Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Gawa ng Diyos”

Marso 27, 2020. Biyernes sa Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda.

UNANG PAGBASA
Karunungan 2, 1a. 12-22
Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Sinabi ng masasama:
“Tambangan natin ang taong matuwid,
pagkat hadlang sila sa ating mga balak;
ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan,
at sinasabing tayo’y nagkasala laban sa ating kaugalian.
Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos,
at sinasabing sila’y anak ng Panginoon.
Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema.
Makita lang natin sila’y balisa na tayo,
pagkat kaiba ang gawain nila’t pamumuhay.
Ang palagay nila sa atin ay mababang-mababa,
at nandidiri sila sa ating gawain;
sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid,
at ipinagmamagaling na sila’y anak ng Diyos.
Tingnan natin kung ang salita nila’y magkakatotoo,
kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila.
Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos
sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway.

Subukin natin silang dustain at pahirapan,
upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang-asal,
at kung hanggang kailan sila makatatagal.
Subukin nating ibingit sila sa kamatayan,
yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos”
Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila’y nagkakamali,
pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan.
Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos,
hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan,
hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 17-18. 19-20. 21 at 23
Tugon: Sa D’yos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo.

MABUTING BALITA
Juan 7, 1-2. 10. 25-30
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, nilibot ni Hesus ang Galilea; iniwasan niya ang Judea, sapagkat ibig siyang patayin ng mga Judio roon. Nalalapit na ang Pista ng mga Tolda, isang pista ng mga Judio. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Hesus ma’y pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, “Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan! Lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya! Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas! Walang makaaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya, ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito!”

Kaya’t nang nasa templo si Hesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, “Ako ba’y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ang naparito sa ganang akin lamang. Ang Totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya, sapagkat ako’y mula sa kanya, at siya ang nagsugo sa akin.” Tinangka nilang dakpin siya; ngunit walang nangahas, sapagkat hindi pa niya oras.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Sa paninindigan sa katotohanan kailangan maging matapang tayo harapin anumang oposisyon at pangungutya ng iba. Hinarap ni Jesus ang lahat ng ito pati ang mga insulto at paratang sa Kanya alang alang sa pagpapahayag ng Mabuting Balita at pagpapagaling ng mga may-sakit na hanggang ngayon ay ginagawa ng Simbahan bilang katuparan ng misyon ni Jesus hanggang Siya ay magbalik muli. Tayo ay susunod din dapat sa Kanyang yapak. Naiintindihan ba natin ang tungkulin bilang Kristiyano? Na gumawa ng mabuti at magpahayag ng Salita ng Diyos? Hindi man sa salita kung hindi sa gawa. Kailangan natin ng determinasyon, sipag at tiyaga sa ating buhay pananampalataya.

Nagkakandaugaga ang mga tao kakatrabaho para magkaroon ng kakainin subalit ang darating na buhay na walang hanggan ay mas higit na importante kaysa sa mga bagay na lumilipas. Paano naman ito bigyan ng lakas at panahon? Diba dapat mas higit pa? Bukod pa sa lahat ng iyan, kailangan natin ng naglalagablab na pag-ibig sa Diyos at kapwa upang malagpasan anumang balakid para tuloy tuloy na makagawa ng mabuti. Laging may haharang at kokontra ngunit hindi dapat tayo magpatalo. Kahit mahirap, tandaan na ang mabubuti ang nagtatagumpay sa huli. Nasa Diyos ang hustisya. Nasa Kanya rin ang awa ngunit nasa tao ang gawa gaya ng sabi sa isang kasabihan.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

FMM De Jesus

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.