Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Gantimpala ng Mga Taong Masunurin sa Diyos”


Photo Credit: vilubeviet.com

 

Marso 16, 2019. Sabado. Unang Linggo ng Kwaresma. 

Salmo 119: Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.

Unang Pagbasa: Deuteronomio 26:16-19

“Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh ang mga tuntuning ito; sundin ninyo ito nang buong puso’t kaluluwa.

Ipinahayag ninyo ngayon na si Yahweh ang inyong Diyos, lalakad kayo ayon sa kanyang daan, susundin ang kanyang mga tuntunin at papakinggan ang kanyang tinig.

Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayang hinirang, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin.

Pagpapalain niya kayo higit sa lahat ng bansang kanyang itinatag. Kayo ang bansang nakalaan sa kanya. At tulad ng kanyang pangako, kayo ay tatanggap ng papuri, katanyagan at karangalan.”

Ebanghelyo: Mateo 5:43-48

“Narinig ninyong sinabi, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway.’ Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo’y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit.

Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di-matuwid.

“Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba’t ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis?

At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba’t ginagawa rin iyan ng mga Hentil?

Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit.”

Pagnilay:

Kay hirap nga talagang magpatawad minsan. Lalo na kung sukdulan tayong nasaktan ng ating kapwa. Subalit tulad ng sinasabi ngayon ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Kailangang maging tulad tayo ng ating Ama sa Langit. Paano ba siya bilang isang Ama sa ating lahat?

Hindi ba’t kahit ilang beses natin siyang saktan at talikdan para sumunod sa kasalanan ay naririyan pa rin siya para sa atin? Hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig sa atin.

Ang pagpapatawad naman nating mga tao ay maaring isang dahan-dahan na proseso. Dahil tayo’y mga marurupok at mahihina. Maari tayong magkaroon ng mga pagsubok upang magpatawad ng kapwa at makalimot. Kaya naman mas lalo nating kailangan ng tulong ng Panginoon. Hingin natin ang kanyang tulong upang tayo’y makapagpatawad kahit unti-unti.

Ipanalangin natin ang ating mga kaaway dahil ito ay makabubuti para rin sa atin. Hindi tayo nag-iisa. Dahil balang araw kapag hindi nagsisi ang mga umaaway sa atin ay sila ang mananagot sa Diyos. Tulad ng ginawa ni Jesus sa Krus na ipinapanalangin pa niya ang mga umusig sa kanya hanggang sa mga huling sandali. Tayo rin nawa ay mahabag sa ating kaaway dahil sa parusang maari nilang sapitin mula sa Diyos na lubos na nagmamahal sa atin. Dito at maging sa kabilang buhay. Ganito ang hustisya ng Panginoon at walang sinumang makakatakas mula dito. Subalit mas nangingibabaw ang kanyang habag kapag nagbago. Kaya tayo rin ay hindi maaring maging mas mataas sa Panginoon.

Dapat nating tanggapin na Diyos ang bahala sa lahat. Itaas lamang natin sa kanya ang ating mga saloobin at patuloy na manalangin.

Parang isang bata na nagsusumbong sa mga magulang – ganito dapat tayo sa Kanya. Mahalin natin ang lahat maging ang mga kaaway. Huwag nating sabihan ng “Makarma ka sana!” Dahil wala pong karma. Ito po ay galing sa ibang relihiyon hindi sa Katoliko. Ang mayroon po tayo ay hustisya ng Diyos at sa Panginoon sila mananagot.

Malalaman nating minamahal natin sila kung tulad natin, gusto rin natin silang mapalapit sa Diyos at malinis ang puso at hangarin natin para sa kanila kahit tayo’y kanilang nasaktan.

Nang sa gayon, tayo ngayon dahil sa pagsunod sa ating Panginoon at sa pagpapakumbaba ay magkamit ng buhay na walang hanggan.

Diyos ang magbibigay ng gantimpala sa atin ngayon at sa kabilang buhay. Anumang mawala sa atin ay siya ang magbabalik – sobra sobra pa sa ating inaasahan. Manalig at manatili lamang tayo sa kanya.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.