Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Diyos Nating Angat sa Lahat”

Photo Credit: https://verbumdeicebu.weebly.com

 

 

Abril 26, 2019. Biyernes, Oktaba sa Pasko ng Pagkabuhay. 

Salmo 118: Batong dating tinanggiha’y siya pang naging saligan.

Unang Pagbasa: Gawa 4:1-12

Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Judio, ang kapitan ng mga bantay sa Templo at ang mga Saduseo.

Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil ipinapangaral nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay, at iyon ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay.

Kaya’t dinakip nila ang dalawa, at ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus, kaya’t umabot sa limanlibo ang bilang ng mga lalaki.

Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga tagapanguna ng mga Judio, ang mga matatandang namumuno sa bayan at ang mga tagapagturo ng Kautusan.

Kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Caifas, si Juan, si Alejandro, at ang iba pang mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, “Sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?”

Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, “Mga tagapanguna at pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesu-Cristo na taga-Nazaret, na inyong ipinako sa krus ngunit muling binuhay ng Diyos.

Ang Jesus na ito,
‘Ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay,
ang siyang naging batong-panulukan.’
Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas.”

Ebanghelyo: Juan 21:1-14

Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng Lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari: magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathanael na taga-Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pang alagad.

Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, “Mangingisda ako.”
“Sasama kami,” sabi nila.
Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang nangisda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pampang ngunit siya’y hindi nila nakilala.
Sinabi niya, “Mga anak, mayroon ba kayong huli?”
“Wala po,” sagot nila.

“Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo,” sabi ni Jesus.
Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli.

Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, “Ang Panginoon iyon!”

Nang marinig ito ni Simon Pedro, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig.

Dumaong sa pampang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka na hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga siyamnapung metro lamang.

Pagkaahon nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa baga, at ilang tinapay.

“Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo,” sabi ni Jesus. Kaya’t sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda; 153 ang lahat ng nahuli nila. Hindi nasira ang lambat, kahit ganoon karami ang mga isda.

“Halikayo at mag-almusal tayo,” sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ang Panginoon.

Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganoon din ang kanyang ginawa sa isda.

Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay.

Pagninilay:

Dala ng pagkadismaya, inakala ng mga alagad na wala nang katuturan ang kanilang pagpapagal noong kasama ang Panginoon. Kaya naman nagpasya silang bumalik sa dating nakagawiang gawin at hanapbuhay: ang pangingisda. Ngunit wala silang mahuli kahit isang isda. Nakahuli lamang sila noong narinig nila ang tinig kung saan ihahagis ang lambat. Pamilyar ba ang mga tagpong ito?

Ganito rin ang nangyari noong unang nagkita at tinawag ni Jesus at Pedro ayon sa Ebangheylo ni San Lucas. Wala siyang nahuli buong magdamag subalit noong sabihin ni Jesus kung saan dapat, marami siyang nahuli at halos hindi magkasya sa lambat. Tulad nila, nakalilimutan din ba natin ang kabutihan sa atin ng Panginoon sa ating buhay? Kung paano niya tayo pinagpala at binigyan ng mga grasya na higit pa sa ating inakala?

Huwag sana tayong mabahala sa kahit ano mang pangyayari sa ating buhay na walang kasiguraduhan. Minsan kung nararamdaman nating tahimik ang Diyos, ‘di ibig sabihin ay walang nangyayari. Ibig sabihin nasa paligid lamang natin siya at kailangan lamang natin alalahanin kung paano gumawa si Jesus ng ating plano para sa ikabubuti natin. Mahirap man ang ating pinagdaraanan.

Kailangang makilala natin ang Diyos na Muling Nabuhay. At paano natin siya makikilala? Alalahanin natin ang kanyang kabutihan sa atin. Patuloy tayong manalig sa kanya, kahit walang kasiguraduhan ang mga bagay sa ating buhay.

Siya ang magsasabi sa atin mismo kung saan mayroong magandang ani, kung saan mayroong maraming isda. LAgi siyang may nakahandang pinakamagandang plano sa atin at hindi siya kailanman lumilisan sa ating piling. Tayo lang ang hindi nakakakilala sa kanya. Maraming beses na hindi natin siya natatagpuan sa mga sitwasyon sa ating buhay na magulo at madilim kung saan, doon huhugutin ng Diyos ang kanyang pinakamaningning na liwanag.

Magnilay tayo sa Kanyang Salita at patuloy magdasal. Wala man tayong marinig na sagot sa ngayon ay hindi sayang ang ating pagpapagod para sa Diyos at para sa pagsisilbi sa taong minamahal niya.

Alalahanin nating ang Diyos ay Makapangyarihan at kaya niyang gawin ang kahit ano para sa atin. Kung ano ang kanyang naisin. Kung ito ay makabubuti para sa atin. Hindi natin alam ang lahat, kaya dapat tayong magtiwala sa Kanyang may alam ng lahat higit pa kahit sinong nilalang sa mundo.

Pagnilayan po natin ito. Amen. +
Happy Easter Friday po sa lahat!
Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.