Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Hamon ng Ating Pananampalataya”

Photo Credit: catolicosribeiraopreto.com

 

Enero 30, 2019. Miyerkules. Ika-3 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 110: Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek.

Unang Pagbasa: Hebreo 10:11-18

At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesu-Cristo sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at naghahandog ng ganoon ding mga handog, subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan.

Ngunit si Cristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan, at pagkatapos ay umupo na sa kanan ng Diyos.

Ngayo’y naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Samakatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinaging-banal ng Diyos.

Ang Espiritu Santo’y nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Sinabi niya,

“Ganito ang gagawin kong kasunduan sa kanila pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon:

Itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos,
at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip.”

Pagkatapos ay sinabi pa niya, “Kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan.” Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan.

Ebanghelyo: Marcos 4:1-20

Muling nagturo si Jesus sa tabi ng Lawa ng Galilea. At dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya’y sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang karamihan sa may dalampasigan, at sila’y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga.

Ganito ang sinabi niya: “Makinig kayo! May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon.

May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagama’t kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibhasa’y hindi ito masyadong nag-ugat.

May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik; nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya’t hindi nakapamunga ang mga binhi.

At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago, at namunga nang marami; may nagkabutil ng tigtatatlumpu, tig-aanimnapu, at tigsasandaan.”

Sinabi pa ni Jesus, “Makinig ang may pandinig.”

Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya kasama ang Labindalawa. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinhaga.

Sinabi niya, “Ipinagkaloob na sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga.

Nang sa gayon,
‘Tumingin man sila nang tumingin ay hindi sila makakakita,
at makinig man sila nang makinig ay hindi makakaunawa.

Kung gayon, sana’y nagbalik-loob sila sa Diyos
at nagkamit sana sila ng kapatawaran.’”

Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, “Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang iba pang mga talinhaga? Ito ang kahulugan ng talinhaga: ang binhing inihahasik ay ang mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos at ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa mensahe ng Diyos. Pagkarinig nila’y dumating si Satanas at inalis ang mensaheng inihasik sa kanila.

“Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig at malugod na tumatanggap sa mensahe ng Diyos. Subalit ang mensahe ay hindi tumitimo sa kanilang puso kaya’t hindi sila nananatili doon. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa mensahe ng Diyos, agad silang sumusuko.

“Ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa may damuhang matinik. May mga taong nakikinig ng mensahe ng Diyos ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya’y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang mensahe ay nawalan na ng puwang sa kanilang puso kaya’t hindi ito nakapamunga.

“Ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. May mga taong nakikinig at tumatanggap sa mensahe ng Diyos at namumunga nang masagana; may tigtatatlumpu, may tig-aanimnapu at may tigsasandaan.”

Pagninilay:

Tanungin ang sarili, “Anong uri ng puso mayroon ako sa pagtanggap ng Salita ng Diyos?”. Hindi ba ako nagsisikap intindihin ito at tila malayo sa aking buhay na parang isang bato ang aking damdamin? O kaya naman, masaya akong marinig ang Salita ng Diyos subalit pagdating ng pagsubok ay napanghihinaan agad ako ng pananampalataya? O baka naman, sinasabi kong mahal ko ang Diyos, susunod ako sa Kanya ayon sa Banal na Kasulatan subalit kapag ka may ibang bagay tulad ng trabaho, negosyo, pera, o anupaman ay mas nagiging abala ako sa ibang bagay kaysa sa Diyos?

Pagnilayan natin ang mga bagay na ito at suriin ang ating sarili. Tinatawag tayong lahat ng Panginoon upang maging isang matabang luba – isang puso kung saan walang ibang mas mahalaga sa atin kung hindi ang Panginoon lamang. Kapag tunay nating nailagak natin sa sentro ng ating puso ang Diyos, saka lamang tayo mamumunga ng masagana. Ano ang pamumunga na ito?

Maraming taong matutulungan, maraming buhay ang mababago, maraming tao ang mapapangiti natin dahil ang ating puso, isip at damdamin kapag nakatuon sa Diyos ay nakatuon mas lalo na sa pagmamahal ng ibang tao at hindi lamang sarili.

Dahil dito sa mas Mmlaki at mas malawak na pagmamahal na ito ay mas magiging makabuluhan ang ating buhay dahil binubuhay na rin natin ang ibang tao sa bunga ng ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos.

Ano sa tingin mo ang dapat mong bitawan upang maging ganito ang iyong puso at maialay sa Diyos? Pagnilayan natin ito at suriin nang mabuti ang ating mga sarili. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.