Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Gabay sa Buhay”

 

 

 

 

Nobyembre 28, 2020. Sabado ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon.

Saturday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (II) (Green)
or mass of the BVM on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
Pahayag 22, 1-7
Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag
Ako’y si Juan. Ipinakita sa akin ng anghel ng Panginoon ang ilog na nagbibigay-buhay. Ang tubig nitong sinlinaw ng kristal ay bumubukal sa trono ng Diyos at ng Kordero at umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay may punongkahoy na nagbibigay-buhay. Ang bunga nito’y iba-iba bawat buwan, at nakalulunas sa sakit ng mga bansa ang mga dahon nito. Walang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos.

Matatagpuan sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod, at masusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Doo’y walang gabi, at hindi na sila mangangailangan ng mga ilawan o ng liwanag ng araw, pagkat ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila, at maghahari sila magpakailanman.
At sinabi sa akin ng anghel, “Maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.”

“Makinig kayo!” wika ni Hesus. “Darating na ako! Mapalad ang tumutupad sa mga hulang nilalaman ng aklat na ito!”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 94, 1-2. 3-5. 6-7
Marana tha! Dumating Ka! Poong Hesus, halika na!
Tayo ay lumapit

sa ‘ting Panginoon, siya ay awitan,
ating papurihan
ang batong kublihan nati’t kalakasan.
Tayo ay lumapit,
sa kanyang harapan na may pasalamat,
Siya ay purihin,
ng mga awiting may tuwa at galak.
Marana tha! Dumating Ka! Poong Hesus, halika na!
Sapagkat ang Diyos,
ay ang Panginoong napakadakila,
ang dakilang Haring
higit sa sinuman na binabathala.
Nasa kanyang palad
ang buong daigdig, pati kalaliman;
ang lahat ay kanya
maging ang mataas nating kabundukan.
Kanya rin ang dagat
at pati ang lupa na kanyang nilalang.
Marana tha! Dumating Ka! Poong Hesus, halika na!
Tayo ay lumapit,
sa kanya’y sumamba at magbigay-galang,
lumuhod sa harap
nitong Panginoong sa ati’y lumalang.
Siya ang ating Diyos,
tayo ay kalinga niyang mga hirang,
mga tupa tayong inaalagaan.
Marana tha! Dumating Ka! Poong Hesus, halika na!

ALELUYA
Lucas 21, 36
Aleluya! Aleluya!
Manalanging walang humpay
samantalang hinihintay
si Hesus na Poong mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 21, 34-36
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito; baka abutan kayo ng Araw na yaon na hindi handa. Sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya’t maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang sabado po sa ating lahat! Ngayon nga po ang huling araw ng kalendaryo ng simbahan. Mayamaya lamang ay magsisimula na ang adbiyento ang paghihintay kay Jesus. Ngayon binilinan tayo ni Jesus upang tayo ay maging handa anumang oras. Ang pang araw-araw na intindihin sa buhay, hindi ba ito ang araw-araw nating kalaban?

Marami sa atin ang abala sa mundong ito lalo bago ang quarantine. Kailan lang ba tumigil ang ating mundo at nalaman ang tunay na kahalagahan ng mga bagay? Nawa habang nagiging mas abala tayo tandaan natin ang mahalaga. Tandaan natin ang mga aral nitong mga nakaraang buwan. Kung gusto nating maging magaan ang lahat, unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Unahin natin ang pagdarasal at pakikipag-usap sa Kanya upang ang lahat ay maging payapa at may gabay sa ating buhay. Amen. +
Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.