Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Gabay ng Buhay”

Mayo 20, 2020. Miyerkules sa Ika-6 Linggo ng Panahon ng Muling Pagkabuhay.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 17, 15. 22 – 18, 1
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea, taglay ang bilin ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, “Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito: ‘Sa Diyos na hindi nakikilala.’ Ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon ang siyang Panginoon ng langit at lupa, kaya’t hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya’y nangangailangan ng anuman kaya siya pinaglilingkuran ng tao; sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa’y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos, baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin; sapagkat
‘Hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao.’
Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata,
‘Tayo nga’y mga anak niya.’

Yamang tayo’y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak, o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao, ngunit ngayo’y iniuutos niya na magsisi sila’t talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito’y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat, nang buhayin niyang muli ang taong iyon!”
Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan ngunit sinabi naman ng iba, “Ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito.” At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos; kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaing nag-ngangalang Damaris, at mga iba pa.
Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 148, 1-2. 11-12ab. 12k-14a. 14bkd
Tugon: Ang kadakilaan ng D’yos sa lupa’t langit ay lubos.

MABUTING BALITA
Juan 16, 12-15
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili; sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa aking magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin; kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Ang rebelasyon ng Panginoon sa atin ay unti-unti lamang. Hindi agad natin nalalaman ang mga bagay sa isang bagsakan. Minsan ay sinasamahan Niya tayo sa ating lakad, sa ating buhay kahit pa minsan ay para tayong naglalakad nang walang direksyon o tila hindi natin alam ang pupuntahan. Matapos ay magkakaroon ng “moment” kung saan, maiintindihan natin ang lahat ng bagay. Magtutugma-tugma ang lahat, parang puzzle na binubuo ng Diyos sa buhay natin. Ngunit hindi natin ito kaya mag-isa. Hindi tayo magkakaroon ng karunungan at kapayapaan lalo patungkol sa ating sariling buhay nang tayo lamang.
Kailangan natin ng Kanyang Espiritu.

Ang Espiritu Santo na ipapadala Niya sa atin bilang gabay. Tinawag ito ni Jesus na “Espiritu ng Katotohanan”. Sapagkat sa katotohanan, walang pagkalito, walang kaguluhan o anu pa mang negatibo. Ito ay payak at maliwanag. Kung naguguluhan tayo sa buhay natin, tawagin natin ang Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Kanya. Araw-araw ay isumite natin ang buong araw at buong buhay sa Kanya bilang hindi nawawalang presensiya ng Diyos sa ating buhay sa pang-araw araw. Sabi nga ni San Pablo, wala Siya sa malayo. Nasa malapit Siya. Nasa ating mga puso. Dapat lamang natin itong paniwalaan at makita. Kung hahanapin natin ang Panginoon nang may pananabik ay makikita natin Siya. Palagi natin Siyang makikita kung nasaan tayo dahil Siya ang nagpupunta sa atin upang tayo ay makapunta sa Kanya. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!
Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.