Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Diyos ang ating Gabay”

 

 

Mayo 29, 2019. Miyerkules sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 17, 15. 22 – 18, 1
Salmo 148, 1-2. 11-12ab. 12k-14a. 14bkd
Ang kadakilaan ng D’yos sa lupa’t langit ay lubos.
Juan 16, 12-15

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 17, 15. 22 – 18, 1

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea, taglay ang bilin ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, “Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito: ‘Sa Diyos na hindi nakikilala.’ Ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon ang siyang Panginoon ng langit at lupa, kaya’t hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya’y nangangailangan ng anuman kaya siya pinaglilingkuran ng tao; sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa’y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa.

Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos, baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin; sapagkat

‘Hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao.’
Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata,
‘Tayo nga’y mga anak niya.’

Yamang tayo’y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak, o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao, ngunit ngayo’y iniuutos niya na magsisi sila’t talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito’y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat, nang buhayin niyang muli ang taong iyon!”

Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan ngunit sinabi naman ng iba, “Ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito.” At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos; kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaing nag-ngangalang Damaris, at mga iba pa.

Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 148, 1-2. 11-12ab. 12k-14a. 14bkd
Tugon: Ang kadakilaan ng D’yos sa lupa’t langit ay lubos.

Purihin ang Diyos, nitong kalangitan,
kayo sa itaas siya’y papurihan.
Ang lahat ng anghel, magpuri’t magdiwang,
kasama ang hukbo roong karamihan!
Tugon: Ang kadakilaan ng D’yos sa lupa’t langit ay lubos.

Pupurihin siya ng lahat ng tao,
hari at prinsipe, lahat ng pangulo,
babae’t lalaki, mga kabataan,
matatandang tao’t kaliit-liitan.
Tugon: Ang kadakilaan ng D’yos sa lupa’t langit ay lubos.

Sa ngalan ng Poon lahat ay magpuri,
ang kanyang pangala’y pinakamaigi;
sa langit at lupa’y walang kasimbuti.
Tugon: Ang kadakilaan ng D’yos sa lupa’t langit ay lubos.

Siya’ng nagpalakas sa sariling bansa,
kaya pinupuri ng piniling madla,
ang bayang Israel, mahal niyang lubha!
Tugon: Ang kadakilaan ng D’yos sa lupa’t langit ay lubos.

ALELUYA
Juan 14, 16
Aleluya! Aleluya!
Hihilingin ko sa Ama
Espiritu’y isugo n’ya
upang sumainyo’t t’wina.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 16, 12-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili; sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa aking magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin; kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Lubos na mapagpasensiya ang Diyos sa atin. Handa siyang maghintay kahit ating buong buhay. Alam niyang napakaraming bagay ang dapat nating matutunan tungkol sa Kanya at sa pananampalataya. Subalit hindi iyon sabay-sabay at agad-agad. Unang una sa lahat kailangan nating maging bukas sa Diyos. Magiging bukas tayo sa Kanya kung sapat ang ating tiwala sa Kanya at ganap. Buo ba ang tiwala mo sa Diyos?

Ang pagkilala natin sa Panginoon ay unti-unti at dahan dahan mula pagkabata. Sino ba ang Diyos para sa iyo? Noong tayo’y mga bata nakilala natin siya bilang tagapagbigay ng lahat ng bagay. Siya ang ating Ama na nagbibigay ng ating kinakain araw-araw. Napakarami niyang papel na ginagampanan sa atin. Ang iba’y Ama, ang iba’y kapatid, matalik na kaibigan, at marami pang iba. Ngunit habang tayo’y lumalaki nasusubok ito. Nagkakaroon ng paghihirap sa buhay at may desisyon tayo kung magpapadala sa kahinaan ng loob o pagtitibayin ang tiwala sa Diyos – alang alang sa kanyang kabutihan. Lahat ito’y ginagampanan ng Diyos sa atin.

Bagamat hindi natin siya nakikita ng pisikal. Maliban sa Tinapay ng Buhay sa Banal na Eukaristiya, tuwing nadarama natin ang pagmamahal ng isang ina, isang kaibigan o kahit isang estranghero ay naroroon ang Diyos. Siya ang bawat mabuti at magandang bagay sa atin. Bakit tayo mapanghihinaan ng loob? Bakit tayo hindi magtitiwala? Ang mga ito’y temptasyon upang ilayo tayo sa Diyos.
Siya ang gumagalaw sa lahat ng bagay maging sa kabutihan ng ating puso. Wala tayong maipagmamalaki sa kanya. Ang hamon ng ating buhay ngayon ay kung paano natin makikita ang Diyos sa lahat ng bagay? Paano natin hinihingi ang kanyang gabay?

Bawat maliit na bagay maging ang pag-inom natin ng tubig at paglanghap ng hangin ay dulot Niya.

Nawa sa kalagitnaan ng ingay at gulo sa maraming bagay ay Diyos pa rin ang ating hanapin at pakinggan bilang gabay. Siya ang magtuturo ng karunungan na hindi nabibigay ng mundo. Siya ang susi at sagot sa lahat ng ating mga tanong kung hahayaan nating punuin Niya tayo ng kanyang presensisya at pag-ibig. Walang takot. Walang pangamba. Buong tiwala sa Diyos.

Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Manalangin tayo. +
Diyos Espiritu Santo, ikaw ang aming maging gabay sa lahat ng bagay. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMM.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.