Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Diyos na Nagpapagaling”

Hulyo 8, 2019. Lunes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 28, 10-22a
Salmo 90, 1-2. 3-4. 14-15ab
D’yos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko.
Mateo 9, 18-26

UNANG PAGBASA
Genesis 28, 10-22a
Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, umalis si Jacob sa Beer-seba at nagpunta sa Haran. Inabot siya nang paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing yaon, siya’y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Walang anu-ano’y nakita niya ang Panginoon sa tabi niya. Wika sa kanya, “Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta, at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo.”

Nagising si Jacob at ang sabi, “Hindi ko alam na narito pala ang Panginoon! Nakapangingilabot ang lugar na ito; ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan.”
Maagang gumising si Jacob nang umagang iyon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binusan niya ito ng langit at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Betel ang lugar na yaon na dati’y tinatawag na Luz. Nangako si Jacob nang ganito: “O Diyos, kung ako’y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakani’t pararamtan, at makababalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito, at iaalay ko sa inyo ang ikapu ng anumang ipinagkakaloob ninyo sa akin.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 90, 1-2. 3-4. 14-15ab
Tugon: D’yos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko.

Siyang naghahangad ng pagkupkip ng Kataas-taasan,
at nananatili sa kalinga niyong Makapangyarihan;
makapagsasabi sa kanyang Panginoon:
“Muog ko’t tahanan,
ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan.”
Tugon: D’yos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko.

Ika’y ililigtas niya sa panganib, sa umang na bitag,
at kahit ano mang mabigat na salot di ka magdaranas.
Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak,
sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas;
iingatan niya’t ipagsasanggalang, pagkat Siya’y tapat.
Tugon: D’yos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko.

Ang sabi ng Diyos, “Aking ililigtas ang tapat sa akin,
at iingatan ko ang sinumang taong ako’y kikilanlin.
Pag sila’y tumawag, laging handa ako na sila’y pakinggan,
aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan.
Tugon: D’yos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko.

ALELUYA
Mateo 5, 10
Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang inuusig
sa gawang puspos ng bait,
pagkat may kakamting langit.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 9, 18-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Hesus, may dumating na isang pinuno ng mga Judio. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, “Kamamatay lang po ng aking anak na babae; ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya.” Tumindig si Hesus at sumama sa kanya, gayun din ang kanyang mga alagad.

Sumunod din ang isang babaing may labindalawang taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Hesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, “Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako.” Bumaling si Hesus at pagkakita sa kanya’y sinabi, “Anak, lakasan mo ang iyong loob! Pinagaling ka ng iyong pananalig.” Noon di’y gumaling ang babae.
Nang dumating si Hesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, “Magsilabas kayo! Hindi patay ang bata; natutulog lang!” At siya’y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalbas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito’y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Dalawang istorya ng pagpapagaling at pag-asa. Ito ang hatid ng Diyos sa atin basta’t sapat ang ating pananalig. Kahit pa mula sa dilim at patay ay kaya niyang pagalingin at buhayin, maniwala lamang tayo sa kanya. Walang imposible sa Diyos.

Ano ba ang sakit na iyong dinadaing sa Diyos? Hindi man ito agad-agad mabigyan ng lunas, hintayin natin ang Diyos. May isang labindalawang taon nang dinudugo. Kung saan saan na siya napunta ngunit hindi nakatagpo ng lunas. Labindalawang taon na siya sa kanyang kondisyon subalit naniwala siya kay Jesus. Nananalig siyang isang hipo lang niya sa damit ni Jesus, siya ay gagaling at nakuha niya nga ito.

Ganito rin tayo mga kapatid. Lakasan natin ang ating pananalig sapagkat ang Diyos ay nakaririnig ng ating mga daing. Alam niya ang mga nakakasakit sa atin. Subalit hindi tayo mapapagaling kung hindi malaki ang tiwala natin sa Diyos. Ang pananampalataya ang siyang bubuhay sa atin at magdadala sa atin mula sa dilim papunta sa liwanag. Ito ang makakapagpabangon sa atin sa anumang ating kinasasadlakan. Hindi na tayo kailangan pang mag-isip at maghanap ng kung anu-ano.

Diyos mismo ang sagot sa lahat ng ating tanong kung maniniwala tayo sa kanya kahit minsan ay hindi na natin maintindihan.
Hilingin natin sa Diyos na pagalingin Niya ang karamdaman ng ating puso, katawan, isip at kaluluwa at makikita nating may himala ang Diyos pa natin natatagpuan kahit saan.
Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.