Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Gumawa ng Mabuti”

Disyembre 7, 2019. Paggunita kay San Ambrosio. Sabado sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
Isaias 30, 19-21. 23-26
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na Banal ng Israel: Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis nang matagal! Kayo’y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo’y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro, ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan.

Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo’y mag-ani nang sagana. Ang inyong mga kawan ay magkasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang batis, pagdating ng panahon ng kakila-kilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog. Magliliwanag ang buwan na animo’y araw, at ang araw nama’y magliliwanag ng pitong ibayo, parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito’y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6
Tugon: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

ALELUYA
Isaias 33, 22
Aleluya! Aleluya!
Panginoon, aming hukom,
Haring nag-uutos ngayon
kaligtasa’y ‘yong ihatol!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 9, 35 – 10, 1. 6-8
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, nilibot ni Hesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila’y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya’t sinabi niya sa kanyang mga alagad, “Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin.”

Tinipon ni Hesus ang labindalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila’y pinagbilinan ni Hesus: “Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga maysakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo nang walang bayad, magbigay naman kayo nang walang bayad.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat!

Lubhang mahabagin ang ating Panginoong Jesus. Noong isang araw ay nakita niya ang apat na libong taong sinadya siya sa ilang upang magpagaling. Nahabag siya rito at ayaw paalisin nang hindi kumakain kaya siya ay naghimala upang mapakain silang lahat. Ngayon naman ay minamasdan niya ang mga tao. Nahabag siyang muli. Sapagkat nakikita Niya at alam Niya ang lalim ng hirap nang pinagdaraanan ng mga taong iyon. Hindi ba’t ganito rin siya ngayon? Sa dami ng paghihirap sa mundo, mas lalo pa siyang nahahabag sa ating lahat. Mas lalo niya pang ipinapamalas ang kanyang grasya at pagtulong sa pamamagitan ng Simbahan at sa mga taong sumusunod sa Kanya. Tayo kaya ay nahahabag sa mga nakikita nating mahihirap? Hingiin natin kay Jesus na magkaroon tayo ng pusong kagaya niya. ‘Di sana’y higit na mas maganda ang mundo.

Bakit? Dahil kailangan ng marami pang manggagawa sa ubasan ng ating Panginoon. Walang ibang gagawa ng mga mabubuting gawa na ito kung hindi tayo. Wala nang nakikitang taong katawan si Jesus kung hindi ang atin. Ang gagamitin niyang boses upang magpahayag ng Salita ng Diyos ay sa atin. Tayo rin ang gagamitin ng Panginoon upang kalingain ang mga taong nanghihingi sa Kanya ng tulong. Ito ang misyon at ang ugat ng ating kaligtasan. Ang ubasan na ito ay ang Simbahan. Sumisimbulo sa iba’t ibang gawain at misyon ng simbahan. May mga grupong nangangalaga sa mga may sakit, may mga nagpapakain, may mga sumasaklolo sa mga apektado ng sakuna, bumibisita sa preso at marami pang ibang ministeryo ng simbahan. Kung bawat isa sa atin ay tumutulong sa paraang kaya natin, tingnan ninyo kung paanong magbabago ang mundo. Ngayon kasi ay madalas nang makalimutan ang mga mabubuting bagay na ito. Sinasabi ng mundo na tayo ay magpakasaya. Sinasabi ng mga iba’t ibang patalastas na kailangan pa natin mamili nang mamili ng kung anu-anong bagay upang gumanda, maging sikat at kung anu-ano pa. Kung susubukan nating intindihin ang kapwa hindi lang ang ating sarili, sa gitna ng mga temptasyon sa mundo, napakalaki ng gantimpalang matatanggap natin mula sa Panginoon.

Hindi lamang basta babagsak mula sa langit ang tulong para sa mga tao. Tao rin ang kailangang gumawa nito. Tayo ang gagawa ng paraan para matulungan ang ibang tao at maibsan ang kanilang paghihirap sa Ngalan ng Panginoon.

Kaya nga dasalin din na magkaroon ng marami pang mabubuting pari, relihiyoso at laiko para manguna sa atin sa paggawa at paggabay sa atin. Magdasal tayo para sa pagdami ng bokasyon at sa isa’t isa. Kailangan ng tulong ng lahat. Mapa laiko, pari o relihiyoso man. Bawat isa sa atin ay kailangang kumilos at gumanap ng tungkulin mula sa Diyos para sa ikabubuti ng lahat. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.