Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Diyos ang Pundasyon”

 

Disyembre 3, 2020. Paggunita kay San Francisco Javier, pari. Huwebes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon.

Memorial of Saint Francis Xavier, Priest.

UNANG PAGBASA
Isaias 26, 1-6
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Sa araw na iyo’y ganito ang aawitin sa Juda:
“Matatag ang ating lungsod,
Hindi tayo maaano,
Matibay ang muog.
Bayaang bukas ang mga pintuan,
Upang makapasok ang bayang matapat.
Binibigyan mo ng lubod na kapayapaan
Ang mga taong matapat na tumatalima
At nagtitiwala sa iyo.

Magtiwala kayong lagi sa Panginoon,
Pagkat siya ang kublihang walang hanggan.
Ibinababa niya ang mga palalo,
Lungsod mang matatag ay ibinabagsak;
Pati muog ay winawasak,
Hanggang sa maging tapakan ng mga taong-hamak
At tuntungan ng mga mahirap.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 117, 1 at 8-9. 19-21. 25-27a
Pinagpala’ng dumarating sa ngalan ng Poon natin.
o kaya: Aleluya.
O pasalamatan
ang Panginoong Diyos, pagkat siya’y mabuti;
ang kanyang pag-ibig
ay napakatatag at mananatili.
Mabuting di hamak,
na doon sa Poon magtiwala ako,
kaysa panaligan yaong mga tao.
Higit ngang mabuting
ang pagtitiwala sa Poon ibigay,
kaysa pamunuan ang ating asahan.

Pinagpala’ng dumarating sa ngalan ng Poon natin.
Ang mga pintuan
ng banal na templo’y inyo ngayong buksan,
ako ay papasok,
at itong Panginoo’y papupurihan.
ito yaong pintong
pasukan ng Poon, ang Panginoong Diyos;
tanging ang matuwid
ang pababayaang doo’y makapasok!
aking pinupuri
Ikaw, O Poon, yamang pinakinggan,
dininig mo ako’t pinapagtagumpay.
Pinagpala’ng dumarating sa ngalan ng Poon natin.
Kami ay iligtas,
tubusin mo, Poon, kami ay iligtas,
at pagtagumpayin sa layuni’t hangad.
Ang pumaparito
sa ngalan ng Poon ay pagpapalain;
magmula sa templo,
mga pagpapala’y kanyang tatanggapin!
ang Poon ang Diyos.
Pinagpala’ng dumarating sa ngalan ng Poon natin.

ALELUYA
Isaias 55, 6
Aleluya! Aleluya!
Hanapin ang Poong mahal
s’ya’y ating matatagpuan
sa kanya tayo magdasal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 7, 21. 24-27
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit.
“Kaya’t ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan nang malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan nang malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni San Francisco Javier! Kanino o saan po ba tayo kumakapit? Kapag tayo ay may problema, sino ang una nating nilalapitan? Likas sa tao ang gustuhing kayaning mag-isa, o ang mahira kung saan pupunta. Nariyan ang pag-iinom, barkada, pagkain at iba pang materyal na bagay upang libangin tayo at panandaliang matakasan ang mga hinaharap sa buhay. Subalit ang sobra nito ay masama at inililigaw lamang tayo sa nag-iisang makakapitan na magdadala sa atin ng matagalang lunas – ang Panginoon. Ang sinumang kumapit sa Kanya ay ang taong wais na nagtayo ng bahay na matatag sa bato. Siya ang ating pundasyon at ating hangganan. Sa iba natin pinipiling magtiwala subalit lagi tayong nabibigo. Ibahin natin ang Diyos. Ang sinumang magtiwala sa Kanya ay hindi mabibigo.

Ibahin natin ang Panginoon. Makinig tayo at panghawakan ang Kanyang salita. Ito ang ilaw sa madilim na landas na ating tinatahak. Hindi Siya tulad ng mga bagay sa lupa na madaling lumipas. O gaya ng mga tao na maaring mamatay o mang-iwan. Subalit ang Diyos ay matapat sa atin kahit tayo ay hindi. Piliin nawa nating Siya at ang Kanyang Salita ang maging pundasyon at gabay ng ating buhay sa araw-araw. Pagnilayan nating mabuti ang Kanyang Salita araw-araw at gawin itong sandigan at pagkain ng ating kaluluwa. Tiyak hindi tayo magugutom at malulumbay kahit sa gitna ng kahit anong hirap. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.