Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Espiritu ng Diyos”

Oktubre 19, 2019. Sabado ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Roma 4, 13. 16-18
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila and sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa Kautusan kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayo’y siya’y pinawalang-sala.

Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito’y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham-hindi lamang sa mga sumusunod sa Kautusan kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos, tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat: “Ginawa kitang ama ng maraming bansa.” Ang pangakong ito ay may bisa sa harap ng Diyos na kanyang pinanaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala nang pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya’y magiging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi sa kanya, “Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 6-7. 8-9. 42-43
Tugon: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

MABUTING BALITA
Lucas 12, 8-12
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din naman ng Anak ng Tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga anghel ng Diyos.

“Ang sinumang magsalita laban sa Anak ng Tao ay mapatatawad; ngunit ang lumait sa Espiritu Santi ay hindi mapatatawad.

“Kapag kayo’y dinala nila sa sinagoga, o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga maykapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat!
Maraming mga beses hindi natin alam ang gagawin sa mga bagay. Humihingi tayo ng gabay sa Diyos at tinuturuan tayo kung ano ang ating gagawin. Magagawa natin ito sa tulong ng Espiritu Santo. Noong tayo ay binyagan ay naging templo na ng Espiritu Santo ang ating katawan. Hindi siya iba sa atin. Wala siya sa malayo. Nananahan siya mismo sa atin. Kaya naman sa kung anumang ating gagawin, pagkagising sa umaga hanggang pagtulog sa araw-araw ng ating buhay, ang Diyos Espiritu Santo ang ating gabay. Anuman ang ating maging kakaharapin, makakaya natin. Tuturuan tayo ng Espiritu at gagabayan tayo. Maging bukas lamang tayo sa Kaniya. Maniwala tayo at manalangin.

Simula noong umakyat muli si Jesus sa langit, ang Espiritu ang ipinadala niya dito sa lupa upang gabayan ang Simbahan at patuloy na maging presensiya niya. Kung gusto natin ng tunay na kapayapaan at kasiyahan, mangyayari ito kasama ng Panginoon wala nang iba. Dapat tayong mas manalig at mas maging kilalanin pa ang Espiritu niyang nananahan sa atin. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.