Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Diyos na ating Pinagmulan”


Hunyo 25, 2019. Martes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Genesis 13, 2. 5-18
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5
Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin?
Mateo 7, 6. 12-14

UNANG PAGBASA
Genesis 13, 2. 5-18

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Mayaman na noon si Abram; marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka, at marami na rin siyang natipong ginto at pilak.
Si Lot, na laging kasama ni Abram ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling sambahayan at mga tauhan. Hindi sapat ang pastulan para sa mga kawan nilang dalawa, sapagkat napakarami na nilang hayop. Dahil dito, madalas mag-away ang kanilang mga tagapag-alaga. Noon, ang mga Cananeo at Perezeo ay naninirahan pa sa dakong iyon.

Kinausap ni Abram si Lot, “Hindi dapat mag-away ang mga tauhan natin, sapagkat magkamag-anak tayo. Ang mabuti’y maghiwalay tayo. Piliin mo ang dakong gusto mo, at doon ako sa kabila.”

Iginala ni Lot ang kanyang paningin at nakita niyang ang Kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ng Panginoon at ng lupain ng Egipto. Noo’y hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomorra. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa Kapatagan ng Jordan, at naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa canaan, samantalang si Lot ay namayan sa mga lungsod sa kapatagang malapit sa Sodoma. Sa lugar na ito’y napakasama ng mga mamamayan; namumuhay sila nang laban sa Panginoon.

Pagkaalis ni Lot, sinabi ng Panginoon kay Abram, “Tumanaw ka sa palibot mo. Ang lahat ng lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong anak at sa magiging anak niya. Walang makaaagaw niyan sa iyo. Ang iyong mga inapo ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa. Libutin mo na ang buong lupain; ang lahat ng iya’y ibibigay ko sa iyo.” Lumipat nga si Abram sa Hebron, at doon tumira sa tabi ng puno ng roble sa Mamre. Nagtayo siya roon ng dambana para sa Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5
Tugon: Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Yaong mga masunurin na sa iyo’y nakikinig,
at ang laging ginagawa’y naaayon sa matuwid,
kung mangusap ay totoo, sa lahat at bawat saglit,
yaong gawang paninira’y hindi niya naiisip.
Tugon: Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Kailanman, siya’y tapat makisama sa kapwa,
sa kaniyang kaibiga’y wala siyang maling gawa;
hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita.
At itinatampok niya ang matapat sa lumikha.
Tugon: Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang,
at kahit na anong gawi’y hindi siya masuhulan,
upang yaong walang sala’y patawan ng kasalanan.
Ang ganitong mga tao’y mag-aani ng tagumpay.
Tugon: Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

ALELUYA
Juan 8, 12
Aleluya! Aleluya!
Sinabi ni Hesukristo:
“Ako ang ilaw ng mundo
at buhay ng alagad ko.”
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 7, 6. 12-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo’y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon.

“Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng Kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta.

“Pumasok kayo sa makipot na pintuan; sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Mahirap magpakabanal subalit ang tao ay nilikha upang maging banal. Ang Diyos ang nagpapabanal sa atin. Ang Diyos na ating pinanggalingan ay banal. Tayo rin bilang Anak niya ay magiging banal kung tayo ay susunod sa Diyos.

Maraming beses tayo rin ang mahalaga at “banal” na bagay na ito. Ang ating sarili’y ibinibigay natin sa walang katuturang bagay. Ibinibigay ng ilan ang kanilang buong sarili sa trabaho. May ibang halos di na makatulog at wala nang ibang buhay kung hindi ang trabaho. May iba naman sa sugal, luho at bisyo o kasalanan. May iba naman sa relasyon na hindi naman nakakatulong sa paglapit sa Diyos, sa halip ay nalalayo pa kay Cristo. Sa kabila ng lahat ng ito’y madarama nilang may kulang pa rin. Ang kapalit lamang ay pagod, puyat at kawalan ng ligayang tunay. Bakit? Dahil nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya at hindi para sa kung ano pa man.

Siya lang ang tunay na nagiingat sa atin at itinuturing tayong mga kayamanan niya. Namatay nga siya para lamang tubusin tayo sa mga kasalanan. Subalit tayo, ano ang mahalaga sa atin? Diyos ba o pera? Ang Diyos ay makapagbibigay ng pera at lahat ng ating kailangan – higit pa sa lahat ng ito. Ang pera kapag ginawa mong diyos ay gagawin kang alipin. Sa Diyos, tayo ang tunay na mayaman.

Subalit kung ibibigay natin ang ating sarili sa Diyos, kay ganda ng mga maaring mangyari sa atin! Ginawa tayo ng Diyos upang maglingkod sa kanya at hindi para mag-aksaya ng panahon sa mga bagay na pangmakasarili at mga makamundong bagay. Higit sa lahat upang tayo’y igugol ang oras sa pagsisilbi, pagmamahal at pagbibigay sa kapwa.

Dito tayo magiging buhay. Kung gusto nating mahalin, mauna na tayong magmahal. Kung gusto nating pagsilbihan, mauna na tayong magsilbi. Kahit may sakripisyo at mahirap sa umpisa, tandaan natin na para dito tayo nilikha ng Diyos. Nilikha tayo hindi para sa sariling interes at karangyaan natin. Nilikha tayo upang magmahal at kapag ginagawa natin ito araw-araw magiging makabuluhan ang ating buhay. Ang buhay natin ay tunay na hahaba sapagkat may buhay tayo dito sa lupa na sagana hanggang kabila kapiling ng Diyos.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain kayo ng Mapagmahal at Maawaing Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.