Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Diyos na Puno ng Habag”

Enero 6, 2020. Lunes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon. 

UNANG PAGBASA
1 Juan 3, 22 – 4, 6
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa kanya. Ito ang kanyang utos: manalig tayo sa kanyang Anak na si Hesukristo, at mag-ibigan, gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritung ipinagkaloob niya sa atin ay nalalaman nating nananatili siya sa atin.

Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasakanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang espiritung sumasakanila, sapagkat marami nang bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos: ang nagpapahayag na si Hesukristo ay naging tao ay siyang kinaroroonan ng Espiritung mula sa Diyos. Ang espiritu ng anti-Kristo ang nasa kanya. Nasabi na sa inyong ito’y darating at ngayon nga’y nasa sanlibutan na.

Mga anak, kayo’y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang espiritung nasa inyo ay makapangyarihan kaysa espiritung basa nga makasanlibutan. Sila’y sa sanlibutan kaya’t mula sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo’y sa Diyos. Ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 2, 7-8. 10-11
Tugon: Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa ‘yo.

MABUTING BALITA
Mateo 4, 12-17. 23-25
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, nabalitaan ni Hesus na ibinilanggo si Juan, kaya’t bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret nanirahan kundi sa Capernaum. Ang bayang ito’y nasa baybayin ng Lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayo’y natupad ang sinabi ni propeta Isaias:

“Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali –
daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil!
Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman
sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw!
Liwanag na taglay nito’y siya ngayong tumalanglaw
sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan!”

Magmula noon ay nangaral na si Hesus. Ang sabi niya, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos.”

Nilibot ni Hesus ang buong Galilea. Nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya’y nabantog sa buong Siria kaya’t dinadala sa kanya ang lahat ng maysakit at mga pinahihirapan ng iba’t ibang karamdaman: mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Matapos ang “Epiphany of the Lord” o ang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon ay ipagpapatuloy naman natin ang pagkilala sa Kanya. Nakalagay sa ating Ebanghelyo ngayon, si Jesus ay para sa lahat – hindi lamang para sa mga Hudyo at sa Kanyang bayang tinubuan ngunit para sa lahat. Tayo ang mga taong tinutukoy na mga Hentil – tayo na mga hindi kabilang sa lipi ni Israel o sa bayang Israel kung saan nagmula si Jesus. Gaya ng mga tatlong pantas na mga Hentil din.

Subalit niyayakap ni Jesus ang lahat ng tao, maging ang mga may kapansanan, ang mga mahihirap, may karamdaman. Lahat ito ay “welcome” sa ating Panginoon. Kung sino ang itinatatwa ng mga tao, siya ang pinupuntahan ni Jesus upang bigyan sila ng pag-asa at ilaw sa buhay. Tayo kaya ngayon na tapos na ang Pasko at Bagong Taon, kumusta ang ating pagtanggap sa ibang tao? Yung mga kapus-palad, yung mga ‘di natin kilala na nanghihingi ng tulong, paano natin sila tratuhin? Nakakapagbigay ba tayo ng pag-asa at ilaw sa kanila? O lagi pa ring iiniwas-iwasan? Alalahanin natin na makikita din natin si Cristo sa kanila.

Kung nakatanggap tayo ng napakaraming biyaya noong Pasko at Bagong Taon, paano natin ito maipapamahagi sa iba? Magtatapos na rin ang panahon ng Kapaskuhan sa susunod na linggo sa Kapistahan ng Pagbibinyag kay Jesus. Babalik na tayo sa pangkaraniwang panahon sa kalendaryo ng Simbahan, ano ang ating babauning natutunan noong Pasko?
Sabi nga sa kanta, “sana’y kahit hindi Pasko ay magbigayan”. Kung gaano kalawak ang pagpapala, pagmamahal at naguupaw ang awa ng Diyos sa atin, nawa ay iyon din ang ipamahagi natin sa iba.

Napakamahabagin ng ating Panginoon at wala siyang iniiwan kahit isa sa atin. Hindi niya pinababayaan ang mga taong nananalig at humihingi ng tulong sa Kanya. Nawa ay maging daan din tayo upang makita ng mga tao si Cristo at madama Siya. Magsilbi nawa tayong tila mga tala na nagliliwanag sa ilaw ng Panginoon na mag-aakay sa kanila sa pag-asa, pananampalataya at pag-ibig na hindi natitinag ng kahit anong pagsubok. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.