Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Gabay mula sa Diyos”

 

Oktubre 2, 2019. Paggunita sa mga Banal na Anghel na Tagatanod

Salmo 136, 1-2. 3. 4-5. 6
Kung ika’y aking limutin, wala na ‘kong aawitin.

UNANG PAGBASA
Nehemias 2, 1-8
Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias

Noong panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, ikadalawampung taon ng paghahari ni Artajerjes, dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang ako’y malungkot. Noon lamang niya ako nakitang gayun. Tinanog niya ako, “Bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo’y wala kang sakit, bakit ka ganyan?

Sinidlang ako ng takot. Gayunma’y sinabi ko sa hari, “Nawa’y ingatan kayo ng Diyos, habang panahon! Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan.”

“O, ano ngayon ang ibig mo?” tanong ng hari.

Tumawag ako sa Diyos, at pagkatapos sinabi ko sa hari, “Kung pahihintulutan po ninyo ako, Kamahalan, nais kong umuwi sa Juda upang itayong muli ang binaggit kong lungsod.”

Sinabi sa akin ng hari na noo’y katabi ng reyna, “Gaanong katagal ka roon? Kailan ka babalik?” Nagtaning ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan din ng mga liham para sa mga gobernador sa ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong Juda. Sa aking pakiusap ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asaf, ang tagapamahala ng kagubatan upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, ng pader ng lungsod at ng tahanang aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos

SALMONG TUGUNAN
Salmo 136, 1-2. 3. 4-5. 6
Tugon: Kung ika’y aking limutin, wala na ‘kong aawitin.

MABUTING BALITA
Mateo 18, 1-5. 10
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong sandaling iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad at nagtanong, “Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?” Tinawag ni Hesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila, at sinabi, “Tandaan ninyo ito: kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap.

“Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo: sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Noong mga nakaraang araw ay naitampok na rin sa Ebanghelyo ang pagsasabi na tayo ay dapat maging isang tulad ng mga bata.

Masunurin, hindi nangangatwiran, tapat at walang bahid ng dungis o maruming hangarin ang mga puso. Sapagkat sa mundo ngayon na puno ng kasalanan, malisya, negatibong pananaw at paghuhusga sa kapwa ay napakahirap maging tulad ng isang bata. Bilang matatanda parang ang daming pwedeng ipagmalaki. At ito ang bumubulag sa atin upang makita na ang Diyos natin ang nagbigay ng lahat ng mayroon tayo. Tanging ang pusong tulad ng puso ng isang bata lamang ang makakapagmahal sa Panginoon nang buo at wagas. Sapagkat kahit marami na tayong kayang gawin, pwedeng bilhin at maaring puntahan, ang taong gaya ng isang bata ay palagi pa rin magtatanong sa kanyang Ama kung ano ang plano Niya? Ano ang gusto Niya? Naparito tayo upang sundin ang Diyos na naglalang sa atin sapagkat ang pinakamataas na layunin ng buhay natin sa mundo ay sa Panginoon lamang tunay na manggagaling.

Kaya nga upang tulungan tayo sa mahalagang misyon natin bilang mga Anak ng Diyos at tagasunod ni Cristo, biniyayaan Niya tayo ng anghel na gagabay sa atin hanggang huli upang makamit din ang ating kaligtasan. Upang tayo ay gabayan sa tamang landas at tulungan tayong gumawa ng mabuti at magdasal. Ngayon ay kanilang kapistahan at mula ngayon ay maari nating subukan na mas manalangin sa kanila upang humingi ng gabay at tulong. Dahil para rito kaya sila ibinigay ng Panginoon at hindi nila tayo iniiwan anumang segundo ng ating buhay. Kahit magkakasala man, aakayain at aakayin pa rin nila tayo kay Jesus.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾FMMargarita🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.