Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Diyos ng Kapayapaan”

Hulyo 7, 2019. Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Isaias 66, 10-14k
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 at 20
Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Galacia 6, 14-18
Lucas 10, 1-12. 17-20

Mga Pagbasa – Linggo, Hulyo 3, 2016
Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

UNANG PAGBASA
Isaias 66, 10-14k

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Magalak ang lahat,
magalak kayo dahil sa Jerusalem,
ang lahat sa inyo na may pagmamahal,
wagas ang pagtingin;
Kayo’y makigalak at makipagsaya,
lahat kayong tumangis para sa kanya.
Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya
tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina.
Sabi pa ng Panginoon:
“Padadalhan kita ng walang
katapusang pag-unlad.

Ang kayamanan ng ibang bansa
ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog.
Ang makakatulad mo’y sanggol
na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina.
Aaliwin kita sa Jerusalem,
tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak.
Ikaw’y magagalak pag nakita mo
ang lahat ng ito,
ikaw ay lalakas at lulusog,
sa gayun, malalaman mong
Akong Panginoon ang kumakalinga
sa mga tumatalima sa akin.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 at 20
Tugon: Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Sumigaw sa galak ang mga nilalang!
At purihin ang Diyos na may kagalakan;
wagas na pagpuri sa kanya’y ibigay!
Ito ang sabihin sa Diyos na Dakila:
“Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga.”
Tugon: Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Ang lahat sa lupa ika’y sinasamba
awit ng papuri yaong kinakanta;
ang iyong pangala’y pinupuri nila.
Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan.
Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan.
Tugon: Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Naging tuyong lupa kahit yaong tubig,
at ang nuno natin ay doon tumawid;
kaya naman tayo’y nagalak nang labis.
Siya’y naghaharing may lakas ang bisig.
Tugon: Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Lapit at makinig, ang nagpaparangal
sa Diyos, at sa inyo’y aking isasaysay
ang kanyang ginawang mga kabutihan.
Purihin ang Diyos! Siya’y papurihan,
yamang ang daing ko’y kanyang pinakinggan,
at ang pag-ibig n’ya ay aking kinamtan.
Tugon: Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

IKALAWANG PAGBASA
Galacia 6, 14-18
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia

Mga kapatid:
Ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibuta’y patay na para sa akin at ako’y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao. Ang mahalaga’y ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito, at sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyos, nawa’y sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos!

Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko, para makilalang ako’y alipin ni Hesus.
Mga kapatid, sumainyo nawa ang lahat ng pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

ALELUYA
Colosas 3, 15a. 16a
Aleluya! Aleluya!
Kapayapaan ni Kristo
at Salita n’yang totoo
nawa’y manahan sa inyo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 10, 1-12. 17-20
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng pitumpu’t dalawa. Pinauna niya sila nang dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, “Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo! Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong-gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot, o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman.

Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, ‘Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito!’ Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasakanila ang kapayapaan; ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan; kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo – sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo; pagalingin ninyo ang mga maysakit doon at sabihin sa bayan, ‘Nalalapit na ang paghahari ng diyos sa inyo.’ Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, ‘Pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo.

Ngunit pakatandaaan ninyo nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos!’ Sinasabi ko sa inyo: sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma!”
Bumalik na tuwang-tuwa ang pitumpu’t dalawa. “Panginoon,” sabi nila. “kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin, sa ngalan ninyo.” Sumagot si Hesus, “Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit – parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan, at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat! Napakaraming magagandang puntos ang ating maaring talakayin sa ating pagninilay sa Ebanghelyo.

Una, ang pagsugo ng Panginoon sa mga alagad niya. Ang mga alagad ang nagsisilbing pundasyon ng ating simbahan. Dahil sa kanilang gawa noon bagamat sila’y kaunti, napalaganap ang Mabuting Balita at Kristiyanismo sa buong daigdig. Subalit hindi ito dahil sa kanilang sariling kapangyarihan dahil walang ganito. Ang lahat ay gawa ng Diyos. Siya ang may-ari ng ubasan. Sa ating Simbahan ay napakaraming maaring gawin. Kung gusto nating gumanap bilang Anak ng Diyos, magsilbi tayo sa Kanya at sa kanyang ubasan bilang tagapagmana rin nito. Kahit anong mga biyaya sa atin gaya ng lakas ng katawan, kalusugan, boses, pagdarasal, at kung ano pa man. Lahat ng ito ay maari nating ihandog sa Panginoon. Mayroon tayong puwang sa kanyang ubasan. Ngayon nga sinasabing may krisis sa bokasyon sapagkat kakaunti na ang nagpapari ngunit ang taong sakop ng mga simbahan ay lalong dumarami.

Paano naman matatanggap ng tao ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng Sakramento niya sa Simbahan kung walang pari at mga taong tumutulong sa simbahan? Kaya idalangin natin sa Diyos na mas marami pa sanang piliin na magsakripisyo at tumugon sa tawag ng Diyos – ano man ang bokasyon at misyon na pinili para sa kanila.
Pangalawa, ang kapayapaan ay mahalaga. Ito ang pagbati natin sa ating mga kapatid, saan man tayo magpunta. Ito ang pagbati ni Jesus noong siya’t nabuhay muli. Tayo kaya, ano ang dulot natin sa iba? Kapayapaan ba? O kasiraan? Paano tayo nakikitungo at nakikipagusap sa iba? Gaya ba ni Cristo na nagbibigay ng pag-asa?

Pangatlo, ano mang ating mabuti at magandang gawa, alalahanin nating hindi ito dahil sa ating sariling kakayanan. Tandaan nating ang Diyos ang puno ng ating lakas at abilidad. May tagumpay tayo sa bawat dagok at pagsubok sa buhay gaano man ito kahirap. Basta’t mananatili tayo sa Panginoon, sa kanyang kapayapaan at ito rin ang idudulot natin sa iba. Dahil kahit saan man tayo magpunta, basta kasama ang Diyos, payapa tayo. Kahit masalimuot at madilim pang bahagi ng buhay.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.