda kaysa sa mga sektang nagsulputan sa Pilipinas.

Gaya ng tampok sa ating Ebanghelyo ngayon, ngayon ay tila nakatutok ang lahat kay Jesus. Subalit marami sa tao noon ay hindi naman siya nakita kung sino Siya talaga. Namangha sila ngunit hindi nila lubos na naintindihan na sila ay nasa harap na ng Mesiyas na pinakahihintay nila. Maraming sekta ang nagsasabing sinasamba nila si Jesus at tinatanggap bilang Diyos. Subalit bakit ang Jesus na ating sinasamba ay sinisiraan nila ang pangalan?

Ang Traslacion na dinaraos taon taon ay isang matibay na pagpapamalas ng matibay na pananampalataya ng mga Katolikong Pilipino. Ngunit ang mga ibang sektang naninira ay tila mga harang na kung saan ay pinuputol nila at hinahaluan ng anumang kasinungalingang ang nakapagandang pagpapatunay ng pananampalataya na ito ng milyun-milyong Pilipino. Si Jesus na mismo ang nagsabi sa Sinagoga “Natupad ngayon ang bahaging ito ng Kasulatan samantalang nakikinig kayo.” Para bang sinasabi niya na ibinigay na ni Jesus sa atin ang lahat.

Alam naman natin bilang mga Katoliko na higit pa sa mga ipinaparatang ng mga ibang sekta ang ating pananampalataya. Nakapayaman ng ating Simbahan na tunay na itinatag ni Cristo. Nasa atin ang mga pitong sakramento kasama na rito ang pangungumpisal at Banal na Komunyon. Ang Banal na Misa na ating pinakamataas na panalangin linggo linggo at araw-araw ay mayroon tayo nito. Siksik, lilig at naguumapaw na grasya. Minsan minsan lamang na sa buong mundo at buong Pilipinas ay buksan natin ang pintuan ng Simbahan at tila dalhin ito sa mga kalsada upang makita nila kung anong pananampalataya mayroon tayo. Sinisira pa ng iba dahil maraming nagagawa ang inggit. At ang katotohanan ng kasaysayan ng ating pananampalataya, naroroon na mula noong una pa sa ating mga ninuno wala ang ibang “relihiyon” na nagsasabing Kristiyano rin sila ay mahirap tanggapin para sa mga umalis sa ating Simbahan.

Alam nating itong Traslacion na ito ay bahagi ng ating pananampalataya. Para maipakita sa publiko ang ating debosyon sa Jesus at sa kanyang pagpapakasakit. Hindi sa isang rebulto. Ngunit ang ipinipinta nitong larawan at mensahe na si Jesus ay minsang nagdusa sa kalbaryo para sa atin. Mula sa sobra sobra Niyang pagmamahal para sa atin, tiniis Niya itong lahat. Dahil tayo ay naghihirap ngayon sa mundo na ito, maraming pagsubok at maraming mga sakuna, nakakaramdam tayo ng kakaibang saya at “comfort” sa imahe ng Jesus na nagpapaalala sa ating napagdaanan na ni Jesus ang lahat ng paghihirap, higit sa atin. Nariyan siya upang pakinggan ang ating mga hiling at pagilingin tayo sa ating mga karamdaman. Bukas na bukas ang Kanyang puso para sa atin. Alam natin kung ano ang ating pinaniniwalaan. Nawa ay maipatanggol natin ito kung kinakailangan. Huwag nating hayaang ang mga kasinungalingan ay maghari kung hindi ang katotohanan na mula sa ating Diyos at Panginoong si Jesu Cristo. Ipagtanggol nawa natin ng buong puso. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections ✍: Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.