Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Diyos na Nagbibigay ng Lahat”

Hunyo 22, 2019. Sabado ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 12, 1-10
Salmo 33, 8-9. 10-11. 12-13
Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.
Mateo 6, 24-34

UNANG PAGBASA
2 Corinto 12, 1-10

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, kailangan kong magmapuri, bagamat wala akong mapapala sa paggawa nito. ang sasabihin ko naman ngayo’y ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit, labing-apat na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung yao’y pangitain o tunay na pangyayari — ang Diyos lamang ang nakaaalam.

Inuulit ko: siya’y dinala sa Paraiso, at hindi ko nga matiyak kung ito’y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakaaalam. Nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ninuman. Ipagmamapuri ko ang taong iyon, ngunit hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahinaan. At kung ako’y magmapuri man, hindi ako lalabas na hangal, sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit nagpipigil ako sapagkat ayaw kong humigit sa nakikita at naririnig ang pagpapalagay ninuman sa akin.

Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ang Diyos sa akin, ako’y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. Tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot, “Ang tulong ko’y sapat sa lahat ng pangangailangan mo; lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina.”

Kaya’t buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako ma’y mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 8-9. 10-11. 12-13
Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos,
sa mga panganib, sila’y kinukupkop.
Ang galing ng Poon hanaping masikap;
yaong nagtiwala sa kanya’t naligtas
ay maituturing na taong mapalad.
Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Matakot sa Poon, kayo, kanyang bayan,
nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay
kahit mga leon ay nagugutom din,
sila’y nagkukulang sa hustong pagkain;
ngunit ang sinumang ang Poon susundin,
sa anumang bagay hindi kukulangin.
Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Lapit, ako’y dinggin mga kaibigan
at kayo ngayo’y aking tuturuan
na ang Diyos ay dapat nating katakutan.
Ang buhay masaya at mahabang buhay,
di ba ninyo gustong inyong maranasan?
Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

MABUTING BALITA
Mateo 6, 24-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Walang makapaglilingkod nang sabay sa dalawang panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod nang sabay sa Diyos at sa kayamanan.

“Kaya’t sinasabi ko sa inyo: huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba’t ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit?

Masdan ninyo ang mga ibon: hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya’y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong Amang nasa langit. Hindi ba’t higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay nang kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa?

“At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang; hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo: maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasingganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran, na buhay ngayon at kinabukasa’y iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa kanya! Kaya’t huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin, o daramtin.

Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pagsumakitan ninyo nang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag ninyong ikababahala ang para sa araw ng bukas; saka na ninyo harapin kapag ito’y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang sabado po sa lahat!

Napakaganda ng ating pagbasa ngayong araw na ito. Lalo ngayon na marami sa atin na nababalisa sa ating kakainin, iinumin at dadamitin. Masyado tayong abala sa pag-iisip at nakalimutan na nating manalig.
Sinasabi ng Diyos na lakasan natin ang loob at tiwala natin sa kanya. Sapagkat tayo ang pinakamahalaga sa kanya. Kung ang mga magulang sa lupa na makasalanan ay nakapagbibigay ng magagandang bagay sa anak, paano pa kaya ang Diyos Ama na perpekto at ugat ng lahat ng kabutihan?

Kung uunahin natin siya, mananalangin tayo at paglilingkuran siya, ang Diyos ang bahala sa lahat ng ating kailangan. Hindi natin kailangang mag-alala. Diyos ang magdudulot sa atin ng lahat ng bagay kung susunod tayo sa Kanya at gagawin ang maliit nating bahagi.

Sabi nga ni Santo Padre Pio, “Pray, Hope and Don’t Worry”. At kapag tayo ay magdadasal, siguraduhin natin na may pananalig ang ating dasal. Hindi duda sa Diyos na kayang gawin ang lahat sa atin. Sariling katawan at dugo Niya nga naibigay niya sa atin, ano pa bang hindi niya ibibigay? Kaya nasabihan tayong “Mga maliit ang pananampalataya!” ni Jesus. Mga bulag tayo at hindi nakikita ang kalawakan ng pag-ibig ng Diyos.

Samahan natin ng pananampalataya ang bawat gawa at dalangin natin na Diyos ang magbibigay ng lahat ng ating kailangan. Dapat lamang tayong maging matiyaga, maghintay at patuloy na manalangin sa kanya. Kung masama o sobra na, kahit gusto natin ay hindi niya ibibigay. Para rin sa ikabubuti ng ating kaluluwa Sapagkat mas ikinatutuwa ng Diyos na nananalig tayo sa Kanyang kakayahang kayang ibigay ang kahit ano sa atin – kahit ang sa tingin natin ay imposible. May paraan ang Diyos. Manalig tayo sa kanya at humingi dahil tayo ay kanyang bibigyan higit pa sa ating inaasahan sa tamang panahon. May duda ka pa ba sa Diyos? Basahing muli ang pagbasa at pumili ng isang linyang tumatak sa iyong puso. Ito ang mensahe ng Diyos para sa iyo.

Pagnilayan ito sa buong araw hanggang pagtulog.

Manalangin tayo. +

Jesus aming Panginoon, tulungan mo kaming damhin at pagnilayan ang iyong pag-ibig sa amin. Lalo sa mga panahon na nalulunod kami sa alalahanin. Ikaw na ang bahala sa amin. Kasama ng iyong inang si Maria. Amen. +

Pagpalain kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMMargarita. 🌹

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.