Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Habag ng Diyos”

Setyembre 2, 2020. Miyerkules ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Corinto 3, 1-9

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito’y hindi pa ninyo kaya. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan at iya’y nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinabi ng isa, “Ako’y kay Pablo,” at ng iba, “Ako’y kay Apolos,” hindi ba tanda iyan na kayo’y namumuhay pa ayon sa laman?

Sapagkat sino si Apolos? At sino si Pablo? Kami’y mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang at bawat isa’y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami’y parehong manggagawa ng Diyos, at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 12-13. 14-15. 20-21
Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

MABUTING BALITA
Lucas 4, 38-44
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, umalis si Hesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya’t ipinamanhik nila kay Hesus na pagalingin siya. Tumayo si Hesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat, at nawala nga ito. Noon di’y tumindig ang maysakit at naglingkod sa kanila.

Paglubog ng araw, ang lahat ng maysakit — anuman ang karamdaman — ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Hesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabagay sigaw, “Ikaw ang Anak ng Diyos!” Ngunit sinaway sila ni Hesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesias.

Nang mag-umaga na, umalis si Hesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao, at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, “Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos; sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin.” At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Pinagaling ni Jesus ang biyenan ni Simon Pedro. Ang sakit niya ay lagnat. Marahil para sa iba, sa panahon ngayon ay napakasimple lang ng karamdaman na ito kumpara sa ibang humingi ng pagpapagaling mula kay Jesus. Subalit ang Panginoong Diyos ay may pakialam sa bawat maliliit na detalye ng ating buhay. Kahit simpleng karamdaman, may pakialam ang Diyos sa ating nararamdaman – kahit pa sibon o ubo lamang ‘yan, ilapit natin sa Diyos.

Noong namuhay ang Panginoon dito, lubos ang Kanyang habag sa atin. Ibig Niyang tayo ay pagalingin hindi lamang sa pisikal na karamdaman ngunit sa espiritwal din. Napakaganda ng halimbawa ng biyenan ni Simon Pedro na matapos siyang paglingkuran ni Jesus ay agad din siya naghanda upang ang Panginoon ay pagsilbihan. Sino sa atin ang nakakaisip ng ganito? Dahil sa mga pagpapalang ginawa sa atin ng Panginoon ay maalala rin nawa nating pagpalain ang iba – magbigay man lamang ng kahit kapirasong bahagi ng ating natamasa sa mga nangangailangan nito.

Isa pang kahanga-hanga bukod sa biyenan ni Simon Pedro ay siyempre, walang iba kung hindi si Jesus. Walang pahinga, walang kondisyon o pribiliheyo ang Kanyang pagiging misyonero dito sa lupa. Bagamat Siya ay Diyos, tuloy tuloy ang Kanyang paglilingkod sa tao. Nagpupunta Siya sa napakaraming pook upang magpagaling ng may sakit at mangaral alang-alang sa kaligtasan ng tao. Subalit sa kabila ng pagka-abala na ito, nakukuha pa rin ng Panginoon na magdasal. Nagbibigay Siya ng oras upang makausap ang Kanyang Ama sa langit. Ang pananalangin ay isang pakikipag-usap. Ito rin ay maaring isang pahinga kung saan, pinipili nating makausap ang ating mahal sa buhay matapos ng mahabang araw.

Tayo kaya, ganito ba tayo sa Diyos? Ninanais ba nating makadaupang-palad Siya o baka naman ay inuuna pa natin ang ibang bagay hanggang sa malimutan na? Kung alam lamang natin kung gaano nakagiginhawang gawing pahinga ang presensiya ng Diyos, hindi na natin gugustuhin pang lumisan sa pananalangin na ito. Kung si Jesus nga ay Diyos na walang kapintasan at walang sala ay nananalangin, tayo pa kaya? Mas kailangan natin ng panalangin sa araw-araw at mga sandali ng ating buhay. Minsan sa gitna ng pagwawalis, pagluluto o anumang trabaho maari rin tayong makipag-usap sa Panginoon. Lagi Siyang nakikinig sa atin. Kailangan lamang natin itong makita at nawa ay matanto natin ang kahalagahan ng pananalangin. Nawa ay maisabuhay natin ito sa araw-araw na gawain upang ating maging pagmumulan ng lakas sa araw-araw na hamon ng buhay. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.