Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Gantimpala ng Diyos”

 

 

 

 

Agosto 27, 2020. Paggunita kay Santa Monica. Huwebes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Corinto 1, 1-9
Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mula kay Pablo na tinawag ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Hesus, at mula sa ating kapatid na Sostenes –
Sa simbahang nasa Corinto – sa mga hinirang ng Diyos upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Hesus kasama ng mga hinirang sa lahat ng dako, na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang Panginoon nating lahat:

Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo.
Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Hesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo’y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espirituwal, habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo’y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa Araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo’y makipag-isa sa kanyang Anak na si Hesukristong ating Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 2-3. 4-5. 6-7
Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.

MABUTING BALITA
Mateo 24, 42-51
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito: kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya’y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan.

“Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang panginoon sa ibang mga alipin, upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon, kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayun sa pagbabalik ng kanyang panginoon! Sinasabi ko sa inyo: pamamahalain siya ng kanyang panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin ninya sa sarili, ‘Matatagalan pa bago magbalik ang aking panginoon,’ at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin, at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon, at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Doo’y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni Santa Monica! Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Hindi rin natin alam kung kailan ang wakas ng panahon at ikalawang pagbabalik ni Cristo. Kung gayon, ano ang ating dapat gawin sa buhay na ito? Nabanggit ni Jesus ang tungkol sa isang pagiging mabuting alipin. Dito Niya inihalintulad kung ano ang dapat nating disposisyon sa paghihintay. Dapat tayong maging handa at alerto.

Maraming mga tao ang nagiisip na mahaba pa ang kanilang buhay at tila ba nasa kanilang palad ang kanilang oras. Kaya naman iginugugol ito para sa sarili, sa kasiyahan at sa marami pang bagay na hinahangad niya. Ito rin ang sinasabi ng mundo na gawin natin. Subalit hindi lamang ito ang punto ng buhay. Hindi ito ang kautusan ng ating Panginoon, kung saan pagdating ng oras ay magtatanong Siya sa atin. Ang itatanong Niya ay “ano ang ginawa mo para sa iyong kapwa?”, “ano ang ginawa mong mabuti?” o “ano ang hindi mo ginawa?”. Ito ang mga sukatan. Hindi ang para sa sarili kung hindi ang para sa iba na ginagawa natin.

Ang sinumang makarinig, maniwala at gumawa nito ay siyang tunay na pinagpala. Sapagkat makakatagpo tayo ng malaking gantimpala sa langit. Ang mga mabubuting hangarain at gawain ay kinakailangan ng sakripisyo at pagpupursigi. Minsan ay mapapagod tayo sa daan o kaya naman ay magdududa. Subalit kailangan lamang natin magpatuloy. Ialay natin ang lahat sa Panginoon sa pag-asang darating din ang araw ng paghuhukom – alinman sa pagkamatay man o sa wakas ng panahon ang mauna. Lahat ng mabubuting ginawa, pagpupursigi at pagtitiyaga kahit ‘di makita ng tao ay nakikita ng Diyos. May gantimpala itong higit pa sa ating inaakala sa bandang huli. Manalig lamang tayo.

Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.