Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Espiritu Santo”

Mayo 11, 2020. Lunes sa Ika-5 Linggo ng Panahon ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 14, 5-18
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hentil at ang mga Judio, kasama ng kanilang mga pinuno, laban sa mga apostol; binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit nang malaman ito ng mga apostol sila’y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Licaonia, at sa lupaing nasa palibot. At doon nila ipinangaral ang Mabuting Balita.

Sa Listra, may isang lalaking di makalakad, sapagkat siya’y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya’t nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo’y may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito, at malakas na sinabi, “Tumayo ka nang tuwid!” At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong-bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Licaonia, “Nanaog sa atin ang mga diyos sa anyong tao!” Tinawag nilang Zeus si Bernabe, at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus. Nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga torong may kuwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol.

Nang malaman ito nina Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, “Mga ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo! Ipinangaral namin sa inyo ang Mabuting Balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan, at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa, at ng lahat ng naroroon. Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunma’y nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo: binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinuspos ng kagalakan ang inyong mga puso.” Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 113 B, 1-2. 3-4. 15-16
Tugon: Dapat nating papurihan ang pangalan ng Maykapal.

MABUTING BALITA
Juan 14, 21-26
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama; iibigin ko rin siya, at ako’y lubusang magpapakilala sa kanya.” Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, “Panginoon,” bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala nang lubusan at hindi sa sanlibutan?” Sumagot si Hesus, “Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita; iibigin siya ng aking Ama, at kami’y sasakanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga Salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin.

“Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang Patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat!

Sa pag-alis ni Cristo dito sa lupa upang umakyat sa langit at magpunta sa Ama, hindi Niya tayo iiwan. Hindi Niya tayo iniwan. Sinabi Niyang ipadadala Niya ang Espiritu Santo na ngayon nga ay kasa-kasamam natin at nananahan sa atin bilang mga miyembro ng katawan ni Cristo – ang Simbahan. Ngayon ba ay nalalaman natin ang kahalagahan ng Diyos Espiritu Santo sa ating buhay? Tinatawag ba natin Siya at nadarama ang presensiya Niya sa ating buhay? O tila tayo mga bingi o manhid na dahil hindi natin nakikita ng mata ay hindi na natin Siya nakikilala o napapansin?

Hindi nga natin nakikita ngunit maging sensitibo tayo sa galaw at boses ng Espiritu. Maari Niyang gamitin ang boses ng pari upang iparating sa iyo ang mensahe ng Diyos o sa isang berso sa Bibliya na nakita mo na lamang. Siya ang nagtuturo sa iyo ng mga bagay ukol sa Diyos na nalalaman mo. Hindi ito galing sa iyo o sa atin kung hindi galing sa Diyos – regalo ng Diyos ang Espiritu sa atin upang magturo at magpaalala ng lahat ng bagay. Kaya naman kung tayo’y naguguluhan at nahihirapang mag-isip o magdesisyon sa mga bagay mula maliit hanggang malaki, tawagin natin ang Diyos Espiritu Santo. Wala Siya sa malayo. Nasa atin Siya at nananahan sa loob natin. Nasa sa atin iyon kung paano Siya paghahariin sa atin upang magbunga sa atin at tayo rin ay magbunga ng maganda sa iba.

Patuloy nawa tayong manalig at manalangin sa Diyos at hayaan siyang maghari sa ating buhay. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.