Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Diyos ay Pag-Ibig”

Photo Credit: tattoolifestyle.tk

 

Pebrero 3, 2019. Linggo. Ika-4 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 71: Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. 

Unang Pagbasa: Jeremias 1:4-5, 17-19

Sinabi sa akin ni Yahweh, “Bago ka pa ipinaglihi at ipanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa.” Humanda ka at magpakatatag; sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila kundi’y hahayaan nga kitang matakot kung ikaw ay nasa kalagitnaan nila.

Subalit pakinggan mo itong mabuti, Jeremias! Ang bawat isa sa buong Juda—kasama na ang mga hari, mga pinuno, mga pari, at ang buong bayan—ay kakalabanin ka. Ngunit hindi sila magtatagumpay.

Magiging sintatag ka ng isang lunsod na ligtas sa anumang panganib, sintibay ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito.”

Ikalawang Pagbasa: 1 Corinto 12:31-13:13

Kaya’t buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. At ngayo’y ituturo ko sa inyo ang walang katulad sa lahat.

Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag.

Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupa’t nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan.

At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala!

Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa.

Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas.

Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba’t ibang mga wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan.

Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan nating magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, ngunit pagdating ng ganap, mawawala na ang di-ganap.

Noong ako’y bata pa, ako’y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako’y mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata.

Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin, ngunit darating ang araw na harapan nating makikilala ang Diyos. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin.

Kaya’t ang tatlong ito’y nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig.

Ebanghelyo: Lucas 4:21-30

At sinabi niya sa kanila, “Ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon.”

Pinuri siya ng lahat, at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. “Hindi ba ito ang anak ni Jose?” tanong nila.

Kaya’t sinabi ni Jesus, “Tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito, ‘Doktor, gamutin mo muna ang iyong sarili!’ Marahil, sasabihin pa ninyo, ‘Gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum.’

Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan.

Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming biyuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlo’t kalahating taon at nagkaroon ng taggutom sa buong lupain.

Subalit hindi pinapunta si Elias sa kaninuman sa kanila, kundi sa isang biyuda sa Sarepta, sa lupain ng Sidon.

Sa dinami-dami ng mga may ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman, na isang taga-Siria.”

Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito.

Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinakatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis.

Pagninilay:

Masakit para sa mga tao ang marinig ang katotohanan na siyang nagmula sa mga labi ni Jesus. Bagamat sila’y mga kababayan ni Jesus ay hindi sila naniniwala na siya ang Anak ng Diyos at Mesiyas. Nabulag sila ng makamundong pag-iisip at sa kanilang kaalaman na si Jesus ay anak ni Jose at wala nang iba pa.

Namangha sila sa ating Panginoon saglit ngunit ito’y hindi nagtagal dahil hindi ito nag-uugat sa pag-ibig. Ano nga ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay nag-uugat sa katotohanan – sa realidad ng buhay. Hindi maaring mahalin ang isang tao kung ito’y isang ilusyon, o kung ang damdamin at gawain ay base sa mga mabababaw na dahilan o mga iniisip na ideya tungkol sa isang tao nang hindi man lamang kinikilala ng mabuti kung sino ito. Nakalulungkot na ito’y nangyayari hanggang ngayon. Si Jesus ay nasa ating paligid at nakikita sa mukha ng mga mahihirap at nagdurusa, ngunit nakikita pa ba natin at nakikilala si Jesus sa kanila? O tulad na tayo ng mga tao sa Nazaret na itinatatwa din ang Diyos nang ‘di natin nalalaman?

Ganito ang nangyari sa kanila. Humanga sila kay Jesus dahil sa ginawa nitong kababalaghan at mga himala. Natuwa sila at nagalak saglit. Ngunit ang ganitong uri ng pagkamangha ay hindi nagtatagal dahil noong inihayag ni Jesus ang kanyang nalalaman na sila rin mismo ang mga taong mangungutya sa kanya at nagalit sila kay Jesus.
Kung ganito rin katulad nila ang ating pagtingin sa Diyos ay ibig sabihin gusto lamang natin ang Panginoon kapag ka masaya at masarap ang buhay. Ngunit wala na ito kapag ka mahirap o may pagsubok na nararanasan. Tanungin ninyo ang inyong mga sarili, ano kaya ang iyong mararamdaman kung ang inyong minamahal ay ganito ang ugali sa inyo?

Kung mahal lang kayo kapag ka masaya at may kailangan sa inyo? Subalit kapag ka may-sakit na kayo at naghihirap na’y parang hindi na kayo kilala, ano ang mararamdaman ninyo? Subalit bagamat ganito ang ilan sa atin ay nananatiling matapat ang Diyos. Kahit ipagtabuyan siya’y patuloy pa rin siyang magmamahal at babalik hanggang sa tuluyan nating siyang tanggapin. Ang tanong ay hanggang kailan tayo iiwas sa Panginoon at sa kanyang tawag ng pag-ibig?

Sabi nga sa ikalawang pagbasa, ang pag-ibig ay nagtitiis, ito’y nagtitiyaga sa lahat at nagtatagal hanggang sa huli. Ang Diyos na buhay ay sukdulan ang pag-ibig sa atin na kapag tiningnan natin ang Krus maalala natin sana na lahat ay ibinigay niya maging sarili. Wala siyang itinira para sa atin. Kailan naman kaya ang Diyos ang ating pagbibigyan ng ating mga sarili nang buong buo at kusang sumusunod at tumutugon sa kanya? O makukuntento na lamang ba tayong tila isang kabuteng susulpot at mawawala sa ating buhay pag-ibig sa Panginoong ating Diyos?

Ngayong buwan ng Pebrero at buwan ng pag-ibig, marami na namang nagsusulputang tila malungkot sa kani-kanilang buhay dahil sabi nila ay wala raw nagmamahal sa kanila. Ito’y napakalayo sa katotohanan dahil ang Diyos ay nariyan lamang sa mga altar at sa atin mga pusong matagal na nating itinatanggi at iniiwan nang paulit-ulit.
Marahil ay panahon na upang pansinin natin ang Diyos nang buong diwa at tanggapin nang buo sa ating mga puso – ang ating mga puso na ginawa niya para sa Kanya. Kaya ganoon na lamang ang lungkot ng ating mga puso kapag nalalayo tayo sa Diyos na ating pinagmulan. Ano ang dapat mong gawin upang mas mapalapit ang Diyos at lumago sa pagmamahal at pagsisilbi sa Kanya?

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ng Diyos na makita at makilala natin siya upang mahalin din natin siya ng lubos. Sapagkat minamahal niya muna tayo at tayo’y tutugon lamang sa kanyang tawag nag pag-ibig. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.