Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Diyos na Makapangyarihan sa Lahat”

Photo Credit: images-hd.download

 

 

Hunyo 16, 2019. Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos.

Kawikaan 8, 22-31
Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9
Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.
Roma 5, 1-5
Juan 16, 12-15

UNANG PAGBASA
Kawikaan 8, 22-31

Pagbasa mula sa aklat ng Mga Kawikaan

Ito ang sinabi ng Karunungan ng Diyos:
“Sa lahat ng nilikha ng Poon, ako ang siyang una,
noong una pang ako ay nilikha na.
Matagal nang panahon nang anyuan niya ako,
bago pa nilikha at naanyo itong mundo.
Wala pa ang mga dagat nang ako’y lumitaw,
wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw.
Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok,
nang ako ay isilang dito sa sansinukob.

Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid,
nauna pa sa alabok, at sa lupang daigdig.
Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na,
maging nang ang hangganan ng langit at lupa’y italaga.
Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay,
at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman.

Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat,
nang patibayin nitong mundo ay ilagay at itatag,
ako’y lagi niyang kasama at katulong sa gawain,
ako ay ligaya niya at sa akin siya’y aliw.

Ako ay nagdiwang nang daigdig ay matapos,
dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. 

SALMONG TUGUNAN
Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9
Tugon: Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.

Ang likha mong langit, kung aking pagmasdan,
pati mga tala, bituin at buwan;
ano nga ang tao upang ‘yong alalahanin?
Ay ano nga siya na sukat mong kalingain?
Tugon: Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.

Nilikha mo siya, na halos kapantay
ng iyong luningning at kadakilaan!
Pinamahala mo sa buong daigdig,
sa lahat ng bagay malaki’t maliit.
Tugon: Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.

Mga baka’t tupa, hayop na mabangis
at lahat ng ibong nasa himpapawid,
at maging sa isda, sa ‘lalim ng tubig.
Tugon: Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.

IKALAWANG PAGBASA

Roma 5, 1-5
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Yamang napawalang-sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya’y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya’y tinatamasa natin ang kagandahang-loob ng Diyos, at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian.

Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito’y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

ALELUYA
Pahayag 1, 8
Aleluya! Aleluya!
Dakila ang Amang Mahal,
Anak, Espiritung Banal,
noon, ngayon, kailan pa man.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 16, 12-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
Papuri sa iyo Panginoon. 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili; sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa aking magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin; kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Tatlong persona, iisang Diyos – ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Mahirap maintindihan subalit mas madaling paniwalaan. Sapagkat ang misteryong ito ay hindi naman talaga kayang unawaan ng tao. Kahit pagsamasamahin pa ang mga pinakamagagaling na pantas at mga tanyag na imbentor sa daigdig ay hindi ito sasapat. Kahit maraming isiping analohiya bagamat hindi mali ang ilan, walang ni isang eksaktong maihahambing ang Banal na Santisima Trinidad sa anumang mga bagay na ito. 

Sapagkat gaya ng nasasabi sa nasusulat, Sila ay naroroon na bago pa man ang lahat. Sila ang pinanggalingan ng karunungan ng bawat isang bagay dito sa lupa maging sa langit.

Kung ang siyensa nga kahit ang pinamatataas na antas ay hindi pa rin maintindihan nang buo ang katawan, gaya ngayon na may mga sakit pa ring hanggang ngayo’y walang lunas, at ‘di pa rin nila malaman laman kung saan at paano nagmumula at gumagana ang mga kaisipan sa loob ng utak, paano pa natin mauunawaan ang Diyos na may akda ng lahat ng ito? 

Kaya naman, ngayon sa ating pagdiriwang ng Kapistahan ng Banal na Santatlo. Alalahanin nating higit na dakila ang Diyos kaysa ano pa mang bagay sa mundong nakikita at ikinamamangha ng ating hubad na mata.

Hindi tayo dapat nagtitiwala sa mga materyal na bagay at seguridad o sa mga tao dedepende ngunit higit sa lahat ay sa Diyos lamang. Kaya Niyang gawing instrumento ang sinuman at anuman para Sa Kanyang kalooban. Kung loobin Niya ang kahit ano – kahit mga himala at imposibe sa atin, ito’y mangyayari. Kailangan lamang natin maniwala. Sa Kanya nauukol ang lahat ng karangalan, pasasalamat, papuri at pagsamba hindi sa mga artista, mga mayayaman at mga sikat na idolo o modelo sa mundo. 

Ngunit nakakalungkot na ang Diyos at Hari na ito, na lubos ang pag-ibig at sukdulan ang kapangyarihan sa lahat, ay lagi natin ipinagpapalit sa ibang bagay. Lagi nating inilalagay ang ibang tao, ibang bagay, ibang prioridad bago ang Diyos dahil sa kahinaan ng ating puso. Madali tayong malinlang na alam natin ang lahat ng bagay at kaya natin ng wala siya. Baliktad ang isip ng tao minsan. Sapagkat kung maniniwala lamang tayo, kahit ano ay kayang ibigay sa atin ng Diyos. Kahit anong pagsubok ay malalagpasan natin.

Unahin lamang natin siya sa ating buhay. Gaya ng nasasabi sa pinakamahalagang kautusan na mula sa labi ni Jesus “Ibigin mo ang Diyos higit sa lahat”. Binigay ng Diyos Ama ang Kanyang Bugtong na Anak upang maging ating tagapagligtas. Sumunod nang buong loob si Jesus sa Ama, sa plano nitong kamatayan na magdadala ng buhay sa ating lahat.

Hanggang ngayon sa pamamagitan ng Espiritu, pinapakain tayo ng mismong Banal na Dugo at Katawan ni Cristo na magiging pananggalang natin sa masasama at lakas laban sa tukso at kasalanan. Ibinigay ng Diyos sa atin ang lahat lahat. Nagmula sa kanila ang lahat ng mayroon tayo mula sa hangin na nilalanghap natin. Siya ang dapat pasalamatan at papurihan sa kanyang walang kapantay na kabutihan. Ano ang iyong gagawin bilang kabayaran sa Diyos natin? Ilang beses mo siyang ipinagpalit sa iba o ipinagsawalang bahala? Kailan ang huling pagkakataon na tayo naman ang humihingi ng “excuse” iba upang mas pag-ukulan ng panahon ang Diyos? Humingi tayo ng tawad at tanggapin ang kanyang awang hindi nauubos kailanman. Hangga’t tayo’y gustong magbalik-loob sa Kanya.

Pagnilayan natin ito. +

Manalangin Tayo. +

Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tatlong Persona, iisang Diyos, lahat ng aming pasasalamat at papuri ay sa iyo. Painumin ninyo po muli kami mula sa bukal ng iyong awa kung kami’y mapatawad sa aming pagkakasala at magkaroon ng bagong buhay sa tulong ng panalangin ni Maria aming butihing ina. Amen. +

Pagpalain po kayo ng mapagmahal at maawaing Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Happy Father’s Day po sa lahat!

🌹 Admin. FMMargarita. 🌹

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.