Bible Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Handa sa Pagdating ng Diyos”

Oktubre 23, 2019. Miyerkules ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Roma 6, 12-18
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo’y wala na sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng kagandahang-loob ng Diyos.

Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng kagandahang-loon ng Diyos? Hindi! Alam ninyong kapag kayo’y napailalim kaninuman bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon – mga alipin ng kasalanan at ang bunga nito’y kamatayan, o mga alipin ng Diyos at ang bunga nito’y pagpapawalang-sala. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral ng tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayo’y mga alipin na ng katuwiran.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 123, 1-3. 4-6. 7-8
Tugon: Sa pangalan ng Maykapal, tayo ay tinutulungan.

MABUTING BALITA
Lucas 12, 39-48
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Tandaan ninyo ito: kung alam lamang ng puno ang sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo ma’y dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan.”

Itinanong ni Pedro, “Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?” Tumugon ang Panginoon, “Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang panginoon sa sambahayan nito, upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon, kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayun pagbabalik ng kanyang panginoon. Sinasabi ko sa inyo: pamamahalain siya ng kanyang panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, ‘Matatagalan pa bago magbalik ang aking panginoon,’ at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom, at maglasing, darating ang panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng panginoon, at isasama sa mga di-tapat.

“At ang aliping nakaaalam ng kalooban ng kanyang panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaaalam ng kalooban ng kanyang panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay; at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Gaya ng ating Ebanghelyo kahapon ay pinapaalalahanan tayo ni Jesus na maging handa anuman ang mangyari sa ating buhay. Sa Kanyang ikalawang pagbabalik man o sa ating kamatayan.

Hinahalintulad tayo sa dalawang uri ng alipin. Alin ang gusto natin maging? Tandaan natin na hindi natin hawak ang oras. Ang iba na naniniwala na marami pa silang oras ay tiyak na mahuhuli at mauubusan nito. Hindi na nila magagawa ang kanilang mga iniisip gawin dahil hindi sila nakabantay. Ganito mag-isip ang masamang alipin. Maihahalintulad ito sa mga taong sinasabing “Magsisimba ako pero saka na” o yung magsasabi na “Gagawa ako ng mabuti ngunit ‘di pa sa ngayon.” Paano kung mawala na ang mamaya? Samantalang ang mga tunay na wais gaya ng aliping pinagkakatiwalaan ng kanyang panginoon ay ginagamit ang oras ngayon para sa mga makabuluhang bagay. Hindi para sa luho o walang katuturang bagay. Magbasa tayo ng Bibliya, manalangin kaysa manood ng TV o makitsismis sa Facebook o sa kapitbahay. Kung ganito ay mas may magagawa pa tayo para sa ating mga sarili na nakabubuti kaysa nakakasama. Lalago pa tayo sa pagmamahal sa Diyos at magkakaroon ng kapayapaan.

Kung tutulong tayo ay tumulong tayo ngayon habang maraming mga nagugutom. Kung magsisilbi tayo, magsilbi na ngayon sa anumang paraang ating kaya. Ang sakripisyo naman ay laging kailangan sa mga bagay na gustong gawin. Paano pa kaya kung para sa Panginoon? Anong hindi natin gagawin para sa Kanya, samantalang siya ay ibinigay ang lahat para sa atin?

Balang araw ay hihingiin sa atin ng Panginoon ang magandang kinahinatnan ng bawat bagay na binigay niya sa ating buhay – lakas, talento, abilidad, talino, yaman, atbp. Tatanungin niya sa atin ano ang mabuting nagawa nito para sa ibang tao hindi lang para sa sarili. Susuriin niya ang puso natin kung bawat ginawa at sinabi ay may pagmamahal. Saka tayo hahatulan. Ngunit ngayon ay nahahatulan na rin tayo sa ating mga hindi nagawa at nagawa. Ano kaya ang isasagot natin? Kaya suriin natin ang mga sarili araw-araw upang maging mabuti hanggang dumating ang araw na iyon na handa na tayo.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.