Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Higit na Makapangyarihan sa Lahat”

Photo Credits: MyTreasureBox

 

Disyembre 3, 2018. Unang Linggo ng Adbiyento. 

Unang Pagbasa: Isaias 2:1-5

Ito ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz tungkol sa Juda at sa Jerusalem: Sa mga darating na araw, ang bundok na kinatatayuan ng Templo ni Yahweh ang magiging pinakamataas sa lahat ng bundok, at mamumukod sa lahat ng burol, daragsa sa kanya ang lahat ng bansa.

Maraming tao ang darating at sasabihin ang ganito: “Umakyat tayo sa bundok ni Yahweh,
sa Templo ng Diyos ni Jacob, upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan; at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas.

Sapagkat sa Zion magmumula ang kautusan, at sa Jerusalem, ang salita ni Yahweh.” Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng mga tao; kaya’t gagawin na nilang araro ang kanilang mga tabak, at karit naman ang kanilang mga sibat.

Mga bansa’y di na mag-aaway
at sa pakikidigma’y di na magsasanay. Halina kayo, sambahayan ni Jacob,
lumakad tayo sa liwanag ni Yahweh.

Ebanghelyo: Mateo 8:5-11

Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, “Ginoo, ang katulong ko po ay naparalisado. Siya po’y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan.”

Sinabi ni Jesus, “Pupuntahan ko siya at pagagalingin.” Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, “Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong.

Ako’y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, ‘Pumunta ka roon!’ siya’y pumupunta; at ang isa naman, ‘Halika!’ siya’y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, ‘Gawin mo ito!’ ginagawa nga niya iyon.”

Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, “Tandaan ninyo: hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel.

Tandaan ninyo: marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit.

Pagninilay:

Maging si Jesus ay namangha sa pananampalataya ng mataas na opisyal na ito. Siya ay hindi taga-sunod ni Jesus at kadalasan silay ay mga pagano at sumasamba sa iba na diyus-diyosan.

Subalit, dahil sa kagustuhan niyang gumaling ang kanyang alipin, buong kababaang loob siyang lumapit kay Jesus. Ano ang nagtulak sa kanya upang maniwala? Malamang, natunghayan niya ang mga istorya ng himala ni Jesus, namangha din siya at naniwala.

Pinili niyang maniwala kay Jesus. Hindi lamang iyon, naiintindihan niya ang kapangyarihan ni Jesus bilang isang lider. Sapagkat siya na mismo ang nagsabing hindi na kailangan pa ni Jesus magpunta, sa isang salita lamang niya ay gagaling na ang kanyang alipin. Pamilyar ba ang mga katagang ito?

Manghang mangha si Jesus kaya naman karapat-dapat lamang itong maisulat sa Ebanghelyo, at bigkasin pa tuwing Banal na Misa bago ang Banal na Komunyon. Nang sana’y matularan natin ang pananampalataya ng sundalong Romano na ito.

Ilan ba sa ating mga Kristiyanong nagpapahayag ng pananampalataya ngunit pagdating ng pagsubok ay nawawalan agad ng pag-asa sa Diyos? Ilan ba sa atin ang “Katoliko” sa pangalan subalit pagdating ng suliranin, mas lumalayo pa tayo sa Panginoon?

Tandaan natin ang kapangyarihan ni Jesus. Kung kanyang kalooban, isang salita lamang kaya niyang pawiin ang ating mga inaalala, mga hinanakit, mga sakit at ano pa man ang ating suliranin sa buhay.

Manalig tayo sa kanya tulad ng sundalong Romano. Lalo tuwing bibigkasin natin ang kanyang mga katagang binitawan ay alalahanin natin ang ating kahinaan at kalakasan ng Diyos. At magdesisyon sa mga bagay hindi ayon sa ating kahinaan ngunit sa kalakasan ng Diyos at may pagtitiwala sa kanya.

Panalangin: Panginoong Jesus, alam ko pong nabigo kita ng ilang beses dahil sa kahinaan ng aking pananampalataya. Pagyamanin mo ito at nang ako’y mas mapalapit sa iyong katotohang ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Kaya mong gawin ang iyong naisin basta ako’y manampalataya sa iyo. Maria, aming ina, ipanalangin mo kami. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.