Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Hawak ng Diyos”

 

Hulyo 6, 2020. Lunes sa Ika-14 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Oseas 2, 16. 17b-18, 21-22
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Oseas

Ito ang sinasabi ng Panginoon: “Masdan mo, siya’y muli kong susuyuin, dadalhin ko siya sa ilang, kakausapin nang buong giliw. At tutugon naman siya, tulad noong panahon ng kanyang kabataan, nang siya’y kunin ko sa lupain ng Egipto. At sa araw na yaon, ang itatawag mo sa akin ay ‘Aking Asawa,’ at hindi na ‘Aking Baal.’

Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel;
mabubuklod tayo sa katuwiran at katarungan,
sa matibay na pagmamahalan, at sa kaawaan.
Ikaw ay magiging tapat kong asawa
at makikilala mo ako, ang Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
Pag-ibig ng D’yos ay ganap, sa tanan s’ya’y nahahabag.

MABUTING BALITA
Mateo 9, 18-26
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Hesus, may dumating na isang pinuno ng mga Judio. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, “Kamamatay lang po ng aking anak na babae; ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya.” Tumindig si Hesus at sumama sa kanya, gayun din ang kanyang mga alagad.

Sumunod din ang isang babaing may labindalawang taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Hesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, “Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako.” Bumaling si Hesus at pagkakita sa kanya’y sinabi, “Anak, lakasan mo ang iyong loob! Pinagaling ka ng iyong pananalig.” Noon di’y gumaling ang babae.

Nang dumating si Hesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, “Magsilabas kayo! Hindi patay ang bata; natutulog lang!” At siya’y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito’y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Nararamdaman mo ba minsan na parang walang pag-asa o solusyon sa ating mga problema? Tulad sa kaso ng batang babae na inaakala ng lahat na patay na. Madalas ay hinuhusgahan natin ang mga bagay at iniisip natin na tayo ang tama. Mayroong ilang mga bagay na pinaniniwalaan natin bilang tapos na. “Wala nang magagawa tungkol dito.” “Wala nang pag-asa ‘yan.” Ito ang mga bagay na minsan nating sinasabi. Ngunit tinatanggi ng Panginoon ang mga alamat na ito. Hindi tayo palaging tama. Hindi rin natin alam ang lahat palagi. Ang Diyos ay laging may solusyon sa problema kahit pa tingin natin ay wala na.

Kaya, noong sinabi ni Jesus, “Hindi patay ang bata; natutulog lang!”, lahat sila ay nagtawanan. “Hindi ito posible” marahil iyon ang pumasok sa kanilang isipan. Sa kanilang pagkamangha at ng buong lugar na iyon, hinawakan nga ni Jesus ang dalagita at bumangon siya.

Minsan, ang kailangan natin sa ating buhay upang magkaroon ng totoong “buhay” ay ang paghawak kay Jesus sa kamay. Ang paghawak kay Jesus sa kamay, ay nangangahulugang paglalakad sa tabi ng Panginoon – sa panalangin, sa mga kahilingan ng pagsusumamo, sa tiwala at pagsuko.

Nangangahulugan ito na pinahihintulutan natin ang Panginoon sa ating buhay. Ang paniniwala sa Kanyang presensya at pag-alala sa Kanya sa araw-araw ng buhay ang kailangan natin. Kapag isusuko natin ang lahat ng alalahanin sa Panginoon at kinuha ang Kanyang kamay, magkakaroon tayo ng buhay. Ang inisip nating patay at walang pag-asa ay dadalahin sa bagong buhay at pag-asa ni Cristo.

Nagawa ba natin ito? Kinuha ba natin ang mga kamay ng Panginoon? Araw-araw kahit anuman ang ating ginagawa at nasaan man ito ay maari itong mangyari. Maari tayong magdasal sa Panginoon at makipag-usap sa Kanya araw-araw anuman ang ating gawain. Maari rin nating matutunan ang aral mula sa babaeng dinurugo na nagsabing “Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako.” Kay laking pananampalataya! Ibig sabihin na sa paghawak natin kay Jesus ay hahawakan din Niya tayo. At makakatagpo tayo ng kaluwagan at kagalingan na hinahanap natin. Ito ay hindi sa kilos lamang makikita, ngunit sa lalo na sa pananampalataya ng babae na ito.

Nawa’y magkaroon tayo ng isang pananampalataya na ganito, kung saan sapat ang Panginoon para sa atin – ang Kanyang hawak, Kanyang presensya, at Kanyang mga kamay, habang ginagabayan tayo niya sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.