Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Gabay ng Diyos”

 

 

 

Mayo 18, 2020. Lunes sa Ika-6 Linggo sa Panahon ng Muling Pagkbuhay.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 16, 11-15
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Mula sa Troas, tuluy-tuloy kaming naglayag patungong Samotracia, at kinabukasa’y sa Neapolis. Mula roo’y nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At nang Araw na Pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing-ilog, sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Judio. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaing nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga-Tiatira at mangangalakal ng mga telang purpura. Siya’y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya’y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya, at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, “Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin.” Mahigpit ang kanyang anyaya kaya’t hindi namin napahindian.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5-6a at 9b
Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

MABUTING BALITA
Juan 15, 26 – 16, 4a
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ngunit ang Patnubay, ang Espiritu ng Katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa’y kasama ko na kayo.
“Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo at mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito’y sinasabi ko sa inyo upang, pagdating ng oras na gawin nila, maalaala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa lahat! Patuloy pa rin ang paghahabilin ni Jesus at ang pagpapakilala Niya sa Espiritu Santo bilang ating “Patnubay”. Mahirap ang landas ng pananampalataya sapagkat hindi ito nakikita ng mundo. Kung tunay tayong matapat sa pananampalatayang Katoliko, gaya ng mga apostol, ay ipagtatanggol natin ito. Hindi tayo aayon na lamang basta sa agos ng mundo. Dahil dito, hindi man tayo lahat maging martir sa dugo, tayo rin naman ay hindi malayong makaranas ng hirap na gaya ng pinagdaanan ng mga apostol. Ang mas mabagal at unti-unting paghihirap para sa Panginoon.

Kinamuhian sila at ipinagtabuyan subalit ito ang sinasabi ni Jesus na pagpapatotoo. Nakikita ang pananampalataya sa ating salita, sa gawa at sa pakikitungo sa kapwa. Maaring itatwa at pagtawanan tayo ng ibang tao. Hindi sila laging papanig sa atin. Subalit ang gagabay sa atin sa lahat ng ito ay ang Espiritu Santo. Huwag tayong matakot na ipagtanggol ang ating pananampalataya at ang ating Inang Simbahan. Kung kailan kailangan tayo ng ating ina, nawa ay manatili tayo sa kanya, dumulog at manalangin sa Panginoon.

Ang Espiritu Santo ay palaging nasa sa atin, buksan natin ang ating sarili sa Kanyang presensiya araw-araw at manalangin tayo na tulungan tayo lagi ng Espiritu sa lahat ng bagay. Mas gagaan ang ating buhay kahit pa puno ito ng pagsubok, magkakaroon tayo ng gabay at karunungan upang mapagdaanan lahat ng bagay gaano man ito kahirap. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.